Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէ…

13 ­Նո­յեմ­բեր 2021-ի ա­ռա­ւօ­տուն, ե­կե­ղե­ցիին կող­քին գտնո­ւող շէն­քին ար­խի­ւի սրա­հին մէջ բա­ցո­ւե­ցաւ ­Յու­շա­մա­տեա­նի կազ­մա­կեր­պած աշ­խա­տա­նո­ցը, գոր­ծակ­ցու­թեամբ Ա­թէն­քի «Ար­մե­նի­քա» ամ­սա­թեր­թին եւ ­Հա­մազ­գա­յին մշա­կու­թա­յին եւ կրթա­կան միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին։
­Յու­շա­մա­տեա­նի խում­բը վեր­ջին ան­գամ նմա­նօ­րի­նակ աշ­խա­տա­նոց մը կազ­մա­կեր­պած էր եր­կու տա­րի ա­ռաջ Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ մէջ, ուր զա­նա­զան ըն­տա­նիք­ներ ի­րենց հետ բե­րած էին Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մէջ ծնած ի­րենց նախ­նի­նե­րուն հին լու­սան­կար­նե­րը, յի­շո­ղու­թեան ա­ռար­կա­նե­րը, վա­ւե­րա­թուղ­թե­րը։ Այս բո­լո­րը տեղ­ւոյն վրայ լու­սան­կա­րո­ւած եւ վե­րա­դար­ձո­ւած էին ի­րենց տէ­րե­րուն։ Ա­ռա­ւել եւս, ­Յու­շա­մա­տեա­նի խում­բը աշ­խա­տա­նո­ցին իւ­րա­քան­չիւր մաս­նա­կի­ցի հետ հար­ցազ­րոյց­ներ վա­րած էր, նպա­տակ ու­նե­նա­լով վե­րա­կանգ­նել ըն­տա­նի­քին պատ­մու­թիւ­նը՝ հայ­րե­նի գիւ­ղէն եւ քա­ղա­քէն մին­չեւ աք­սո­րի ա­ռա­ջին տաս­նա­մեակ­նե­րը։
Ա­հա­ւա­սիկ այս­պի­սի աշ­խա­տա­նոց մըն էր, որ տե­ղի կ­՚ու­նե­նար ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ։ Ար­խիւ­նե­րու սրա­հը, որ աշ­խա­տա­նո­ցին վայրն էր, կար­ծէք խորհր­դան­շա­կան ի­մաստ մը ա­ռած էր այս ա­ռի­թով։ ­Թե­սա­ղո­նի­կէն մին­չեւ 1912 թո­ւա­կա­նը մաս կազ­մած է Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան։
Ե­կե­ղե­ցին կա­ռու­ցո­ւած է 1903-ին եւ քա­ղա­քին հայ­կա­կան հա­մայն­քը կազ­մո­ւած եւ զար­գա­ցած է օս­մա­նեան տա­րի­նե­րուն։ Այն­պէս որ ար­խի­ւին մէջ գտնո­ւող եւ այս տա­րի­նե­րէն մնա­ցած ե­կե­ղե­ցա­կան բազ­մա­թիւ ա­ռար­կա­ներ, տո­մար­ներ, գիր­քեր այդ տա­րի­նե­րէն մնա­ցած ժա­ռան­գու­թիւն­ներ են. ճիշդ այն նիւ­թե­րը, զորս ­Յու­շա­մա­տեա­նի խում­բը կը փոր­ձէ գտնել, լու­սան­կա­րել/թո­ւայ­նաց­նել եւ ի­րենց կայ­քէ­ջին մէջ տե­ղադ­րել։
­Յու­շա­մա­տեա­նի խում­բը մի­նակ չէր հոս։ Ա­թէն­քէն ե­կած էին ­Քո­ւի­նը, ­Մայ­քը, Ա­նա­յի­սը եւ ­Վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Չո­լա­գեա­նը։ Ա­նոնք կը ներ­կա­յաց­նէին «Ար­մե­նի­քա» ամ­սա­թեր­թին խում­բը։ Իսկ տեղ­ւոյն վրայ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի խում­բէն՝ ­Ռո­զան եւ ­Նա­տիան, ա­մե­նայն բծախնդ­րու­թեամբ ծրագ­րած էին աշ­խա­տա­նո­ցը եւ նա­խա­տե­սած ա­նոր բո­լոր պէտ­քե­րը։ ­Պեր­լի­նէն ­Թե­սա­ղո­նի­կէ ե­կած ­Յու­շա­մա­տեա­նի խում­բին մաս կը կազ­մէին ­Սիլ­վի­նան, Էմ­ճին եւ ­Վա­հէն։
13 եւ 14 ­Նո­յեմ­բե­րին, աշ­խա­տա­նո­ցին ներ­կա­յա­ցան մօտ 15 ըն­տա­նիք­ներ ի­րենց հետ բե­րե­լով հին լու­սան­կար­ներ, ա­ռար­կա­ներ, վա­ւե­րա­թուղ­թեր։ Ի­րենց նախ­նի­նե­րուն մա­սին բա­նա­ւոր վկա­յու­թիւն­նե­րը գրի առ­նո­ւե­ցան եւ ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցան։
­Պատ­մու­թիւն­նե­րը բազ­մա­զան էին, ա­նոնց­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րը ա­ռան­ձին փոր­ձա­ռու­թիւն մըն է, քով-քո­վի գա­լով կը լու­սա­բա­նեն հա­յե­րու պատ­մու­թեան զա­նա­զան եւ բազ­մա­զան ե­րես­նե­րը՝ ի­րենց հայ­րե­նի բնա­կա­վայր­նե­րէն մին­չեւ գաղ­թա­կա­նու­թիւն։ Իւ­րա­քան­չիւր ըն­տա­նի­քի հայ­րե­նի քա­ղաքն ու գիւղն ալ ի­րար­մէ շատ տար­բեր էին, տա­րա­ծո­ւած էին ըն­դար­ձակ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան բո­լոր կող­մե­րը, ինչ­պէս ­Սե­բաս­տիա, ­Ռո­տոս­թօ, ­Չոր­լու, ­Պուր­սա, Ա­տա­բա­զար, ­Քե­սապ, Ա­ֆիոն ­Գա­րա­հի­սար, ­Թա­լաս, ­Թո­գատ, ­Մալ­կա­րա, ­Պո­լիս, Ան­գա­րա, ­Կե­սա­րիա, ­Կե­րէ­մէկ, Զ­միւռ­նիա, Է­տիր­նէ, Չմշ­կա­ծագ։
­Յա­ջորդ ա­միս­նե­րուն այս պատ­մու­թիւն­նե­րը եւ հա­ւա­քո­ւած նիւ­թե­րը տեղ պի­տի գտնեն ­Յու­շա­մա­տեան կայ­քէ­ջին մէջ։
Օս­մա­նեան հա­յե­րու ա­ռօ­րեայ կեան­քին եւ ըն­տա­նե­կան պատ­մու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րող յատ­կան­շա­կան հետ­քեր եւ յի­շո­ղու­թիւն­ներ են, ո­րոնք այս ձե­ւով կը վե­րա­կանգ­նին եւ մատ­չե­լի կը դառ­նան հա­մայն մարդ­կու­թեան։ Ն­շենք որ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի աշ­խա­տա­նո­ցին հո­վա­նա­ւորն էր գեր­մա­նա­կան EVZ («­Յի­շո­ղու­թիւն, պա­տաս­խա­նատ­ւու­թիւն եւ ա­պա­գայ») հիմ­նար­կու­թիւ­նը։
­Յայտ­նի էր, որ աշ­խա­տա­նո­ցը լուրջ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծած էր ­Սե­լա­նի­կի հայ­կա­կան փոք­րա­թիւ հա­մայն­քին մէջ։ ­Հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռով հա­մայն­քա­յին կեան­քը եր­կար ա­տեն սա­ռած վի­ճա­կի մը մէջ էր եւ այս մէ­կը ա­ռա­ջին հրա­պա­րա­կա­յին ձեռ­նարկն էր, որ կը կա­տա­րո­ւէր ա­միս­նե­րու դա­դա­րէ ետք։ ­Փաս­տօ­րէն, ակն­կա­լո­ւա­ծէն շատ ա­ւե­լի ըն­տա­նիք­ներ մաս­նակ­ցե­ցան եր­կօ­րեայ աշ­խա­տա­նո­ցին։ Իսկ հա­մայն­քա­յին մար­մին­ներ եւ ան­հատ­ներ կը գոր­ծակ­ցէին ­Հա­մազ­գա­յին միու­թեան հետ ի խնդիր աշ­խա­տա­նո­ցին յա­ջո­ղու­թեան։
­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեա­նը եւ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ի­րենց կար­գին ա­մէն դիւ­րու­թիւն ըն­ծա­յե­ցին աշ­խա­տա­նո­ցին բա­րե­յա­ջող կա­յաց­ման հա­մար։
Ան­համ­բեր կը սպա­սենք ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ըն­տա­նե­կան հա­ւա­քա­ծո­նե­րու լոյս ըն­ծա­յու­մը ­Յու­շա­մա­տեան կայ­քէ­ջին մէջ։

Թղ­թակ­ցու­թիւ­նը ­Յու­շա­մա­տեա­նի