Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Ռու­սիոյ մի­ջեւ միջ-կա­ռա­վա­րա­կան պայ­մա­նա­գի­րին հա­մա­պա­տաս­խան՝ ­Յու­նիս 26ին ի­րա­գոր­ծո­ւած է ռազ­մա­կան նո­րա­գոյն կազ­մած­նե­րու ծրագ­րո­ւած մա­տա­կա­րա­րու­մը:
Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան տո­ւեալ­նե­րով՝ ­Պա­քո­ւի նա­ւա­հան­գիստ բե­րո­ւած ժա­մա­նա­կա­կից սպա­ռա­զի­նու­թեան մեծ խմբա­քա­նա­կը մօ­տիկ ա­պա­գա­յին պի­տի ա­ռա­քուի ճա­կա­տա­մերձ գօ­տի:
Ա­նոնց մէջ կան հրթի­ռա­յին հա­մա­լիր­ներ եւ հրա­սայլ­ներ, ինչ­պէս նաեւ՝ զրա­հա­պատ փո­խադ­րա­կառ­քեր եւ այլ սար­քա­ւո­րում­ներ։
«Այդ սպա­ռա­զի­նու­թիւ­նը պի­տի զօ­րաց­նէ հա­կա­ռա­կոր­դին զրա­հա­պատ կառ­քե­րը եւ պաշտ­պա­նու­թեան ամ­րա­ցո­ւած դիր­քե­րը ա­ւե­լի ազ­դու կեր­պով հա­րո­ւա­ծե­լու Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րու կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը»,- նշո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան յո­խոր­տա­ցող հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ, ուր կը շեշ­տո­ւի, թէ ռու­սա­կան ռազ­մա­կան կազ­մած­նե­րու եւ սպա­ռա­զի­նու­թեան Ատր­պէյ­ճա­նի մա­տա­կա­րա­րում­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւին: ­Միա­ժա­մա­նակ՝ ­Յու­նիս 26ին տօ­նո­ւող Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րու օ­րո­ւան ա­ռի­թով, ­Ռու­սիոյ ռազ­մար­դիւ­նա­բե­րա­կան «­Ռո­սօ­պո­րո­նեքս­թոր» ըն­կե­րու­թեան տնօ­րէն Ա­լեք­սանտր ­Մի­խա­յեւ շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ յղած է Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Զա­քիր ­Հա­սա­նո­վին: