­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, բա­րե­րա­րու­հի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան»ի յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նե­լու հա­մար, հիմ­նած է մրցա­նակ մը, որ կը տրուի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րը յա­ճա­խած եւ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի քննու­թիւն­նե­րուն բարձ­րա­գոյն նի­շով յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած ու­սա­նող­նե­րուն։
Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­մէն տա­րի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կի մա­սին հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տե­ղեակ կը մնայ մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թեամբ, որ­պէս­զի հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը Հ.Կ.­Խա­չի գրա­սե­նեակ փո­խան­ցեն ­Յու­նաս­տա­նի հա­մալ­սա­րան­նե­րու ի­րենց մուտ­քի քննու­թեանց նի­շե­րը։ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը քննե­լէ ետք ստա­ցո­ւած դի­մում­նե­րը, կը հաս­տա­տէ հա­մալ­սա­րան մուտ­քի բարձ­րա­գոյն նի­շը ա­պա­հո­ված ու­սա­նո­ղը։
Այս տա­րեշր­ջա­նի հա­մար, Հ.Կ.­Խա­չի «­Փա­շա­յեան» մրջա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ Է­միլ ­Ճա­նի­կեան, որ յա­ջո­ղե­ցաւ մուտք գոր­ծել Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի ­Պատ­մու­թեան եւ հե­տա­զօ­տու­թեան գի­տու­թեան (Ιστορίας & Αρχαιολογίας) բա­ժան­մուն­քէն ներս։
Այս­պէս, 2019-2020 տա­րեշր­ջա­նին, «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս յանձ­նո­ւե­ցաւ Է­միլ ­Ճա­նի­կեա­նին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 30 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հրա­ւի­րած միջ-վար­չա­կան ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին։
­Հան­դի­պու­մին ներ­կայ էին Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան եւ հինգ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չու­թեանց ըն­կե­րու­հի­նե­րը, Հ.Կ.­Խա­չի յանձ­նա­խում­բե­րու ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ պար­գե­ւատ­րո­ւող ե­րի­տա­սար­դը եւ ա­նոր ծնող­քը։
­Յա­ջոր­դա­բար, Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը գոր­ծադ­րե­լով միու­թեան ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մը, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով հրա­ւի­րած էր յու­նա­կան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րը ըն­դու­նո­ւած բո­լոր հայ ու­սա­նող­նե­րը՝ ա­նոնց շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար եւ այս­պէս ա­ռիթ ստեղ­ծե­լու հայ ե­րի­տա­սար­դու­թեան մօ­տեց­նե­լու միու­թեան եւ ծա­նօ­թաց­նե­լու կա­տա­րո­ւած գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Ու­սա­նող­նե­րու հա­ւա­քին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը փո­խա­րի­նող՝ Հ­րայր Ա. քհնյ.­Նի­կո­լեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան եւ Ու­սում­նա­կան խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պրն. ­Կոս­տան Ե­զե­կիէ­լեան։
Հ.Կ. ­Խա­չի ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկհ. ­Լի­զէթ ­Գի­րա­զեան շնոր­հա­ւո­րեց բո­լո­րին՝ ի­րենց յա­ջո­ղու­թեան հա­մար եւ յայտ­նեց, որ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը հա­ւա­տար­մու­թեամբ կը հե­տապն­դէ կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւ­նը՝ այն գի­տակ­ցու­թեամբ եւ հա­մո­զու­մով, որ մեր զար­գա­ցած նոր սե­րուն­դը յա­տուկ հպար­տու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ բո­լո­րին։ Ա­տե­նա­պե­տու­հին մաղ­թեց եւ յոր­դո­րեց ու­սա­նող­նե­րուն գոր­ծօն դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­նալ մեր գա­ղու­թի կեան­քէն ներս։
Շ­նոր­հա­ւո­րան­քի եւ յա­ջո­ղու­թեան փո­խա­դարձ մաղ­թանք­ներ յայտ­նե­ցին նաեւ հրա­ւի­րեալ հիւ­րե­րը։
Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ բո­լո­րին յանձ­նո­ւե­ցան յու­շա­նո­ւէր­ներ եւ Հ.Կ.­Խա­չի գոր­ծու­նէու­թեան պրա­կը։
Ա­ւար­տին, ժո­ղո­վա­կան­նե­րը շնոր­հա­ւո­րե­ցին ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն՝ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ մաղ­թե­լով բո­լո­րին։

ԹՂԹԱԿԻՑ