­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թով ժա­պա­ւէն մը

Ուր­բաթ՝ 10 ­­Մա­յիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, ա­նո­ւա­նի բե­մադ­րի­չի ա­նո­ւան՝ «­­Մի­խա­լիս ­­Քա­քոեա­նիս հաս­տա­տու­թիւն» թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իւ­րա­յա­տուկ պար­գե­ւատ­րում մը, մաս­նակ­ցու­թեամբ` մեծ թի­ւով դպրո­ցա­կան...

«Համազգային»ի միօրեայ պտոյտը

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Ա­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» վար­չու­թեան ­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յի­սին կազ­մա­կեր­պո­ւած միօ­րեայ պտոյ­տը նոր էջ մը կը բա­նայ միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան դաշ­տին մէջ՝ տրո­ւած ըլ­լա­լով, որ միու­թիւ­նը սո­վոր...

Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղին գործունէութիւնը

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը, 2018ի վեր­ջե­րուն միու­թեան եւ մաս­նա­ճիւ­ղի կա­տա­րո­ւած ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ետք, նոր եւ ե­րի­տա­սարդ ու­ժե­րով օժ­տո­ւած՝ սկսաւ իր գոր­ծու­նէու­թեան ըն­թա­ցիկ...

YouTube Chanel