16 ­Յու­լիս 1828

16 ­Յու­լի­սի այս օ­րը, 190 տա­րի ա­ռաջ, ­Փոքր Ա­սիոյ մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով յայտ­նո­ւած ռու­սա­կան զօր­քը իր անդ­րա­նիկ մուտ­քը կա­տա­րեց ­Պա­յա­զէտ։ ­Պա­յա­զէտ բեր­դա­քա­ղա­քի ա­ռա­ջին ա­զա­տագր­ման...

12 Յուլիս 1921.

­Յու­լիս 12ին, 97 տա­րի ա­ռաջ, նո­րաս­տեղծ 3ա­մեայ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը ամ­բող­ջա­պէս ին­կաւ ­Խորհր­դա­յին ­Ռու­սաս­տա­նի ­Կար­միր ­Բա­նա­կին տի­րա­պե­տու­թեան տակ։ 12 ­Յու­լիս 1921ին, ա­զատ ու ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին...

11 Յուլիսը Աշխարհի Բնակչութեան Օրն է

Յու­լիս 11ի այս օ­րը քա­ղա­քա­կիրթ մարդ­կու­թիւ­նը կը նշէ Աշ­խար­հի Բ­նակ­չու­թեան Օ­րը։ Ար­դէն կ­’ապ­րինք ա­ւե­լի քան 7,6 մի­լիառ մարդ ապ­րեց­նող երկ­րա­գուն­դի մը վրայ, որ կը դի­մագ­րա­ւէ...

10 Յուլիս 1841

10 ­Յու­լի­սին, 1841ին, թուր­քե­րը հրկի­զե­ցին Զ­միւռ­նիա քա­ղա­քին հայ­կա­կան թա­ղա­մա­սը։ Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան ա­րեւմտեան ա­փին՝ նա­ւա­հան­գիստ այդ քա­ղա­քը իր ժա­մա­նա­կին մի­ջազ­գա­յին ա­ռեւ­տու­րի ա­մէ­նէն ե­ռուն կեդ­րոն­նե­րէն էր, իր...

9 Յուլիսին, 1936

Յու­լիս 9ի այս օ­րը, 82 տա­րի ա­ռաջ, Թիֆ­լի­սի մէջ բրտօ­րէն կտրո­ւե­ցաւ 35ա­մեայ կեան­քի թե­լը Ա­ղա­սի Խան­ջեա­նի, որ 20րդ դա­րաս­կիզ­բի հայ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու՝ յատ­կա­պէս ա­կա­նա­ռու...

Տէրոյենց Պատուելի (Յովհաննէս Չամուրճեան, 1801-1888)

Յու­լիս 6ի այս օ­րը կը լրա­նայ մա­հո­ւան 130ա­մեա­կը հա­յոց հո­գեմ­տա­ւոր հարս­տու­թեան ար­դի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մե­ծա­նուն ե­րախ­տա­ւոր­նե­րէն Տէ­րո­յենց Պա­տո­ւե­լիին, որ իբ­րեւ բա­նա­սէ­րի եւ դա­ւա­նա­բա­նի, հա­յա­գէ­տի ու...

5 Յուլիս 1921. Արցախը Ատրպէյճանին բռնակցելու Ստալինի հայակործան որոշումը Ն.

­Յու­լիս 5ի այս օ­րը, 1921 թո­ւա­կա­նին, ա­ղի­տա­բեր տա­րե­թիւ մը ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար։ 97 տա­րի ա­ռաջ՝ 5 ­Յու­լիս 1921ին, այս­պէս կո­չո­ւած «­Ռու­սա­կան ­Կո­մու­նիս­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան Կ....

Միսաք Մեծարենց (Մեծատուրեան, 1886-1908)

­Յու­լիս 4ի գի­շե­րը, 110 տա­րի ա­ռաջ, իր վեր­ջին շուն­չը փչեց հայ գրա­կա­նու­թեան ա­մէ­նէն գե­ղա­պաշտ բա­նաս­տեղ­ծը՝ ­Մի­սաք ­Մե­ծա­րենց։ ­Գե­ղե­ցի­կի պաշ­տա­մուն­քը կա­տա­րե­լու­թեան հասցնող բա­ռե­րու, պատ­կեր­նե­րու, խո­հե­րու եւ...

Յուլիս 1968ի առաջին օրերուն ձերբակալուեցան Խորհրդային Հայաստանի այլախոհական «Յանուն Հայրենիքի» ամսագիրին...

Հայ ժո­ղո­վուր­դի ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թեան լրիւ չբա­ցա­յայ­տո­ւած ե­րես­նե­րէն մէկն է 1960ա­կան­նե­րուն ա­րա­գօ­րէն թափ ա­ռած եւ ան­մի­ջա­պէս խստա­գոյն հա­լա­ծան­քի՝ ձեր­բա­կա­լու­թեանց, բան­տար­կու­թեանց եւ, մին­չեւ իսկ, բան­տա­յին սպա­նու­թեանց...

Հայր Ղուկաս Ինճիճեան (Ղուզիոս Միքայէլեան, 1758-1833)

Հայ ժո­ղո­վուր­դի Մ­խի­թա­րեան միա­բան­նե­րու լու­սա­բաշխ հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ իր ու­րոյն տեղն ու ար­ժէ­քը ու­նի Հայր Ղու­կաս Ին­ճի­ճեան, ո­րուն վախ­ճա­նու­մին 185րդ տա­րե­լի­ցը կ­’ո­գե­կո­չենք Յու­լիս 2ի այս...
- Advertisement -