Հ.Կ. Խաչը կը զօրակցի լիբանանահայութեան

Ծա­նօթ է ար­դէն, թէ ­Լի­բա­նա­նի տնտե­սա­կան տագ­նապն ու քա­ղա­քա­կան ան­կա­յուն ի­րա­վի­ճա­կը մե­ծա­պէս ազ­դե­ցին ­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան բնա­կա­նոն կեան­քին վրայ: Այս հար­ցով, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւ­նը...

Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնախմբութիւնը Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ

Այս տա­րի եւս, մեծ շու­քով նշո­ւե­ցաւ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թիւ­նը։ Ուր­բաթ՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2020ին, ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ղօրհ­նէք ձե­ռամբ Ար­տա­ւազդ վրդ....

Թրակիոյ միօրեայ վարժարաններու հանդէսներ

­Տա­րի­նե­րը կ­՚անց­նին, թո­ւա­կան­նե­րը կը փո­խո­ւին սա­կայն քաղցր եւ գե­ղե­ցիկ սո­վո­րու­թիւն­ներն ու ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը ոչ թէ միայն չեն մոռ­ցո­ւիր, այլ տա­րի­նե­րու փո­փո­խու­թեան ըն­թաց­քին ա­նոնք կը դառ­նան...

Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի նոր տարուան հաւաքոյթը

Ա­մէն տա­րե­մու­տի, բո­լոր միու­թիւն­ներն ու ի­րենց մաս­նա­ճիւ­ղե­րը կը հրա­ւի­րեն ի­րենց «ըն­տա­նի­քի» ան­դամ­նե­րը նոր տա­րո­ւան գա­թան կտրե­լու եւ բաշ­խե­լու: Այս ձեռ­նար­կը ա­մէն մէկ ան­հա­տի եւ...

Ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն Գա­րէա­յի մէջ

Կի­րա­կի՝ 26 Յու­նո­ւար 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30ին, Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­պեր­պէ ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն: Ե­կէ՛ք բո­լորս միա­սին ըն­կե­րա­յին մթնո­լոր­տի մէջ՝ ճա­շով եւ խմիչ­քով, դի­տենք...

Ամանորեայ գաթայի հաւաքոյթներ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին ե­կե­ղեց­ւոյ...

«Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ Գաթայի կտրում

Չորեքշաբթի 15 Յունուար 2020ի երեկոյեան ժամը 6ին, Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Թաղային խորհուրդի ու Տիկնանց մարմնոյ կազմակերպութեամբ կատարուեցաւ նոր տարուան գաթայի կտրումը եկեղեցւոյ սրահին...

Սէրրէսի համայնքի հաւաքոյթ

Կի­րա­կի՝ 12 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Սէր­րէ­սի հայ հա­մայն­քը, ի­րենց կեդ­րո­նէն ներս, հա­ւա­քաբար դի­մա­ւո­րեց 2020 ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծնն­դեան ու Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան զոյգ տօ­նե­րը, սի­րոյ...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամի ընթերցում

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պետ՝ Ա­րամ Ա ­Կա­թո­ղի­կո­սի 2020 տա­րին հռչա­կած է «Յատուկ խնամքի կարօտ հայորդիներու տարի»: ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2020ին ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի պատ­գա­մը պի­տի...
- Advertisement -