­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վը երկ­րորդ ըն­թերց­մամբ եւ ամ­բող­ջու­թեամբ ըն­դու­նեց «Փ­տա­ծու­թեան կան­խար­գիլ­ման յանձ­նա­խում­բի մա­սին» օ­րի­նա­գիծ­նե­րու ծրա­րը:
­Նա­խա­գի­ծը ըն­դու­նո­ւե­ցաւ միա­ձայ­նու­թեամբ` 92 կողմ, 0 դէմ, 0 ձեռն­պահ ձայ­նե­րու յա­րա­բե­րակ­ցու­թեամբ:
Ն­շեալ օ­րի­նա­գի­ծով՝ կ­՛ընդ­լայ­նո­ւի յայ­տա­րա­րա­գիր­ներ ներ­կա­յաց­նող­նե­րու ցան­կը եւ 500ի փո­խա­րէն 2200 պաշ­տօ­նեա­ներ կը պար­տա­ւո­րո­ւին հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու ի­րենց ու­նե­ցո­ւած­քը:
Փ­տա­ծու­թեան կան­խար­գիլ­ման յանձ­նա­խում­բը պի­տի հե­տե­ւի յայ­տա­րա­րա­գիր­նե­րուն, քննէ յայ­տա­րա­րագր­ման առն­չո­ւող խախ­տում­նե­րուն վե­րա­բե­րող գոր­ծեր:
­Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն պի­տի ընտ­րէ խորհր­դա­րա­նը` պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ձայ­նե­րուն մե­ծա­մաս­նու­թեամբ:
­Միւս կող­մէ՝ «Եր­կիր մե­տիա» հա­ղոր­դեց, թէ ­Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը երկ­րորդ ըն­թեր­ցու­մով եւ ամ­բող­ջու­թեամբ ըն­դու­նեց «­Պե­տա­կան գոյ­քի մաս­նա­ւո­րեց­ման 2017-2020 թուա­կան­նե­րու ծրա­գի­րի մա­սին» օ­րէն­քի նա­խա­գի­ծը, ո­րուն ըն­դու­նու­մով կը նա­խա­տե­սո­ւի մաս­նա­ւո­րեց­նել 47 կազ­մա­կեր­պու­թիւն: ­Նա­խա­գի­ծը երկ­րորդ ըն­թեր­ցու­մով եւ ամ­բող­ջու­թեամբ ըն­դու­նե­լուն կողմ քուէար­կեց 58, դէմ` 31 պատ­գա­մա­ւոր:
Ծ­րա­գի­րով կ­՛ա­ռա­ջար­կո­ւի մաս­նա­ւո­րեց­նել 47 պե­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն, ո­րոնց­մէ 23ը նե­րա­ռո­ւած ե­ղած են 2006-2007 թո­ւա­կան­նե­րու մաս­նա­ւո­րեց­ման ծրա­գի­րին մէջ: Ա­ռա­ջար­կո­ւող ծրա­գի­րով կը մաս­նա­ւո­րե­ցո­ւին «­Հայ­փոստ» ըն­կե­րու­թիւ­նը, «­Հա­յաւ­տո­կա­յա­րան» ըն­կե­րու­թիւ­նը, ­Տա­շի­րի շար­ժա­պատ­կե­րի ցան­ցի գոյ­քը, «­Հայ­ֆիլմ Ս­թիւ­տիօ» շար­ժա­պատ­կե­րի ըն­կե­րու­թիւ­նը, «Հ­րազ­դան» մար­զա­հա­մա­լի­րը, «­Բիւ­րեղ» հան­քա­յին ջու­րե­րու գոր­ծա­րա­նի պե­տա­կան սե­փա­կա­նու­թիւն հան­դի­սա­ցող բաժ­նե­մա­սը, Ս­տե­փա­նա­ւա­նի օ­դա­կա­յա­նը, ա­ռող­ջա­պա­հա­կան շարք մը կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ եւ այլն: