Կորնթոսի քաղաքապետը հանդիպում ունեցաւ Հ.Հ. դեսպանութեան ներկայացուցիչներուն հետ

Հա­րա­ւա­յին ­Քո­րէա­յի մէջ կա­յա­ցած հնա­մեայ քա­ղաք­նե­րու մի­ջազ­գա­յին ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին ­Կորն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մի­ջեւ՝ գրա­ւեալ ­Շու­շի քա­ղա­քին հետ ստո­րագ­րո­ւած մտադ­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գի­րի չե­ղարկ­ման ուղ­ղո­ւած...

Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 119-ամեակի տօնակատարութիւն

Ուր­բաթ, 18 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան եւ ­Մա­տա­ղօրհ­նէ­քի ա­ռի­թով, տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն Ե­կե­ղե­ցա­սէր ­Տիկ­նանց մարմ­նի  ան­դա­մու­հի­նե­րը սի­րոյ սե­ղան պատ­րաս­տե­ցին, ուր ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի...

Փրոֆ. Խաչատուր Ստեփանեանի դասախօսութիւնը Աթէնքի համալսարանէն ներս

­Յու­նաս­տա­նի ­Քա­փո­տիսթ­րիա­քօ հա­մալ­սա­րա­նի հրա­ւէ­րով՝ «­Հա­յաս­տա­նի խորհրդայնա­ցու­մը» նիւ­թով եւ անգ­լե­րէն լե­զո­ւով դա­սա­խօ­սու­թիւն մը տո­ւաւ Խ. Ա­բո­վեա­նի ա­նո­ւան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մու­թեան դոկ­տոր, փրոֆ. ­Խա­չա­տուր...

YouTube Chanel