­Յա­րու­ցեալ Ք­րիս­տո­սը Ապ­րի՛լ` Իբ­րեւ ­Կեան­քի Ու­ղե­ցոյց

Ք­րիս­տո­սի հետ ապ­րած, ա­նոր երկ­րա­ւոր կեան­քի բո­լոր դրո­ւագ­նե­րուն հա­ղոր­դա­կից դար­ձած, ա­նոր ու­սու­ցում­նե­րը լսած ու հրաշք­նե­րուն ա­կա­նա­տես ե­ղած ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար խո­րա­պէս ցնցիչ դէպք մըն էր Ք­րիս­տո­սի յա­րու­թիւ­նը: Ա­նոնք տա­կա­ւին չէին կրցած լիո­վին ըմբռնել յա­րու­թեան խոր­հուր­դը: ­Յա­րու­թեան դէպ­քէն ո­րոշ ժա­մա­նակ ետք միայն ա­ռա­քեալ­նե­րը սկսան հասկ­նալ ու Ք­րիս­տո­սի հե­տե­ւորդ­նե­րուն բա­ցատ­րել յա­րու­թեան դէպ­քին իւ­րա­յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւ­նը` յատ­կա­պէս շեշ­տե­լով ա­նոր ա­ռանց­քա­յին կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը քրիս­տո­նեայ մար­դու կեան­քին մէջ եւ կոչ ուղ­ղե­լով ապ­րե­լու յա­րու­թեան խոր­հուրդն ու ի­մաս­տը:
Ք­րիս­տո­սի յա­րու­թեան խոր­հուր­դով օ­ծուն այս օ­րե­րուն, անհ­րա­ժեշտ է հե­տե­ւեալ կա­րե­ւոր յի­շե­ցում­նե­րը կա­տա­րել.
– Ք­րիս­տո­սի յա­րու­թիւ­նը` հիմքն է մեր հա­ւատ­քին: ­Պօ­ղոս ա­ռա­քեալ շեշ­տա­կիօ­րէն կը հաս­տա­տէ եւ կը յի­շեց­նէ նո­րա­դարձ քրիս­տո­նեա­նե­րուն, թէ` ե­թէ Ք­րիս­տոս յա­րու­թիւն ա­ռած չըլ­լար, մեր հա­ւատ­քը պի­տի կորսնց­նէր իր հիմքն ու ի­մաս­տը (Կր 15.13): ­Յա­րու­թիւնն էր, որ Աս­տու­ծոյ Որդ­ւոյն ու­սու­ցում­նե­րուն ու հրաշք­նե­րուն եւ ընդ­հան­րա­պէս ա­նոր երկ­րա­ւոր ա­ռա­քե­լու­թեան ի­մաստն ու նպա­տա­կը պար­զեց: Արդ, ա­ռանց յա­րու­թեան կա­րե­լի չէ հասկ­նալ Ք­րիս­տո­սի մար­դե­ղու­թիւ­նը եւ մար­դու փրկու­թիւ­նը, ո­րուն հա­մար աշ­խարհ ե­կած էր Աս­տու­ծոյ Որ­դին:
– Ք­րիս­տո­սի յա­րու­թիւ­նը` յաղ­թա­նակն է կեան­քին: ­Կեան­քը, Աս­տու­ծոյ պար­գե­ւը մար­դուն, ա­պա­կա­նած էր Ա­դա­մի մեղ­քով եւ ա­նոր յա­ջոր­դող սե­րունդ­նե­րուն մար­դա­կեդ­րոն կեն­ցա­ղա­կեր­պով: Աս­տու­ծոյ Որ­դին աշ­խարհ ե­կած էր այ­լա­փո­խե­լու մեղ­քով ու ա­պա­կա­նու­թեամբ շա­ղա­խո­ւած մար­դու կեան­քը, եւ զինք օժ­տե­լու նոր կեան­քով: Իր խա­չով ու յա­րու­թեամբ Ք­րիս­տոս յաղ­թեց մա­հո­ւան եւ մար­դուն պար­գե­ւեց աս­տուա­ծա­տուր կեան­քը վերս­տին ապ­րե­լու շնորհ­քը: Ք­րիս­տո­սի յա­րու­թեամբ, մար­դը զի­նո­ւե­ցաւ մա­հէն դէ­պի կեանք ըն­թա­նա­լու հա­ւատ­քի ու յոյ­սի զօ­րու­թեամբ: Ա­ռա­քեա­լը կը վկա­յէ, թէ Աս­տո­ւած մար­դը «վերս­տին կեան­քի կո­չեց Ք­րիս­տո­սով» (Եփ 2.5): ­Նոյն ա­ռա­քեա­լը նաեւ կը հաս­տա­տէ, թէ ի­րեն հա­մար կեան­քը Ք­րիս­տոս է:
– Ք­րիս­տո­սի յա­րու­թիւ­նը` հրա­ւէր է Աս­տու­ծոյ հետ հաշ­տու­թեան: Աս­տո­ւած ա­ռա­ջին մար­դը ի­րեն գոր­ծա­կից նշա­նա­կած էր, զինք օժ­տե­լով բա­նա­կա­նու­թեամբ ու կամ­քի ա­զա­տու­թեամբ, եւ ա­նոր տա­լով տիե­զեր­քը կա­ռա­վա­րե­լու եւ ա­ռա­ւել հարս­տաց­նե­լու պար­տա­կա­նու­թիւ­նը: ­Սա­կայն, մար­դը հա­ւա­տա­րիմ չէր գտնո­ւած իր կո­չու­մին եւ հե­ռա­ցած Աս­տուծ­մէ: Աս­տու­ծոյ Որ­դին իր մար­դե­ղու­թեամբ ու ա­ռա­քե­լու­թեամբ մար­դը մօ­տե­ցուց Աս­տու­ծոյ եւ հայր եւ որ­դիի փոխ­յա­րա­բե­րու­թեան ուխ­տը կնքեց Աս­տու­ծոյ եւ մար­դուն մի­ջեւ. ա­ռա­քեա­լին բա­ռե­րով` «Աս­տո­ւած իր Որ­դիին մա­հով մեզ ի­րեն հետ հաշ­տե­ցուց» (Հռ 5.10): Ա­ռա­քեա­լը ա­պա կոչ կ­՛ուղ­ղէ ը­սե­լով` «հաշ­տո­ւե­ցէ՛ք Աս­տու­ծոյ հետ, ո­րով­հե­տեւ Աս­տո­ւած մե­զի հա­մար մեղ­քի պա­տա­րագ ը­րաւ Ք­րիս­տո­սը» (Բ.Կր 5.20-21):
– Ք­րիս­տո­սի յա­րու­թիւ­նը` ­Ճա­նա­պարհ է փրկու­թեան: Ք­րիս­տո­սի ա­ռա­քե­լու­թեան նպա­տա­կը ան­կեալ մար­դուն փրկու­թիւնն էր, ա­նա­ռա­կա­ցած մար­դուն վե­րա­դար­ձը իր երկ­նա­ւոր ­Հօր, մա­հա­ցած մար­դուն նոր կեանք պար­գե­ւել էր: ­Խա­չի զօ­րու­թեամբ ու յա­րու­թեան յաղ­թա­նա­կով Ք­րիս­տոս մար­դուն առ­ջեւ բա­ցաւ փրկու­թեան ճա­նա­պար­հը: ­Պօ­ղոս ա­ռա­քեալ իր կեան­քի փոր­ձա­ռու­թեամբ կը վկա­յէ, թէ` «պի­տի փրկուինք Ք­րիս­տո­սի կեան­քով» (Հռ 5.10):
Արդ, քրիս­տո­նեայ մար­դը կո­չո­ւած է ո՛չ միայն Ք­րիս­տո­սը դա­ւա­նե­լու իբ­րեւ միակ Փր­կի­չը աշ­խար­հին, այլ` մար­դուն հա­մար խա­չով յա­րու­թիւն կեր­տած յա­րու­ցեալ Ք­րիս­տո­սը ապ­րե­լու: Ա­ռա­քեա­լը կը հաս­տա­տէ` «ին­ծի հա­մար կեան­քը Ք­րիս­տոս է» (Փլմ 1.21) եւ կ­՛ա­ւելց­նէ` «ես չէ որ կ­՛ապ­րիմ, այլ` Ք­րիս­տոս է որ կ­՛ապ­րի իմ մէջս» (Գղ 2.20):
Ի՞նչ կը նշա­նա­կէ Ք­րիս­տո­սը ապ­րի՛լ` իբ­րեւ կեան­քի ու­ղե­ցոյց ու նպա­տակ:
Ք­րիս­տո­սը ապ­րիլ` հա­ւա­տա­րիմ ըլ­լա­լով Աս­տուա­ծա­շուն­չին, ա­նոր ու­սու­ցում­նե­րուն ու ար­ժէք­նե­րուն:
Ք­րիս­տո­սը ապ­րիլ` զինք մեր մտա­ծում­նե­րուն ու գոր­ծե­րուն ա­ռանց­քը դարձ­նե­լով:
Ք­րիս­տո­սը ապ­րիլ` օգ­նե­լով կա­րի­քա­ւո­րին ու զրկեա­լին եւ ծա­ռա­յե­լով ու­րի­շին:
Ք­րիս­տո­սը ապ­րիլ` իբ­րեւ «ճա­նա­պարհ, ճշմար­տու­թիւն եւ կեանք», ինչ­պէս Ք­րիս­տոս բնու­թագրեց ինք­զինք (Յհ 14.6):
Ա՛յս է քրիս­տո­նեայ ըլ­լա­լու ճշմա­րիտ կեր­պը, ճի՛շդ ճամ­բան:
Կ­՛ապ­րինք չա­րով ու չա­րիք­նե­րով լե­ցուն աշ­խար­հի մը մէջ: Շր­ջա­պա­տո­ւած ենք մար­դու կեան­քէն Աս­տու­ծոյ ներ­կա­յու­թիւ­նը հե­ռաց­նող տե­սա­նե­լի եւ ան­տե­սա­նե­լի ե­րե­ւոյթ­նե­րով: ­Բազ­մա­թիւ դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րով տի­րա­պե­տո­ւած է մեր կեան­քը: Չ­մոռ­նանք ա­ռա­քեա­լին յի­շե­ցու­մը, թէ Ք­րիս­տոս «իր ան­ձը տո­ւաւ մեր մեղ­քե­րուն հա­մար, որ­պէս­զի Աս­տու­ծոյ` մեր ­Հօ­րը կամ­քով մեզ ա­զա­տէ ներ­կայ չար աշ­խար­հէն» (Գղ 1.4): Արդ, ներ­կայ ժա­մա­նակ­նե­րու դառն պայ­ման­նե­րուն դի­մաց, պէտք է զի­նո­ւինք Ք­րիս­տո­սի յա­րու­թեան հա­ւատ­քով ու յոյ­սով: ­Ներ­կայ փո­թոր­կա­յոյզ աշ­խար­հին մէջ Ք­րիս­տո­սը պէտք է ապ­րինք, իբ­րեւ մեր կեան­քին միակ ու­ղե­ցոյցն ու ա­պա­ւէ­նը:
Ա՛յս է Ք­րիս­տո­սի թա­փուր գե­րեզ­մա­նէն հնչող պատ­գա­մը:
***
­Մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­Յա­րու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, եղ­բայ­րա­կան ջերմ սի­րով կ­՛ող­ջու­նենք ՆՍՕՏՏ ­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն հա­յոց կա­թո­ղի­կո­սը, մաղ­թե­լով ե­կե­ղե­ցա­շէն ի­րա­գոր­ծում­նե­րով եր­կար գա­հա­կա­լու­թիւն: Կ­՛ող­ջու­նենք նաեւ Ե­րու­սա­ղէ­մի ­Հա­յոց ­Պատ­րիարք Ա­մե­նա­պա­տիւ Տ. ­Նուր­հան Արք. ­Մա­նու­կեա­նը եւ ­Թուր­քիոյ հա­յոց պատ­րիարք ա­մե­նա­պա­տիւ Տ. ­Սա­հակ արք. ­Մա­շա­լեա­նը` ի­րենց մաղ­թե­լով բեղմ­նա­ւոր ծա­ռա­յու­թիւն հայ ե­կե­ղեց­ւոյ ան­դաս­տա­նէն ներս:
­Հայ­րա­պե­տա­կան օրհ­նու­թեամբ ու հայ­րա­կան սի­րով կ­՛ող­ջու­նենք ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ­նե­րը, հո­գե­ւոր դա­սը, Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, մեր ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին մէջ գոր­ծող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներն ու միու­թիւն­նե­րը եւ մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը: Կ­՛ա­ղօ­թենք առ Աս­տո­ւած, որ Իր երկ­նա­յին հո­վա­նիին ներ­քեւ պա­հէ ու պահ­պա­նէ ­Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը եւ մեր ազ­գին սի­րե­լի զա­ւակ­նե­րը, որ­պէս­զի կա­րե­նանք, յա­րու­ցեալ Փր­կի­չին յաղ­թա­նա­կով հզօ­րա­ցած, վե­րա­նո­րո­գել մեր կեան­քը եւ դի­մագ­րա­ւել ներ­կայ ժա­մա­նակ­նե­րու բազ­մա­զան մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը:

Ք­րիս­տոս յա­րեաւ ի մե­ռե­լոց,
Օրհ­նեալ է յա­րու­թիւնն Ք­րիս­տո­սի:

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

­Սուրբ ­Զա­տիկ 2022
Ան­թի­լիաս, ­Լի­բա­նան