Ալեքսանդրուպոլսոյ մէջ կը ցուցադրուին հայ եւ յոյն երեխաներու 40 լաւագոյն նկարները

­Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րու միու­թեան մէջ «­Հին յու­նա­կան դի­ցա­բա­նու­թիւ­նը` ման­կա­կան աչ­քե­րով» խո­րագի­րով ցու­ցա­հան­դէս-մրցոյ­թին ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան հայ եւ յոյն ե­րե­խա­նե­րու 80 նկար­ներ։ ­ Հա­յաս­տա­նի վաս­տա­կա­ւոր նկա­րիչ, մի­ջո­ցառ­ումի կազ­մա­կեր­պիչ Ան­նա...

Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մուտ

Յու­նաս­տա­նի մէջ, այ­սօր տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ դպրո­ցա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նի վե­րա­մու­տը։ Երկ­րի ման­կա­պար­տէզ­նե­րուն, նա­խակր­թա­րան­նե­րուն, միջ­նա­կարգ եւ երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը կը վե­րա­դառ­նայ դա­սա­րան, ե­կող ու­սում­նա­կան տա­րո­ւան ակն­կա­լիք­նե­րով։ ­Թա­գա­վա­րա­կի...

­Վե­րա­կանգ­նենք հայ դպրո­ցին ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւ­նը

«­Միայն մէկ գիր, ­Մես­րո­պեան գիր, եւ մենք դար­ձանք լոյ­սի եր­կիր» ­Գէորգ Է­մին ­Հա­յոց Ազ­գի ինք­նու­թեան, մշա­կու­թա­յին ինք­նու­րոյ­նու­թեան հիմ­նա­քա­րը հան­դի­սա­ցող ­Մես­րո­պեան հան­ճա­րի Այբ ու ­Բէ­նի գիւ­տով սկիզբ ա­ռած...

YouTube Chanel