14.555 եւ­րօ եւ 400 ա­մե­րի­կեան տո­լար հան­գա­նա­կո­ւե­ցաւ ­Լի­բա­նա­նի եւ ­Սու­րիոյ մեր քոյր-եղ­բայր­նե­րուն ի նպաստ:­Յու­նա­հայ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու ազ­նիւ մա­տու­ցու­մով, իր բար­ւոք ա­ւար­տին հա­սաւ ­Լի­բա­նա­նի եւ ­Սու­րիոյ հա­յու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան ի նպաստ գոր­ծադ­րո­ւած նո­ւի­րա­հա­ւա­քը։­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մեր եր­կու կա­րե­ւոր օ­ճախ­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու նպա­տա­կով, յու­նա­հայ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, վեր­ջին ե­րեք ա­միս­նե­րուն ըն­թաց­քին, փու­թա­ցին ի­րենց նե­ցուկն ու օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը գործ­նա­կան ձե­ւով յայտ­նե­լու եւ միա­նա­լու հա­մա­հայ­կա­կան ճի­գին, ի նպաստ ­Լի­բա­նա­նի եւ ­Սու­րիոյ գա­ղութ­նե­րու մէջ ապ­րող հա­յու­թեան, որ ըն­կե­րա­յին-տնտե­սա­կան դժնդակ պայ­ման­ներ կը դի­մագ­րա­ւէ։­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին գոր­ծադ­րո­ւած նո­ւի­րա­հա­ւա­քը ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ մեր գա­ղու­թի գոր­ծօն­նե­րուն կող­մէ, ո­րոնք գի­տակ­ցե­լով գա­ղու­թա­յին զօ­րա­շար­ժի նշա­նա­կու­թեան եւ հրա­մա­յա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան՝ ի գործ դրին ի­րենց կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը։­Նո­ւի­րա­հա­ւա­քը հո­վա­նա­ւո­րո­ւած էր ­Յու­նա­հա­յոց Ա­ռաջ­նորդ գերշ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի կող­մէ եւ ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի եւ ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­վար­չու­թեան, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի եւ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թեանց, ­Հա­մազ­գա­յի­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թեան կող­մէ։ Այս­պէս կա­րե­լի ե­ղաւ հան­գա­նա­կել 14.555 եւ­րօ եւ 400 ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի ընդ­հա­նուր գու­մա­րը, որ պի­տի փո­խան­ցո­ւի ­Լի­բա­նա­նի եւ ­Սու­րիոյ օ­ժան­դա­կու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան միա­ցեալ մարմ­նին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան եւ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի մաս­նակ­ցու­թեամբ։
Οι αρμενικές οργανώσεις στην Ελλάδα, όπως και άλλες κοινότητες της Διασποράς, συμμετείχαν από κοινού σε μιαν παναρμενική προσπάθεια, συγκεντρώνοντας δωρεές προς συμπαράσταση των συνανθρώπων μας στον Λίβανο και τη Συρία.Με τη συμμετοχή της Μητρόπολης Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος, της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και του Σταυρού Ελέους Μακεδονίας και Θράκης, του Πολιτιστικού Σωματείου Χαμασκαϊν, της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδας και της Ένωσης Αρμενίων Αθλητών και Προσκόπων Χομενετμέν συγκεντρώθηκε το ποσό των 14.555 ευρώ και 400 δολλαρίων ΗΠΑ.Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες.