Մեծ Պահոց շրջանի Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւններ

Ի գիտութիւն կը հաղորդենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, որ 2018ի Մեծ Պահոց շրջանի (18 Փետրուարէն սկսեալ եւ 6 շաբաթներու տեւողութեամբ) Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւնները Նէոս...

Նո­ւա­զուր­դի յայ­տա­րա­րու­թիւն

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը ներ­կայ գրու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րէ նո­ւա­զուր­դի մրցոյթ՝ ջե­ռուց­ման–­զո­վաց­ման (air-condition) 3 ան­ջատ միա­ւոր­նե­րու ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ զե­տեղ­ման, ո­րոնց 2...

Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւններ

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք Գո­քի­նիոյ եւ շրջա­կայ­քի մեր ժո­ղո­վուր­դին, թէ Մեծ Պա­հոց քա­ռաս­նօ­րեայ շրջա­նին, Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Ա­րե­ւա­գա­լի եւ Հս­կու­մի...

Բուն Բարեկենդանի տօնահանդէս

Կի­րա­կի՝ 11 Փետ­րո­ւար 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով տե­ղի ու­նե­ցաւ Բուն Բա­րի­կեն­դա­նի տօ­նա­հան­դէս: Բուն Բա­րի­կեն­դա­նը, որ­պէս ե­կե­ղե­ցա­կան օ­րա­ցոյ­ցի...

Տեառնընդառաջը նշուեցաւ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ե­կե­ղե­ցա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ....

«Վարդանանց»ի տօնակատարութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, ինչ­պէս նաեւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան,...

Թեսաղոնիկէի «Մասիս» պարախումբը

«­­Հա­մազ­գա­յին»ի ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի «­­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը ար­դէն իսկ վե­րա­կազ­մո­ւած ու վե­րա­կանգ­նած վի­ճա­կի մէջ կը գտնո­ւի։ ­­Պա­րա­խում­բին մէջ կը պա­րեն ե­րի­տա­սարդ­ներ ու ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ։ ­­Պա­րա­խում­բին...

Կեանք ու կռիւ

Հ.Յ.Դ. Աթէնքի «Գաբրիէլ Լազեան» Կոմիտէութիւնը Արցախի պահանջատիրութեան 30ամեակին առիթով կը կազմակերպէ «Կեանք ու կռիւ» ժապաւէնի ցուցադրութիւն, Կիրակի՝ 25 Փետրուար 2018ին, երեկոյեան ժամը 7ին, Գարէայի «Ազատամարտ» ակումբին...

Արցախի ազատագրական շարժումի 30ամեակին նուիրուած շաբաթ

Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած շա­բաթ Ա­թէնք եւ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէ ­­Յի­շե­լով 1988ի ­­Փետ­րո­ւա­րին սկիզբ ա­ռած հան­րա­հա­ւաք­նե­րը եւ ժո­ղովր­դա­յին ար­դար պոռթ­կու­մը, որ հա­մայն հա­յու­թիւ­նը հա­մախմ­բեց՝ այ­սօր ար­դէն հաս­տա­տո­ւած՝ Ար­ցա­խի...

«Համազգային»ի գաթայի կտրումը

Եր­կու­շաբ­թի՝ 12 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան ու Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան» պա­րի միա­ւո­րին գա­թա­յի կտրու­մը։ ­Ներ­կայ...
- Advertisement -