Ա­ղօթք «Ս­փիւռ­քի ­Տա­րո­ւայ» վեր­ջա­ւո­րու­թեան ա­ռի­թով

ՄԱՆՆԻԿ ՊԷՕՐԷՔՃԵԱՆ - ԱՇՐԵԱՆ «­Հայր մեր որ յեր­կինս ես ­Սուրբ ե­ղի­ցի ա­նուն քո» Ծն­կա­չոք կը խնդրեմ, ­Տէր իմ, որ հո­վա­նիիդ ներ­քեւ առ­նես մեր չար­չա­րեալ ու յա­րու­ցեալ ազ­գը։ Աշ­խար­հի...

Հ.Յ.Դ.ի եր­կա­րա­կե­ցու­թեան գաղտ­նի­քը

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Հիա­ցու­մի ար­ժա­նի նկա­տե­լով հան­դերձ տա­րօ­րի­նակ չէ, որ մար­դիկ հարց տան, թէ ինչ­պէ՞ս ժա­մա­նա­կի (ար­դէն 132 տա­րի) ու ան­սահ­ման տա­րա­ծու­թեան մէջ (աշ­խար­հա­մա­սե­րը) ա­մէն տե­սակ...

Մ­տո­րում­ներ՝ ­Մա­յիս 28-ի առ­թիւ

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Ա­մէն ան­գամ, որ կը խո­կամ ­Մա­յիս 28-ի ան­կա­խու­թեան մա­սին եւ մտա­ծումս կը կեդ­րո­նացնեմ ա­նոր վրայ, չեմ կրնար ինձ­մէ վա­նել փոր­ձու­թիւ­նը՝ բաղ­դա­տա­կան մը ը­նե­լու...

Հոգիով զինաթափ չըլլալ (խոհեր՝ Ապրիլ 24-ի առիթով)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Սր­բա­գոր­ծո­ւած մեր նա­հա­տակ­նե­րուն կող­մէ իբ­րեւ ժա­ռանգ մե­զի փո­խան­ցո­ւած բազ­մի­մաստ կտա­կին մէջ, վստա­հա­բար կայ նաեւ պատ­գամ մը յետ­նորդ սե­րունդ­նե­րուն, որ կա­րե­լի է խտաց­նել այս­պէս. «­Մենք...

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը

Կը կա­տա­րո­ւի այն՝ ինչ կ­՚ակն­կա­լուէր. Ատր­պէյ­ճա­նը, օգ­տո­ւե­լով Ուք­րա­նիոյ հար­ցին վրայ աշ­խար­հի ու­շադ­րու­թեան կեդ­րո­նա­ցու­մէն, քայ­լեր կը կա­տա­րէ ա­ւար­տին հասց­նե­լու իր հա­կա­հայ ծրագ­րե­րը, ո­րոնց ի­րա­կա­նաց­նե­լու նո­րա­գոյն...

Ազգայինը գերադասելը համայն Հայութեան համար անյետաձգելի հրամայական

 Մաննիկ Պէօրէքճեան - Աշրեան Ներկայիս, ազգային մեր նոր ճգնաժամի պահուն, տարակոյս չկայ, թէ 44-օրեայ պատերազմէն ետք, ամէն Հայու հոգեմտային վիճակը լրջօրէն խոցուած է հազարաւոր մեր...

«Ա­զատ Օր» կը թե­ւա­կո­խէ իր հրա­տա­րա­կու­թեան 78-րդ ­տա­րին

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի օ­րա­թեր­թը՝ «Ա­զատ Օր»ը կը թե­ւա­կո­խէ իր հրա­տա­րա­կու­թեան 78-րդ ­տա­րին։ Այ­սօ­րո­ւան տա­րե­դար­ձը ա­ռի­թը կու տայ թեր­թի ըն­տա­նի­քին ու ըն­թե­րցող­նե­րուն՝ ան­գամ մը եւս խո­նար­հե­լու...

Հ.Յ.Դ. 34 -րդ Ընդհ. ­Ժո­ղո­վի ըն­դա­ռաջ

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Լի­բա­նա­նի մտա­ւո­րա­կան ըն­կեր­նե­րէս՝ ­Հա­ւա­թեան ­Յա­կո­բի մա­մու­լով կա­տա­րած կո­չին ըն­դա­ռաջ՝ կ­՚անդ­րա­դառ­նամ եր­կու խնդիր­նե­րու, ո­րոնք ի­րենց այժ­մէա­կա­նու­թեամբ կ­՚են­թադ­րեմ, թէ ար­ժա­նի կը դառ­նան 34-րդ Ընդհ. ­Ժո­ղո­վի...

Յուշերէս կտորիկ մը — Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան մասին (2)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Ա­ւե­լի քան ե­րե­սուն տա­րի­ներ ան­ցած ըլ­լա­լուն՝ ճշգրիտ թուա­կա­նը չեմ յի­շեր: Ե­ղի­շէ պատ­րիար­քի յա­ռա­ջա­ցեալ տա­րի­քի օ­րե­րուն էր: ­Սա­ղի­մա­հայ կեան­քը խռո­վու­թեան մատ­նո­ւած էր՝ տեղ­ւոյն դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րուն...

Ակնարկով մը — Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան մասին (1)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Նո­րերս, լրա­հո­սի նիւթ դար­ձաւ Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց պատ­րիար­քու­թեան կա­պո­ւած գայ­թակ­ղու­թիւն մը, որ ոչ ա­ռա­ջինն է եւ ոչ ալ վեր­ջի­նը պի­տի ըլ­լայ: ­Պար­զա­պէս հան­րու­թիւ­նը կ­’ի­մա­նայ...
- Advertisement -