Յունաստանի Հայոց Թեմի Թեմակալ Առաջնորդ Գեր. Տ. Գեղամ Ա. Արք. Խաչերեանի քահանայական ձեռնադրութեան 40-ամեակին առիթով կը հրատարակենք Յունահայոց Թեմի Ազգային Վարչութեան, Կրօնական Ժողովի, եկեղեցիներու, Թաղային մարմիններու շնորհաւորանքները.- 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ

Յունաստանի Հայոց Թեմի Ազգային Վարչութիւնը, ջերմօրէն կը շնորհաւորէ Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Գեղամ Ս. Արք. Խաչերեանը, քահանայական իր ձեռնադրութեան եւ օծման քառասուն ամեակին ուրախ առիթով։
Առաջնորդ Սրբազան Հօր կը մաղթենք քաջառողջութիւն եւ երկարամեայ բեղուն ծառայութիւն, ի սպաս Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ ու մեր ժողովուրդին։

                                                Յունաստանի Հայոց Թեմի Ազգային Վարչութիւն

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ
­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ա. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի
քա­հա­նա­յա­կան ձեռ­նադ­րու­թեան 40-ա­մեա­կին ա­ռի­թով

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը ջեր­մա­գին բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րով կը շնոր­հա­ւո­րէ ­Թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նը 21 ­Յու­նիս 1981-ին քա­հա­նա­նա­յա­կան ձեռ­նադ­րու­թեան եւ օծ­ման քա­ռաս­նա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ ­Ձեռ­նադ­րիչ Սր­բա­զան՝ Դպ­րե­վան­քի տե­սուչ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Տա­թեւ Ս. Արք. ­Սար­գի­սեան։
Հայ­րե­րու օ­րո­ւան առ­թիւ ձեռ­նադ­րո­ւե­լով, բազ­մա­թիւ հա­յոր­դի­նե­րու հո­գե­ւոր հայ­րու­թեան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան յանձ­նա­ռու­թեամբ, ­Տի­րոջ Ան­դաս­տա­նէն ներս ­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ հայ­րե­րուն ա­շա­կեր­տու­թեամբ եւ հե­տե­ւո­ղու­թեամբ ծա­ռա­յե­լու կո­չու­մը՝ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ա­ռա­քե­լու­թեան ո­գիին եւ սկզբունք­նե­րուն հա­մա­հունչ, քա­ռաս­նա­մեայ բա­րե­յուշ ծա­ռա­յու­թեան վաս­տակ շա­հած Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կը մաղ­թենք, ­Տի­րոջ եւ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դին ի սպաս հո­գե­ւոր կո­չու­մի եւ ազ­գա­նո­ւէր ծա­ռա­յու­թեան եր­կա­րա­մեայ օրհ­նեալ եւ ար­գա­սա­բեր ա­ռա­քե­լու­թիւն։

Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի
­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նոր­դին՝ ­Գե­րաշ­նորհ
Տ. ԳԵՂԱՄ ՍՐԲԱԶԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈ­Սի
­Քա­հա­նա­յա­կան ­Ձեռ­նադ­րու­թեան եւ Օծ­ման այ­լեւ ­Կի­լի­կիոյ
­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ­Միա­բա­նա­կան Ուխ­տա­ւո­րու­թեան
40-ԱՄԵԱ­Կին ու­րախ ա­ռի­թով

«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րի­չե Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վիւն ու ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը, ­Սուրբ ­Խո­րա­նի Ս­պա­սար­կու­ներն ու ­Տիկ­նանց ­Յանձ­նա­խում­բը, ինչ­պէս նաեւ Դպրաց ­Դասն ու Ծ­խա­կան­նե­րը, ջեր­մօ­րէն կը շնոր­հա­ւո­րեն ­Թե­միս ­Բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նոր­դը եւ կը մաղ­թեն՝ եր­կա­րա­մեայ ծա­ռա­յու­թեան շա­րու­նա­կու­թիւն՝ ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան բազ­մե­րես ան­դաս­տա­նէն ներս։

­Հո­գա­բար­ձու­թիւն Ս. Ե­կե­ղեց­ւոյս

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱ­Նի

Ա­բե­ղա­յա­կան -­Կու­սակ­րօն քա­հա­նայ- ­Ձեռ­նադ­րու­թեան եւ Օծ­ման 40-ա­մեա­կին  ու­րախ ա­ռի­թով (21 ­Յու­նիս 1981), ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր հո­վի­ւի, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի եւ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ, ինչ­պէս նաեւ ծու­խիս հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ա­նու­նով, ի սրտէ կը շնոր­հա­ւո­րենք եւ մեր բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րով եւ ա­ղօթք­նե­րով կ­՚ա­ղեր­սենք առ Աս­տո­ւած, որ Սր­բա­զան ­Հօր շնոր­հէ կա­տա­րեալ ա­ռող­ջու­թիւն եւ եր­կա­րա­մեայ Ա­ռաջ­նոր­դու­թիւն։

Ս. ՅՈՎՀ. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑԻ

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ

­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կո­բե ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը, ­Թա­ղա­յին խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց մար­մի­նը, ջեր­մօ­րէն կը շնոր­հա­ւո­րեն ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նը, քա­հա­նա­յա­կան ձեռ­նադ­րու­թեան ու օծ­ման 40-ա­մեա­կին ու­րախ ա­ռի­թով:
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կը մաղ­թենք քա­ջա­ռող­ջու­թիւն, յաե­լեալ ուժ ու կո­րով եւ յա­ջո­ղու­թիւն հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին ծա­ռա­յա­կան ան­դաս­տա­նէն ներս:

­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ ­Գո­քի­նիոյ

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր քա­հա­նա­յա­կան­֊ա­բե­ղա­յա­կան
ձեռ­նադ­րու­թեան 40-ա­մեա­կին ու­րախ եւ բա­րե­բաս­տիկ ա­ռի­թով

­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ­Տիկ­նաց ­Միու­թեան, Ե­կե­ղեց­ւոյ Ս­պա­սա­ւոր­նե­րուն եւ շրջա­նի բո­լոր Ազգ. ­Կա­ռոյց­նե­րուն ու ­Հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն եւ ­Միու­թիւն­նե­րուն ա­նու­նով կը շնոր­հա­ւո­րենք ­Ձերդ ­Գե­րաշնոր­հու­թեան ­Քա­հա­նա­յա­կան-Ա­բե­ղա­յա­կան ­Ձեռ­նադ­րու­թեան եւ Օծ­ման ­Քա­ռաս­նա­մեա­կը, մաղ­թե­լով ա­ռող­ջու­թիւն, եր­կար կեանք եւ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ։ ­Մեր գլխէն ան­պա­կաս ըլ­լաք, Սր­բա­զան ­Հայր։
­Թող ­Ձեր շու­քը եւ օրհ­նու­թիւ­նը միշտ մեր վրա­յէն չպակ­սի եւ ­Ձեր Ա­ռաջ­նոր­դա­կան մա­կա­նով մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հասց­նէք դէ­պի խա­ղաղ նա­ւա­հան­գիստ։
­Մատ­չիմք ի համ­բոյր ­Ձերդ Օ­ծեալ Ս. Ա­ջոյն՝

ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ ՄԵԾ ԸՆՏԱՆԻՔ

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նորդ՝ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱ­Նի ա­բե­ղա­յա­կան ­ձեռ­նադ­րու­թեան եւ օծ­ման 40-ա­մեա­կին ու­րախ ա­ռի­թով (21 ­Յու­նիս 1981), ­Գա­րէա-­Կէ­սա­րեա­նիի ­հո­գե­ւոր ­հո­վի­ւի, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ­ծու­խիս հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ա­նու­նով, ի սրտէ կը շնոր­հա­ւո­րենք Սր­բա­զան ­Հայ­րը եւ կը մաղ­թենք ա­ռող­ջու­թիւն եւ եր­կա­րա­մեայ հո­գե­ւոր Ա­ռաջ­նոր­դու­թիւն։

ԳԱՐԷԱ-­ԿԷՍԱՐԵԱՆԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ