Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Նէա Իոնիա-Ֆիլատելֆիայի Մետրոպոլիտին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Յու­լիս 2018ի կէ­սօ­րին, ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց ­թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տո­ւաւ ­Նէա Իո­նիա-­Ֆի­լա­տել­ֆիա­յի ­Մետ­րո­պո­լիտ՝ ­Ղավ­րիիլ ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր...

Վահան Թոթովենց (1889-1937)

«­Լի­նում է, չի լի­նում, մի փոք­րա­թիւ եւ հին ժո­ղո­վուրդ է լի­նում, որ ապ­րում էր ­Վա­նայ ծո­վից մին­չեւ ­Մի­ջերկ­րա­կա­նը, ­Բաղ­դա­դից մին­չեւ ­Բիւ­զան­դիո­նը: ­Լի­նում է այդ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի 20 սկաուտներ եւ երէցներ կը մասնակցին Հայաստանի մէջ Ճամպորիին

4 տա­րի ան­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ­Ճամ­պո­րիէն, ուր ան­մո­ռա­նա­լի օ­րեր ան­ցու­ցած էինք, ինչ­պէս նաեւ տխուր բա­ժա­նու­մի պա­հեր` ամ­բողջ աշ­խար­հէն հա­մախմ­բո­ւած մեր քոյ­րե­րուն...

YouTube Chanel