­Նոր տա­րո­ւան փոր­ձանք­ներ…

ՄԻՆՍԱՐ - ­Չե՞մ կար­ծեր այս ան­գամ ալ ­Նոր ­Տա­րին «հոս բան­տար­կո­ւած» դի­մա­ւո­րենք: Այս «հոս բան­տար­կո­ւա­ծը» ա­նանկ մէկ շեշ­տո­ւած ձե­ւով մը ը­սաւ, որ սա­րու­խի նման ին­կաւ ու...

Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան 132-ա­մեակ

132 տա­րի­նե­րու ան­դուլ պայ­քար՝ ­Հա­յու­թեան ար­դար դա­տի ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար, ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի վե­րա­կերտ­ման հա­մար։ ­Պի­տի շա­րու­նա­կենք մեր եր­թը՝ ե­րի­տա­սարդ ծլար­ձա­կում­նե­րով մշտա­նո­րոգ, միշտ կեն­սու­նակ եւ ու­ժեղ, ամ­բող­ջա­կան հայ­րե­նի­քի վառ կամ­քով։

Թորգոմը եւ թղթախաղը…

ՄԻՆՍԱՐ Ան­շուշտ ձե­զի հարց­նե­լը ե­թէ «­Նոր ­Տա­րո­ւան գի­շե­րը խա­ղա­թուղթ խաղ­ցա՞ծ էք», բո­լո­րո­վին ա­նի­մաստ պի­տի ըլ­լար, ո­րով­հե­տեւ վստահ եմ, որ ին­ծի նման նաեւ դուք, այդ խորհր­դան­շա­կան...

Ժամը հարիւր եւրօ…

ՄԻՆՍԱՐ ­Հա­կա­ռակ որ մու­թը շա­տոնց կո­խած էր, բայց եւ այն­պէս, ­Վար­դա­նի­կը՝ իր ման­կա­կան սե­նեա­կին մէկ ծայ­րը բա­րի-բա­րի նստած, խոր մտա­ծում­նե­րու մէջ թա­ղո­ւած էր... Իր հայ­րը, հան­րա­ծա­նօթ...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

Ա­մա­նո­րեայ շրջա­գա­յու­թիւն...   ՄԻՆՍԱՐ ­Մեր շրջա­նի ա­կում­բին սրա­հին մէկ ծայ­րը նստած, ըն­կե­րոջս ­Փա­նո­սին հետ ցած ձայ­նով կը խօ­սակ­ցինք... - ­Մօ­տա­ւո­րա­պէս չորս շա­բաթ­ներ ան­ցած են այդ օ­րէն, երբ վեր­ջին...

Յունական մամուլի անդրադարձը հայ անձնաւորութիւններու մասին

­Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն, յու­նա­կան «­Քա­թի­մե­րի­նի» ազ­դե­ցիկ օ­րա­թեր­թը, եր­կու տար­բեր յօ­դուած­նե­րով, անդ­րա­դար­ձաւ հա­յազ­գի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու։ Ա­ռա­ջին յօ­դո­ւա­ծին մէջ, յոյն-թրքա­կան տագ­նա­պի լոյ­սին տակ, թեր­թը կը ներ­կա­յաց­նէ ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս...

Արեւմտահայերէն տեսանիւթեր՝ տարբեր տարիքի աշակերտներու համար երեք տարի առաջ գործարկուեցաւ

Երեք տարի առաջ գործարկուեցաւ ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ www.armlands.com արեւմտահայերէն մանկապատանեկան կայքը՝ նպատակ ունենալով պահպանել եւ զարգացնել համապատասխան տարիքի աշակերտներու արեւմտահայերէնը։ Մէկ ամիսէ ի...

Ուշագրաւ հրատարակութիւն մը՝ յունական մամուլին կողմէ

­Յու­նաս­տա­նի «­Թա ­Նէա» ծա­նօթ թեր­թը, իր ­Զատ­կո­ւան թի­ւին մէջ նե­րա­ռած է ու­շագ­րաւ գե­ղա­տիպ հրա­տա­րա­կու­թիւն մը ան­ջատ գիր­քի չա­փով, որ կը ներ­կա­յաց­նէ Ս....

Օտար լեզուներուն արժէքը…

ՄԻՆՍԱՐ ­Հի­մա ծուռ նստինք շի­տակ խօ­սինք… ­Ժա­նօն, - (կնուն­քի ա­նու­նով ­Յով­հան­նէս), - շփա­ցած մեծ­ցած էր… ­Հայ­րը նիւ­թա­կան շատ լաւ մա­կար­դակ մը...

Տիմիթրի Գասարճեանի գիտական յայտնաբերումը

Յու­նա­հայ ե­րի­տա­սարդ ­Տի­միթ­րիս ­Գա­սար­ճեան, ­Փաթ­րա­սի դե­ղա­գոր­ծա­կան հա­մալ­սա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ, իր ա­ւար­տա­կան տա­րո­ւան ըն­թաց­քին՝ 2019ի Օ­գոս­տո­սին, դա­սա­կից Եոր­ղօ ­Քա­րա­նա­սիո­յի հետ, ի­րենց հա­մադ­րող դա­սա­խօ­սի ուղ­ղեկ­ցու­թեամբ, պան­րա­գոր­ծու­թեան վրայ...
- Advertisement -