Վախճանում՝ Նշան Արք. Գարաքէհէեանի

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը գու­ժէ Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 15 ­Փետ­րուար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Կիւմ­րի, մէջ։ Ն­շան Արք. ­Գա­րա­քէ­հէեան ծնած էր Յու­նաս­տան՝ 17...

Նիքէայի Պոնտական միութիւնը կը կանգնի Արցախի կողքին

Հ.Կ.­Խա­չի եւ Հ.Գ.­Խա­չի կող­մէ ի­րա­գոր­ծո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը՝ Ար­ցա­խի տա­ռա­պող ժո­ղո­վուր­դին ան­մի­ջա­կան մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն ըն­ձե­ռե­լու հա­մար, անս­պա­սե­լիօ­րէն շատ մեծ ար­ձա­գանգ ու­նե­ցաւ եղ­բայ­րա­կից յոյն ժո­ղո­վուր­դին մօտ։ ­Բա­ցի...

­Հայ գե­րի­նե­րու հար­ցով նա­մակ­նե­րու ու­ղար­կում ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ գե­րի պա­հո­ւող հա­յոր­դի­նե­րու վե­րա­դար­ձի հար­ցը ա­մէ­նէն կա­րե­ւոր եւ ա­րագ լու­ծում պա­հան­ջող խնդիր­նե­րէն մէկն է, ո­րու լուծ­ման հա­մար ջան­քեր կը գոր­ծադ­րո­ւին հա­մադ­րա­բար։ Այս...

YouTube Chanel