Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին օ­րե­րէն մին­չեւ դպրոց­նե­րուն ար­տա­կարգ փա­կու­մը թա­գա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն իսկ ա­ռա­ջար­կով՝ պա­տաս­խա­նա­տու եւ գի­տա­կից կե­ցո­ւած­քով ո­րե­ւէ պա­հուն ա­ջակ­ցե­լու հայ­րե­նի­քին, ինչ­պէս նաեւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին ո­րո­շու­մով, «Ար­ցա­խի ­Զի­նո­ւո­րին» նշա­նա­բա­նով տուփ-գան­ձա­նակ տե­ղադրուե­ցաւ վար­ժա­րա­նին գլխա­ւոր անց­քին մէջ։ ­Գան­ձա­նա­կին մէջ հա­ւա­քուած գու­մա­րը՝ 630 եւ­րօ, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Դեկ­տեմ­բե­րին փո­խան­ցո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան, որ­պէս­զի տրա­մադ­րո­ւի Հ.Կ.Խ.-ի Ար­ցա­խի մար­դա­սի­րա­կան ծրա­գիր­նե­րուն։

Տ­նօ­րէ­նու­թիւն եւ ու­սուց­չա­կան կազմ
Հ.Կ.Խ.-ի ­Զա­ւա­րեան ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի