­Հինգ­շաբ­թի՝ 30 ­Յու­լի­սին, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Նի­քէա­յի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ եւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ե­րես­փո­խան ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տու, եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ յե­տոյ։
Ծ­նած էր 1945ին եւ իր հա­մալ­սա­րա­նա­կան ու­սու­մը ստա­ցած էր ­Պու­տա­փեշ­տի մէջ։ Ե­րի­տա­սարդ տա­րի­քէն ան­դա­մակ­ցե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­մայ­նա­վար կու­սակ­ցու­թեան, ո­րուն շար­քե­րէն ներս ծա­ւա­լեց քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն եւ ընտ­րո­ւե­ցաւ կու­սակ­ցու­թեան կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի կազ­մին մէջ։
1978էն ետք, ե­րեք ան­գամ ծա­ռա­յեց որ­պէս ­Նի­քէա­յի (­Գո­քի­նիա) փոխ­քա­ղա­քա­պետ եւ 1991-1994 տա­րի­նե­րուն ստանձ­նեց քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տօ­նը ։ ­Յա­ջոր­դա­բար՝ 2004, 2007 եւ 2009 թո­ւա­կան­նե­րուն ընտ­րո­ւե­ցաւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր եւ խորհր­դա­րա­նի փոխ նա­խա­գահ։
­Քա­ղա­քա­պե­տական տա­րի­նե­րէն, ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տու հա­յա­սի­րա­կան զգա­ցում­նե­րով մօ­տե­ցաւ ­Գո­քի­նիոյ հայ հա­մայն­քին, իսկ իր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան օ­րով, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի շի­նու­թեան ծրագ­րու­մին, աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ քա­ղա­քա­պե­տու­թեան հետ դի­ւա­նա­կա­լա­կան բո­լոր խնդիր­նե­րուն օգ­տա­կար հան­դի­սա­ցաւ եւ անհրա­ժեշտ դիւ­րու­թիւն­նե­րը ըն­ծա­յեց շի­նու­թեան յանձնա­խում­բին։
2013ի ­Յու­լի­սին, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի շի­նու­թեան 20ա­մեա­կին ա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պո­ւած ե­րե­կո­յին, ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տու ներ­կայ ե­ղաւ եւ ան­գամ մը եւս իր հա­յա­սի­րա­կան զգա­ցում­նե­րը փո­խան­ցեց ե­լոյ­թի յայ­տա­գի­րի ըն­թաց­քին։
­Թաղ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ուր­բաթ՝ 31 ­Յու­լի­սին։ ­Գո­քի­նիոյ հայ հա­մայն­քի ա­նու­նով, ներ­կայ ե­ղաւ Հ.Յ.Դ. ­Գո­քի­նիոյ «­Վա­րան­դեան» կո­մի­տէի կող­մէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ մը։ ­Կո­մի­տէն ծաղ­կեպ­սակ եւս ու­ղար­կեց ­Գո­քի­նիոյ հա­յու­թեան ա­նու­նով։