Տխրունի

Ան­ցեալ տա­րի ­Տիգ­րան ­Սարգ­սեան ­Հա­յաս­տա­նէն Ա­թէնք փո­խադ­րո­ւե­ցաւ բու­ժում ստա­նա­լու հա­մար ի­րեն տա­ռա­պեց­նող ծանր հի­ւան­դու­թեան հա­մար: ­Բազ­մա­թիւ ան­գամ­ներ ­Տիգ­րան ա­րեան կա­րի­քը ու­նե­ցաւ, ո­րուն հա­մար յու­նա­հայ...

Վերանորոգման հրամայականը

­Մեր Փրկ­չին ­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի Հ­րա­շա­փառ ­Յա­րու­թեան ա­ռա­ւօ­տը մարդ­կու­թեան այն հիաս­քանչ ա­ռա­ւօտն է¸ ո­րուն ի տես կը զմայ­լինք¸ կը հիա­նանք այն­պէս ինչ­պէս ան­կաս­կած պի­տի սքան­չա­նա­յինք¸...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սին Ս. ­Զատ­կո­ւան ­Պատ­գա­մը

­Յա­րու­ցեալ Ք­րիս­տո­սը Ապ­րի՛լ` Իբ­րեւ ­Կեան­քի Ու­ղե­ցոյց Ք­րիս­տո­սի հետ ապ­րած, ա­նոր երկ­րա­ւոր կեան­քի բո­լոր դրո­ւագ­նե­րուն հա­ղոր­դա­կից դար­ձած, ա­նոր ու­սու­ցում­նե­րը լսած ու հրաշք­նե­րուն ա­կա­նա­տես ե­ղած ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար...

Մա­տեան Ող­բեր­գու­թեան

Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Գ­րի­գոր ­Նա­րե­կա­ցիի «­Մա­տեան Ող­բեր­գու­թեան» հրա­շա­լի եր­կի՝ Ք­րիս­տո­սի ­Չար­չա­րա­նաց հետ կա­պո­ւած գլու­խը յու­նա­րէն լե­զո­ւով։ ­Նա­րե­կա­ցիի ե­զա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ամ­բող­ջու­թեամբ յու­նա­րէ­նի թարգ­մա­նո­ւած է Ա­րա...

«Յիսուս, Պոնտոս Պիղատոսի օրով, չարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, մեռաւ եւ թաղուեցաւ… երրորդ օրը...

- Ի՞նչ է կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը ­Յի­սու­սի զատ­կա­կան խոր­հուր­դին։ ­Յի­սու­սի չար­չա­րանք­նե­րէն, մա­հէն, յա­րու­թե­նէն եւ փա­ռա­ւո­րու­թե­նէն բաղ­կա­ցած զատ­կա­կան խոր­հուր­դը քրիս­տո­նեայ հա­ւատ­քին կեդ­րո­նը կը գրա­ւէ, ո­րով­հե­րեւ Աս­տու­ծոյ փրկչա­կան ծրա­գի­րը...

Երկրորդ արտաքսում

­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան Աս­տու­ծոյ կա­րե­ւո­րա­գոյն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն մին կը հան­դի­սա­նայ աշ­խար­հը։ Ան հրա­շա­լի է, գե­ղե­ցիկ ու հմա­յիչ։ Երկ­նա­յին ծրագ­րին ամ­բող­ջաց­ման հա­մար, Աս­տո­ւած ստեղ­ծեց նաեւ մար­դի­կը, ա­նոնց...

«­Ձեզ կը հարց­նեմ, տի­կին­ներ եւ պա­րոն­ներ…»

Ն­շան ­Տին­կո­յեա­նի յի­շա­տա­կին Ա­մե­րի­կա­հայ հան­րա­ծա­նօթ գրա­գէտ ­Զա­ւէն ­Սիւր­մէ­լեա­նի սրտա­ռուչ հար­ցումն է, որ ան կ­՚ուղ­ղէ հա­մայն մարդ­կու­թեան, իր նշա­նա­ւոր հա­մա­նուն գիր­քին մէջ, խօ­սե­լով իր կեան­քի ու...

Համբարձում (Համբօ) Մարուքեան

Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ հայ հա­մայն­քի հա­րա­զատ զա­ւակն ու սպա­սար­կուն ե­ղաւ բո­լո­րին ծա­նօթ ­Համ­բար­ձում (­Համ­բօ) ­Մա­րու­քեա­նը։ Ա­նուն մը, որ յատ­կան­շա­կա­նօ­րէն լսո­ւե­ցաւ Թ­րա­կիոյ շրջա­նէն ներս, ազ­գա­յին ու հա­մայն­քա­յին...

­Նո­ւի­րեալ «Հ.Օ.Մ.»ու­հի Ազ­նիւ ­Թո­րո­սեա­նի յի­շա­տա­կին

Սր­տի խոր կսկի­ծով տե­ղե­կա­ցայ Ս. Ծնն­դեան օ­րը, իր ա­նո­ւան ար­ժա­նի, ազ­նիւ խա­չու­հի և­ ազ­գա­կա­նիս Ազ­նիւ ­Թո­րո­սեա­նի մա­հը: ­Կար­ծես օրն ալ Աս­տո­ւած դա­սա­ւո­րած էր այն­պէս,...

Փրոֆ. Սերգօ Յարութիւնեան ընտրուած է Մ.Ա.Կ.-ի պարենաւորման եւ գիւղատնտեսութեան գործադիր կոմիտէի...

­Յու­նաս­տա­նի գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան «­Տի­միթ­րա» պե­տա­կան հաս­տա­տու­թեան նա­խա­գահ փրոֆ. ­Սեր­գօ ­Յա­րու­թիւ­նեան, բա­ցա­ռիկ յա­ջո­ղու­թեամբ ընտ­րո­ւած է Մ.Ա.Կ.-ի պա­րե­նա­ւոր­ման եւ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան (Food Agricultural Organization) գոր­ծա­դիր...
- Advertisement -