­Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց՝ Ա­թէն­քի եւ Ան­գա­րա­յի մի­ջեւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան խո­ղո­վակ­նե­րը բաց պա­հե­լու ջան­քե­րուն հա­մար, ան­ցեալ Ուր­բաթ տե­ղի ու­նե­ցած ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Մի­ցո­թա­քի­սի եւ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի հե­ռա­խօ­սա­կա­պի ֆո­նին վրայ։
Այս մա­սին յայտ­նեց ա­մե­րի­կեան նա­խա­րա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ ի­րեն ուղ­ղո­ւած հար­ցու­մին պա­տաս­խա­նե­լով։ Ան նշեց, թէ ­Յու­նաս­տան եւ ­Թուր­քիա ՆԱԹՕի եր­կու դաշ­նա­կից եր­կիր­ներ են եւ ի­րենց հա­սա­րա­կաց շա­հե­րը կը նպաս­տեն բաց երկ­խօ­սու­թեան մը պահ­պան­ման, ի խնդիր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ հար­ցե­րու խա­ղաղ լուծ­ման։ Ա.Մ.Ն.ի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կը շեշ­տէ, որ եր­կու եր­կիր­նե­րու տո­ւեալ կե­ցո­ւած­քը կը զօ­րաց­նէ ՆԱԹՕի կա­ռոյ­ցը։
­Յի­շեց­նենք, որ ան­ցեալ Ուր­բաթ, եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցան ոչ ա­ռաջ­նա­կարգ քա­ղա­քա­կան խնդիր­նե­րու մա­սին։ ­Յատ­կա­պէս, ա­նոնք քննե­ցին հա­մա­վա­րա­կէն ետք եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ սահ­ման­նե­րու բաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը եւ զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ա­զատ եր­թե­ւե­կը, հար­ցեր՝ ո­րոնց մա­սին ­Թուր­քիա մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րէ, ջա­նա­լով մաս կազ­մել եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու ա­զատ շրջա­գա­յու­թեան ցան­կին։
­Դի­ւա­նա­գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րը կա­րե­ւոր կը նկա­տեն եր­կու ղե­կա­վար­նե­րու կա­պը, որ պի­տի սա­տա­րէ վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի լա­րո­ւած մթնո­լոր­տի մեղ­մաց­ման։