Վե­րա­կանգ­նել ­Մա­յի­սեան ան­կա­խու­թեան գե­րա­գոյն խոր­հուր­դը

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման խոր­հուր­դը մեզ կը ստի­պէ կա­տա­րել կարգ մը խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ՝ ի­րո­ղու­թիւն­նե­րու եւ ըմբռ­նում­նե­րու մա­սին, ո­րոնք կը յատ­կան­շեն ­Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խա­ցեալ պե­տա­կա­նու­թեան պատ­մու­թիւնն ու ըն­թաց­քը։ ­Մինչ...

Յունական յեղափոխութեան 200-ամեակ` Զուգահեռներ եւ քաղելիք դասեր

Ազգերու պատ­մու­թեան է­ջե­րուն մէջ, 25 ­Մարտ 1821-ի յու­նա­կան յե­ղա­փո­խու­թեան ծնուն­դը ար­ձա­նագ­րո­ւած է որ­պէս ա­ռա­ջին ապս­տամ­բու­թիւ­նը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան դէմ, որ 9 տա­րի­նե­րու տե­ւա­կան ու խի­զախ...

75 տարեկան՝ առոյգ ու չվհատող

Երբ տա­րո­ւան ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րուն խան­դա­վա­ռու­թեամբ ճամ­բայ կ­՚ել­լէինք պատ­շաճ կեր­պով ծրագ­րե­լու հա­մար «Ա­զատ Օր»ի 75-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած յո­բե­լի­նա­կան բազ­մա­տե­սակ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, չէինք կրնար ե­րե­ւա­կա­յել, որ նախ ամ­բողջ...

­Քա­ղա­քա­կան մեր­կու­թիւն՝ վտան­գա­ւոր հե­տե­ւանք­նե­րով

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ ընկ. ­Մու­րատ ­Փա­փա­զեա­նի ­Հա­յաս­տան մուտք գոր­ծե­լու ար­գի­լու­մը, քա­ղա­քա­կան ա­նու­ղեղ ա­րարք մը ըլ­լա­լէն ան­դին, ան­գամ մը եւս ցոյց կու տայ այ­սօ­րո­ւան վար­չա­խում­բի...

Լրջութեամբ եւ զգօնութեամբ պայմանաւորուած է ժողովուրդի վստահութիւնը

­­Դի­ւա­նա­կա­լու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ըլ­լալ պե­տա­կան մե­քե­նա­յի քան­դիչ ու­ժը ու երկ­րի մը յա­ռաջ­դի­մու­թեան զսպո­ղը։ ­­Բազ­մա­թիւ եր­կիր­ներ ին­կած են դի­ւա­նա­կա­լու­թեան ճի­րան­նե­րուն մէջ, իսկ ան­կէ ա­զա­տու­մը կը...

Ար­ժե­ւո­րե­լով գա­ղու­թա­յին մա­մու­լի հե­ռան­կար­նե­րը

Ա­ւան­դա­բար, ­Նոր ­Տա­րո­ւան գա­լուս­տը կը նշա­նա­ւո­րէ նոր յոյ­սեր փայ­փա­յե­լու ա­ռի­թը։ ­Մաղ­թանք­նե­րով լե­ցուն այս օ­րե­րը, նաեւ սպա­սում­նե­րու շարք մը կը ստեղ­ծեն՝ հո­գե­կան, զգա­ցա­կան ու մտա­յին,...

­Բո­լորս Ար­ցա­խին հա­մար

­Բո­լորս Ար­ցա­խին հա­մար (Հ.Կ.­Խա­չի եւ Հ.Գ.­Խա­չի կո­չին ա­ռի­թով) ­Ռազ­մա­կան պար­տու­թեան ֆո­նին վրայ, նոյն­քան եւ ա­ւե­լի ա­ղէ­տա­լի դար­ձած է հա­մա­տա­րած մար­դա­սի­րա­կան ող­բեր­գու­թիւ­նը, որ այ­սօր Ար­ցա­խը կանգ­նե­ցու­ցած է...

100 տա­րի ետք. յի­շո­ղու­թիւն եւ վե­րապ­րում

­Փոքր Ա­սիոյ եւ Զ­միւռ­նիոյ ա­ղէ­տը ի­րենց անջն­ջե­լի դրոշ­մը ձգած են ­Յու­նաս­տա­նի պատ­մու­թեան վրայ, որ­պէս նո­րա­գոյն տա­րի­նե­րու ա­մէ­նէն մեծ ու ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը, որ մին­չեւ այ­սօր...

Նոր համայնքներ՝ նոր մարտահրաւէրներ, որոնք կարելի չէ անտեսել

­Վեր­ջին ա­ւե­լի քան 25 տա­րի­նե­րու ­ընթացքին Հա­յաս­տա­նէն ար­տա­գաղ­թի դառն ե­րե­ւոյ­թը նոր ի­րա­կա­նու­թիւն­ներ ստեղ­ծեց Ս­փիւռ­քի մէջ, ո­րոնց­մէ զերծ չմնաց նոյ­նիսկ յու­նա­հայ գա­ղու­թը։ Այ­սօր, ­Յու­նաս­տա­նէն ներս ա­ւան­դա­կան...

­Խորհր­դա­րա­նա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը կա­մա­յա­կա­նու­թիւն­նե­րու զոհ չի կրնար դառ­նալ

21 եւ 22 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­թէն­քը կը հիւ­րըն­կա­լէ Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի մօտ 50 ան­դամ-եր­կիր­նե­րու, գոր­ծա­կից եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ նոյն խորհր­դա­րան­նե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին...
- Advertisement -