Ար­ժե­ւո­րե­լով գա­ղու­թա­յին մա­մու­լի հե­ռան­կար­նե­րը

Ա­ւան­դա­բար, ­Նոր ­Տա­րո­ւան գա­լուս­տը կը նշա­նա­ւո­րէ նոր յոյ­սեր փայ­փա­յե­լու ա­ռի­թը։ ­Մաղ­թանք­նե­րով լե­ցուն այս օ­րե­րը, նաեւ սպա­սում­նե­րու շարք մը կը ստեղ­ծեն՝ հո­գե­կան, զգա­ցա­կան ու մտա­յին,...

­Զու­գա­հեռ­ներ (­Լո­զա­նէն ­Նո­յեմ­բեր 9)

Մ.Ք. ­Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թիւ­նը պի­տի չու­զէինք ստո­ւե­րել յի­շե­լով եւ յի­շեց­նե­լով, թէ մուտք կը գոր­ծենք 2023 տա­րե­թի­ւին, որ կը զու­գա­դի­պի տխրահռ­չակ դաշ­նագ­րի մը 100-ա­մեա­կին: ­Պի­տի...

ՕՐՈՒԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՒՆ ՀԵՏ — Իրազեկել ու դիմադրել՝ համայնքային կարողականութեան ազդու...

Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ կա­տա­րո­ւած փոր­ձը՝ ­Յու­նաս­տա­նի ­Կորն­թոս քա­ղա­քը ներ­քա­շե­լու իր սադ­րիչ խա­ղե­րուն մէջ, դա­տա­պար­տե­լի է ըստ ա­մե­նայ­նի։ ­Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րը ար­դէն տե­ղեակ դար­ձան, թէ ինչ­պէս ­Հա­րա­ւա­յին ­Քո­րէա­յի...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

Ար­ցա­խը ցոյց կու տայ վե­րա­կանգ­նու­մի լու­սա­ւոր ու­ղին Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, մինչ Ե­րե­ւա­նի մէջ նստած վար­չա­խում­բը կը ճօ­ճո­ւէր այս­պէս կո­չո­ւած «­Հա­մաշ­խար­հա­յին հայ­կա­կան գա­գաթ­նա­ժո­ղով»-ի թա­տե­րա­խա­ղին եւ Ք.Պ. կու­սակ­ցու­թեան...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ-Ան­կա­խու­թեան ու գո­յա­տեւ­ման խոր­հուր­դը

Ան­կա­խու­թեան ու գո­յա­տեւ­ման խոր­հուր­դը ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման 31-ա­մեա­կը ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը կը գտնէ գեր­լա­րո­ւած վի­ճա­կի մէջ, երբ ատր­պէյ­ճա­նա­կան զի­նեալ ու­ժե­րը սան­ձա­զեր­ծած ըլ­լա­լով լայ­նա­տա­րած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ, կը...

­Քա­ղա­քա­կան մեր­կու­թիւն՝ վտան­գա­ւոր հե­տե­ւանք­նե­րով

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ ընկ. ­Մու­րատ ­Փա­փա­զեա­նի ­Հա­յաս­տան մուտք գոր­ծե­լու ար­գի­լու­մը, քա­ղա­քա­կան ա­նու­ղեղ ա­րարք մը ըլ­լա­լէն ան­դին, ան­գամ մը եւս ցոյց կու տայ այ­սօ­րո­ւան վար­չա­խում­բի...

Որ­պէս­զի հա­յակր­թու­թեան տես­լա­կա­նը շա­րու­նա­կէ լու­սա­ւո­րել մեր ա­պա­գան

Ե­թէ մեր գա­ղու­թի վեր­ջին հա­րիւր տա­րի­նե­րու հա­շո­ւե­տո­ւու­թիւ­նը փոր­ձէինք կա­տա­րել, ան­կաս­կած պի­տի յայտ­նէինք, թէ մեր հա­յօ­ճա­խի ա­մե­նա­մեծ ու ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին նո­ւա­ճու­մը ե­ղած է հա­յակր­թու­թեան տա­րա­ծու­մը ան­հա­մար...

Վե­րա­կանգ­նել ­Մա­յի­սեան ան­կա­խու­թեան գե­րա­գոյն խոր­հուր­դը

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման խոր­հուր­դը մեզ կը ստի­պէ կա­տա­րել կարգ մը խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ՝ ի­րո­ղու­թիւն­նե­րու եւ ըմբռ­նում­նե­րու մա­սին, ո­րոնք կը յատ­կան­շեն ­Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խա­ցեալ պե­տա­կա­նու­թեան պատ­մու­թիւնն ու ըն­թաց­քը։ ­Մինչ...

Ա­հա­զան­գող նա­մակ, այ­լեւ հա­մա­հայ­կա­կան ար­ձա­գանգ

«Ա­զատ Օր»-ի է­ջե­րէն լոյս տե­սաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կազ­մա­կեր­պա­կան գոր­ծօն­նե­րուն կող­մէ ու­ղար­կո­ւած նա­մա­կը ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նին։ Ա­նոր մէջ, յու­նա­հա­յու­թեան կա­ռոյց­նե­րը ի­րենց ափ­սո­սանքն ու հիաս­թա­փու­թիւ­նը...

­Պէտք չէ հան­դուր­ժել շնչա­հեղձ դառ­նալ թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան մամ­լա­կին մէջ

9 ­Նո­յեմ­բեր 2020-ի տխրահռ­չակ հա­մա­ձայ­նա­գի­րի հե­տե­ւանք­նե­րը բա­ցա­յայ­տօ­րէն ա­նե­լի մատ­նած են ­Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը։ ­Ռուս խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րու իսկ ներ­կա­յու­թեան, ո­րոնք կը թո­ւին ան­բա­ւա­րար ըլ­լալ, Ատր­պէյ­ճան...
- Advertisement -