Հայաստանի ու Յունաստանի արհեստագիտական ոլորտէն ներս նոր համագործակցութիւն

­Հա­յաս­տա­նի բարձր ար­հես­տա­գի­տու­թեան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար ­Հայկ ­Չո­պա­նեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­ւան­կե­լոս ­Թուր­նա­քիս հան­դի­պում ու­նե­ցած են եւ կա­րե­ւո­րած...

Հայաստանի արտահերթ ընտրութիւններ

Ա­ռա­ւօ­տեան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, Ք.Պ.՝ 54,23%, «­­­Հա­յաս­տան» ­­­Դա­շինք՝ 20,87%, «­­­Պա­տիւ ու­նեմ» Դա­շինք՝ 5,24%, Բ.Հ.Կ.՝ 3,99% «­­­Հա­յաս­տան« դա­շին­քը խիստ վի­ճա­հա­րոյց կը հա­մա­րէ ար­դիւնք­նե­րը Ե­րէկ, ­­­Կի­րա­կի՝ 21 ­­­Յու­նի­սին, ­­­Հա­յաս­տա­նի բո­լոր մար­զե­րուն մէջ...

­Հա­յաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րա­րի բո­լոր տե­ղա­կալ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցած են ի­րենց հրա­ժա­րա­կան­նե­րը

­Հա­կա­ռակ ան­ցեալ շա­բաթ տա­րա­ծո­ւած լու­րե­րու պաշ­տօ­նա­կան հեր­քու­մին, ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի բո­լոր տե­ղա­կալ­նե­րը (փոխ­նա­խա­րար­նե­րը)՝ Ար­տակ Ա­պի­տո­նեան, Ա­ւետ Ա­դոնց ու Ար­մէն ­Ղե­ւոն­դեան ներ­կա­յա­ցու­ցած են ի­րենց...

«Համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին» ծրագրի մեկնարկ

­Համազգայինի Արցախի գրասենեակը՝ Երեւանում «Համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին» ծրագրի մեկնարկ Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ար­ցա­խի գրա­սե­նեա­կը ­Նո­յեմ­բե­րի 5ից իր աշ­խա­տանք­նե­րը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս շա­րու­նա­կում է ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կում (­Մաշ­տո­ցի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի նամակը Հայաստանի Ազգային ժողովին

Հ.Հ.. Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Նա­խա­գահ՝ պրն. Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեա­նին եւ Հ.Հ. Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն ­Յար­գար­ժան պրն. ­Նա­խա­գահ եւ ­Պատ­գա­մա­ւոր­ներ Հ.Հ. Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Վեր­ջին 24 ժա­մո­ւան ըն­թաց­քին, ա­կա­նա­տես դար­ձանք ­Հա­յաս­տա­նի մէջ...

Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիաս Հայաստան այցելեց

Ուրբաթ՝ 16 Հոկտեմբերին, Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիաս աշխատանքային այցելութիւն կատարեց Հայաստան  եւ տեսակցեցաւ հայրենի ղեկավարութեան հետ։ Խօսակցութիւններու առանցքը կազմեցին տարածաշրջանին մէջ կատարուող...

Դաւիթ Տօնոյեան ընդունած է Յունաստանի դեսպան Էվանկելոս Թուրնաքիսը

1 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­­Դա­ւիթ ­­Տօ­նո­յեան ըն­դու­նած է ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­վան­կե­լոս ­­Թուր­նա­քի­սը եւ նո­րան­շա­նակ ռազ­մա­կան...

Ստորագրուեցան Հայաստան-Յունաստան- Կիպրոս պաշտպանութեան ոլորտի համագործակցութեան ծրագիրներ

­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան պաշտ­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վար­չու­թեան պետ ­Լե­ւոն Այ­վա­զեա­նի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, 28 ­Փետ­րո­ւա­րին Ա­թէն­քի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ պաշտ­պա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս հայ-յու­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր­նե­րու...

Հայաստանի մօտ Յունաստանի դեսպանը նախագահին յանձնեց իր հաւատարմագիրերը

Ե­րե­ւա­նի մէջ, 16 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նին իր հա­ւա­տար­մա­գի­րե­րը յանձ­նեց ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նո­րան­շա­նակ ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­վան­կե­լոս ­Թուր­նա­քիս: ­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեան շնոր­հա­ւո­րած...

Թուրքիոյ կոպիտ արձագանգը Յունաստանի նախագահի Հայաստան այցելութեան առիթով

­Յու­նա­կան մա­մու­լը լայն տեղ տրա­մադ­րած է ­Թուր­քիոյ կո­պիտ ար­ձա­գան­գին, զայն կա­պե­լով ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­բու­լո­սի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան եւ կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ­Հա­յոց եւ պոն­տո­սի...
- Advertisement -