Յունահայ Արթին Հաճիքէօսէյեանի ակադեմական նոր նուաճումը

Ա­կա­դե­մա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նէն սկսեալ, յու­նա­հայ հայ­րե­նա­կից Ար­թին ­Հա­ճի­քէօ­սէ­յեան նշա­նա­կո­ւած է որ­պէս փո­խա­նորդ դա­սա­խօս Ա­թէն­քի ­Բազ­մա­րո­ւես­տից բարձ­րա­գոյն վար­ժա­րա­նի մե­տա­ղա­գի­տու­թեան բա­ժան­մուն­քէն ներս։ Ար­թին ծնած է ­Գո­քի­նիա եւ...

Տխրունի — Ս­թաւ­րոս-­Խա­չիկ Ա­պա­րեան

Որ­քան դժո­ւար է թեր­թի է­ջե­րէն անդ­րա­դառ­նալ ան­դարձ մեկ­նող­նե­րու մա­սին, ո­րոնք ի­րենց կեան­քի բե­ղուն շրջա­նը տա­կա­ւին չա­ւար­տած, կեան­քը ամ­բող­ջու­թեամբ չվա­յե­լած, յան­կար­ծա­կիօ­րէն եւ ա­ռանց ո­րե­ւէ նա­խան­շա­նի...

Սրբալոյս Միւռոնը հայ եկեղեցւոյ միութեան խորհրդանիշ է

­Կա­մօքն Աս­տու­ծոյ¸ 1 ­Յու­լիս 2022-ին¸ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Սր­բազ­նա­գոյն ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ կա­նո­նա­կան ա­ղօթ­քով եւ մեր հա­ւա­տոյ հայր Ս. Գրի­գոր ­Լու­սա­ւոր­չի...

­Կա­րօ Ա­ւա­գեան՝ եղ­բայ­րը, ըն­կե­րը, ազ­գա­յի­նը

«­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան խում­բե­րուն մէջ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ մի շքեղ պէճ, ­Գո­քի­նիոյ խումբն է այդ տաս­նը­չորս թի­ւը կրող՝ Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան պար­ծանքն է: Խ­րոխտ եւ կար­գա­պահ հայ քա­լո­ւած­քով ներ­կայ...

Խս­տա­դատ ժպի­տը (­Կա­րօ Ա­ւա­գեա­նի յի­շա­տա­կին)

Ք. ԷՔԻԶԵԱՆ ­Վե­րի բա­ռե­րը կը նկա­րագ­րեն այն պատ­կե­րը, որ մին­չեւ այ­սօր կը պա­հեմ ­Կա­րօ Ա­ւա­գեա­նէն, երբ իմ գի­տակ­ցա­կան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րուս ծա­նօ­թա­ցած էի ա­նոր։ ­Չէի կրնար զա­նա­զա­նել...

ՏԽՐՈՒՆԻ — ­Զա­ւէն ­Թո­քաթ­լեան

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի ան­ցեա­լի հա­րուստ մշա­կու­թա­յին կեան­քէն ներս, մաս­նա­ւո­րա­պէս ­Հա­մազ­գա­յի­նի երգ­չա­խում­բի ու թա­տե­րա­խում­բի գոր­ծու­նէու­թեան ընդ­մէ­ջէն սի­րո­ւած եւ յար­գո­ւած հայ­րե­նա­կից մը՝ ­Զա­ւէն ­Թո­քաթ­լեան, կեան­քէն հե­ռա­ցաւ յա­ռա­ջա­ցած...

Կա­րօ Ա­ւա­գեան

­­Քա­նի մը շա­բաթ ա­ռաջ՝ 10 ­Մա­յի­սին, հի­ւան­դու­թեան շրջան մը ան­ցը­նե­լէ ետք, մեզ­մէ հե­ռա­ցաւ սի­րե­լի եւ բո­լո­րին ծա­նօթ հայ­րե­նա­կից մը՝ ­Կա­րօ Ա­ւա­գեան։ ­Կա­րօն կը պատ­կա­նի յետ­պա­տե­րազ­մեան...

Տխրունի — Ա­ւետ ­Ղա­զէ­րեան

­Թե­սա­ղո­նի­կա­հայ հա­մայն­քի հա­մեստ եւ աշ­խա­տու­նակ ան­դամ մը, գա­ղա­փա­րի ազ­նիւ եւ լուռ ըն­կեր մը՝ Ա­ւետ ­Ղա­զէ­րեան իր աչ­քե­րը փա­կեց 26 Ապ­րի­լին, հի­ւան­դու­թեան շրջան մը ան­ցը­նե­լէ...

Ա­րիս ­Գափ­լա­նեան

Ան­ցեալ ամ­սո­ւան մէջ, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Գո­քի­նիոյ շրջա­նի ծա­նօթ եւ պա­տո­ւա­ւոր ազ­գա­յին­նե­րէն՝ Ա­րիս ­Գափ­լա­նեան։ Ան սի­րո­ւած էր բո­լո­րէն, մաս­նա­ւո­րա­պէս իր հեզ ու բա­րե­համ­բոյր նկա­րա­գի­րին...

Հայաստան Ուշագլեան (Նուիրեալ մանկապարտիզպանուհին)

Խմ­բագ­րու­թեան կող­մէ 7 ­Մա­յիս 1964-ին, իր աչ­քե­րը յա­ւի­տե­նա­պէս փա­կեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի ե­րախ­տա­ւոր­նե­րէն, մես­րո­պա­շունչ տա­ռե­րու տքնա­ջան ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի ­Հա­յաս­տան Ու­շագ­լեան։ Ս­տո­րեւ ներ­կա­յա­ցո­ւած գրու­թիւ­նը կը պատ­կա­նի «Ա­զատ Օր»-ի եր­կա­րա­մեայ...
- Advertisement -