­Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ս. ե­կե­ղեց­ւոյ տա­ղա­ւար տօ­նե­րէն՝ մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Այ­լա­կեր­պու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի` 19 ­Յու­լիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց շրջանի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան։ Ս. սե­ղա­նին կը սպա­սար­կէին տեղ­ւոյն ե­կե­ղեց­ւոյ սար­կա­ւագ­ներն ու դպիր­նե­րը։
Իր քա­րո­զին մէջ, հայր սուր­բը անդ­րա­դար­ձաւ օ­րո­ւան ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­տո­ւա­ծին, որ նո­ւի­րո­ւած էր մեր ­Տի­րոջ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի այ­լա­կեր­պու­թեան հետ կա­պո­ւած եւ ա­նոր ընդ­մէ­ջէն վեր ա­ռաւ այ­սօ­րո­ւան մեր կեան­քը ան­գամ մը եւս այ­լա­կեր­պե­լու ու մա­նա­ւանդ կեր­պա­րա­նա­փո­խո­ւե­լու բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ մեր ժո­ղո­վուր­դի կող­մէ այս տօ­նին կա­պո­ւած ­Վար­դա­վառ կո­չու­մը եւ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ ու լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ տա­լով պար­զեց ի­րո­ղու­թիւ­նը։
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ինչ­պէս նաեւ թա­փօ­րի ժա­մա­նակ, հայր սուր­բը հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն վրայ վար­դի ջուր սրսկեց, ի նշան օ­րո­ւան տօ­նի՝ ­Վար­դա­վա­ռի սո­վո­րու­թեան։
­Յայտ­նենք, որ յա­ջորդ օ­րը, Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Յու­լիս 2020ին, մեր ննջե­ցեալ­նե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած օրն ըլ­լա­լով, հայր սուր­բը գտնո­ւե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ազգ. գե­րեզ­մա­նա­տուն եւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու խնդրան­քով կա­տա­րեց գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք։