Հայաստան-Եւրոպական Միու­թիւն

Եւ­րո­պա­կան ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վը հրա­պա­րա­կեց ­Հա­յաս­տա­նի հետ «­Հա­մա­պար­փակ եւ ընդ­լայ­նո­ւած գոր­ծըն­կե­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր»ի բնա­գի­րը: ­Փաս­տա­թուղ­թը բաղ­կա­ցած է 357 է­ջե­րէ: ­Հա­մա­ձայ­նա­գի­րի նա­խա­բա­նին մէջ անդ­րա­դարձ կայ ­Ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պին: Ա­նոր մէջ...

Արհեստագիտական համալսարան պիտի հիմնուի

Հա­յաս­տա­նի մէջ մի­ջազ­գա­յին ա­մե­նա­բարձր չա­փա­նիշ­ե­րուն հա­մա­պա­տաս­խա­նող ար­հես­տա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րան պի­տի հիմ­նո­ւի: ­­Նա­խա­գահ ­­Սերժ ­­Սարգ­սեա­նին ներ­կա­յա­ցո­ւած է ­­Հա­յաս­տա­նի ար­հես­տա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րան հիմ­նե­լու հա­յե­ցա­կար­գը: ­­Հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նա­կան նպա­տա­կը պի­տի ըլ­լայ...

Երեւանը նշեց իր հիմնադրութեան 2799ամեակը

«Երեւան` սիրոյ քաղաք» կարգախօսով «Էրեբունի-Երեւան-2799» տօնական ձեռնարկները սկսած են շաբաթ, 14 հոկտեմբերի առաւօտեան կանուխ ժամերէն: Օրուան ընթացքին Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակին վրայ, այլ ձեռնարկներու կողքին, տեղի...

Նախագահ Սարգսեան — Ճոն Մալքովիչը

Հ.Հ. նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան, ­Հոկ­տեմ­բեր 10ին, ըն­դու­նած է Ա­րամ ­Խա­չատ­րեա­նի ա­նո­ւան 5րդ ­մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի բաց­ման մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով ­Հա­յաս­տան ժա­մա­նած հո­լի­վու­տի յայտ­նի դե­րա­սան, բե­մագ­րող եւ...

Դերասան Ճոն Մալքովիչ այցելեց Ծիծեռնակաբերդ

Հոլիւուտեան յայտնի դերասան Ճոն Մալքովիչ Երեւան կը գտնուի։ Այսօր ան այցելած է Ծիծեռնակաբերդ` իր յարգանքի տուրքը մատուցելու Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին: Յիշեցնենք, որ դերասանը Երեւան...

Եո­հանս ­Հան

«Այս տա­րին կա­րե­ւոր տա­րի է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն-­Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար, եւ Ե.Մ. պատ­րաստ է ստո­րագ­րե­լու ­Հա­յաս­տա­նի հետ նոր «հա­մա­պար­փակ եւ ընդ­լայ­նո­ւած գոր­ծըն­կե­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր»ը,- յայ­տա­րա­րեց «Եւ­րո­պա­կան...

Հայաստանի մէջ կազմուած առաջին ելեկտրական ինքնաշարժը

Ուր­բաթ՝ 29 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցո­ւած 13րդ­ ա­մե­նա­մեայ «­Դի­ջի­թեք» ցու­ցա­հան­դէ­սին ա­ռան­ձին տա­ղա­ւա­րով ներ­կա­յա­ցո­ւած է «Ին­ժե­նե­րա­կան քա­ղաք»ը: «Ին­ժե­նե­րա­կան քա­ղաք»ի տա­ղա­ւա­րի մուտ­քին, հիւ­րե­րը կը դի­մա­ւո­րէ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ...

Սահմանամերձ Բերքաբերը նոր մանկապարտէզ ունի

Սահ­մա­նա­մերձ ­Բեր­քա­բեր գիւ­ղին մէջ ե­րե­խա­նե­րը 26 տա­րո­ւան ընդ­մի­ջու­մէ ետք կրկին ման­կա­պար­տէզ կը յա­ճա­խեն: ­Խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րուն կա­ռու­ցո­ւած եւ հե­տա­գա­յին ա­ւե­րո­ւած շի­նու­թեան մէկ մա­սը վե­րա­նո­րո­գո­ւած ու...

Երեւանի մէջ բացուած է գրատպութեան թանգարան

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Գ­րա­դա­րա­նի թա­մա­նեա­նա­կան մաս­նա­շէն­քին մէջ բա­ցո­ւած է գրատ­պու­թեան թան­գա­րան, որ կը ներ­կա­յաց­նէ հայ տպագ­րու­թեան ան­ցած ճա­նա­պար­հը,- կը հա­ղոր­դէ «­Մե­դիա­մաքս»: ­Թան­գա­րան հիմ­նե­լու գա­ղա­փա­րը ծնած էր...

Նախագահ Սարգսեան ընդունեց Կարօ Փայլանը

­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ըն­դու­նած է ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի ան­դամ ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նը, որ ­Հա­յաս­տան կը գտնո­ւի ­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք հա­մա­հայ­կա­կան 6րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով: ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ