Այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բը ա­ռաջ­նոր­դող եւ ե­ռան­դուն ու­ժով կազ­մա­կեր­պեց շարք մը հրա­պա­րա­կա­յին ձեռ­նարկ­ներ, նո­ւի­րո­ւած՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102ա­մեա­կին։ Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի խում­բին ան­դամ­նե­րը Ապ­րիլ 20էն սկսեալ կազ­մա­կեր­պե­ցին քա­րոզ­չա­կան կրպա­կի ցու­ցա­հան­դէս՝ քա­ղա­քի Ա­րիս­տո­թե­լուս հրա­պա­րա­կին վրայ։ ­Բազ­մա­թիւ հայ­րե­նա­կից­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցան ձեռ­նարկ­ներ, ո­րոնք ի­րենց վրայ կեդ­րո­նա­ցու­ցին յոյն հա­սա­րա­կու­թեան հե­տաքրք­րու­թիւ­նը։
­Կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ բա­ցօ­թեայ հայ­կա­կան պա­րե­րու եւ ե­րաժշ­տու­թեան ե­րե­կոյ, ինջ­պէս նաեւ՝ հե­ծա­նի­ւա­յին ցոյց-ար­շաւ։
­Շա­բաթ օր, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն, գա­ղու­թի Մալաքեան-Գասպարեան Ծաղկոցի շաբաթօրեայ հայկական դպրոցի տնօրէնութեան եւ ուսուցիչներու կազմակերպութեամբ եւ աշակերտներու ներկայութեամբ, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ լուռ նստա­ցոյց, ո­րու ա­ւար­տին սպի­տակ փու­չիկ­ներ ար­ձա­կո­ւե­ցան, ո­րոնց վրայ գրո­ւած էին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն յի­շա­տա­կե­լի դրո­ւագ­ներ։
­Յայտ­նի է, որ Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ան­դամ­նե­րը կազ­մա­կերպ­չա­կան թա­փով եւ բարձր պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ՝ յա­ռաջ բե­րին լուրջ ար­տա­քին քա­րոզ­չա­կան աշ­խա­տանք, որ զգա­լի դար­ձաւ քա­ղա­քիս հա­սա­րա­կու­թեան կող­մէ։ Ն­շե­լի է, որ ա­մէն տա­րի, բազ­մա­թիւ յոյն հա­մա­քա­ղա­քա­ցի­նե­րու շնոր­հա­ւո­րան­քի ու քա­ջա­լե­րան­քին կ­՚ար­ժա­նա­նայ միու­թեանս գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։
Կր­պա­կը այ­ցե­լե­ցին յու­նա­հա­յոց թե­մի թե­մա­կալ ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յոց ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վիւ Սմ­բատ Վրդ. ­Սա­պուն­ճեան եւ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան կցորդ Ա­լիք ­Սարգ­սեան։ ­Մեզ ու­րա­խու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ այն ե­րե­ւոյ­թը, որ այս բո­լոր ձեռ­նարկ­նե­րուն կը մաս­նակ­ցին բազ­մա­թիւ հայ­րե­նա­կից­ներ, ո­րոնք վեր­ջին տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին հաս­տա­տո­ւած էն ­Թե­սա­ղո­նի­կէ։ Կþար­ժէ շեշ­տել, որ Հ.Յ.Դ. «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Խում­բի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց թի­ւը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն աճ կ­՚ար­ձա­նագ­րէ, բաղ­կա­ցած է ջախ­ջա­խիչ մե­ծա­մաս­նու­թեամբ ­Հա­յաս­տա­նէն տե­ղա­փո­խո­ւած հայ­րե­նա­կից­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րու զա­ւակ­նե­րէն։ ­Խում­բին ե­ռան­դը եւ պայ­քա­րո­ղու­նակ գոր­ձե­լա­ձե­ւը ներշն­չան­քի աղ­բիւր մըն է եւ օ­րի­նա­կե­լի գոր­ծե­լա­կեր­պի հիմք հա­մայն­քիս հա­մար։

ՅՈՎԻԿ ԳԱՍԱՊԵԱՆ