Դեսպան Տիգրան Մկրտչեանի պաշտօնական հանդիպումը Յունաստանի Ա.Գ. նախարարին հետ

17 ­Փետ­րո­ւա­րին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գրծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին հետ։ ­Յու­նաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րա­րը շնոր­հա­ւո­րեց...

Հ.Յ.Դաշնակցութեան փառաշուք տօնակատարութիւն Երեւանի մէջ

Շաբաթ՝ 5 Փետրուար 2022ին, Երեւանի «Դուին հոլ» համալիրէն ներս տեղի ունեցաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 131-ամեակին նուիրուած պաշտօնական հանդիսութիւնը։ Փառաշուք տօնակատարութեան իրենց ներկայութիւնը բերին բազմահարիւր...

Արմէն Սարգսեան որոշած է հրաժարական տալ նախագահի պաշտօնէն

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան յայտ­նեց, որ ո­րո­շած է հրա­ժա­րա­կան տալ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծեց նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մը։ ­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշո­ւած է. «1990-ա­կան­նե­րի սկզբին...

Արմէն Սարգսեան ցաւակցական հեռագիր յղած է Քարոլոս Փափուլիասի մահուան համար

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Քա­թե­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին՝ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ ­Քա­րո­լոս ­Փա­փու­լիա­սի մա­հո­ւան առն­չու­թեամբ: ­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեա­նի ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գի­րին...

Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ատր­պէյ­ճա­նա­կան ա­պա­տե­ղե­կա­տո­ւա­կան սանդ­րան­քին մա­սին

Ար­ցա­խը մշտա­պէս հպար­տա­ցել է իր տա­րած­քում գտնո­ւող կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին յու­շար­ձան­նե­րով` հա­մա­րե­լով դրանք իր պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան մա­սը: Ար­ցախ­ցի­նե­րը հո­գա­տար են նաեւ ռու­սա­կան կրօ­նա­կան եւ...

Տենտիաս եւ Միրզոյեան հանդիպեցան Սթոքհոլմի մէջ

Ս­թոք­հոլ­մի մէջ կա­յա­ցած Ե.Ա.Հ.Կ. խոհր­դա­ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, ե­րէկ՝ 2 ­­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Նի­քոս ­­Տեն­տիաս հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­­Միր­զո­յեա­նի հետ։ «­­Թո­ւի­թըր»ի...

­Նի­քի­թաս Քաք­լա­մա­նի­սի ող­ջոյ­նի խօս­քը ­Հայ դա­տի խորհր­դա­ժո­ղո­վին

­Մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով հա­ղոր­դած էինք, թէ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ կա­յա­ցած Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու եւ գրա­սե­նեակ­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վի բաց­ման հան­դի­սու­թեան, ե­րի­զագ­րո­ւած յա­տուկ տե­սա­նիւ­թով ող­ջոյ­նի...

­Հա­յաս­տա­ն, ­Յու­նաս­տա­ն եւ ­Կիպ­րո­ս զօ­րա­վար­ժու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին

­Հա­յաս­տա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի յա­տուկ ջո­կա­տա­յին­նե­րը ա­ւար­տե­ցին Close Quarter Battle 2021 միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րը։ Այս մա­սին գրած է «Կ­րիք ­Սի­թի ­Թայմզ» կայ­քը։ ­Միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րու նպա­տա­կը...

­Հայ եւ յոյն խորհր­դա­րա­նա­կաններու հան­դի­պում Ե­րե­ւա­նի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան բա­րե­կա­մա­կան խում­բի ան­դամ­ներ Վ­լա­դի­միր ­Վար­դա­նեան, Ա­րու­սեակ ­Ջուլ­հա­կեան եւ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­կան հա­մարկ­ման հար­ցե­րու մնա­յուն յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­ման Ե­ղո­յեան 29 ­Նո­յեմ­բե­րին...

Ատրպէյճանական սադրանքները կը շարունակուին Թեսաղոնիկէի մէջ

Եր­կու օր ա­ռաջ հա­ղոր­դած էինք, թէ յու­նա­հա­յու­թեան ան­մի­ջա­կան հա­կազ­դե­ցու­թեան շնոր­հիւ, կա­սե­ցո­ւած էր Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հա­կա­հայ քա­րոզ­չա­կան սադ­րանք­նե­րու ար­շա­ւը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հան­րա­կառ­քե­րուն վրայ, ո­րոնք ցոյց կու...
- Advertisement -