Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան Ե­րե­ւա­նի ­Քա­ղա­քա­յին ­Կո­մի­տէն մայ­րա­քա­ղա­քի Ա­ւա­գա­նու յա­ռա­ջի­կայ ընտ­րու­թիւն­նե­րում ա­ջակ­ցե­լու է գոր­ծըն­կեր ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեա­նը: Այս ո­րո­շու­մը բխում է երկ­րում ո­րա­կա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու եր­կու կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի հա­մա­տեղ յանձ­նա­ռու­թիւ­նից:
­Մեր ըն­կեր­նե­րին ու հա­մա­կիր­նե­րին յոր­դո­րում ենք ­Մա­յի­սի 14ին քո­ւէար­կել ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեա­նի գլխա­ւո­րած ցան­կի օգ­տին: ­Կա­րե­ւո­րե­լով գի­տակ­ցուած քո­ւէով Ե­րե­ւա­նի Ա­ւա­գա­նի ձե­ւա­ւո­րե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը` տե­ղա­մա­սա­յին ընտ­րա­կան յանձ­նա­ժո­ղով­նե­րում Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ի­րենց մա­սով ա­պա­հո­վե­լու են մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ա­զատ կա­մար­տա­յայ­տու­թիւ­նը:
Ինչ­պէս ար­դէն յայ­տա­րա­րել ենք` պար­տա­ւոր­ւում ենք ու­շադ­րու­թեան կենտ­րո­նում պա­հել Ե­րե­ւա­նի բո­լոր հիմ­նախն­դիր­նե­րը եւ կա­րե­լիու­թեան սահ­ման­նե­րում մաս­նակ­ցել դրանց լուծ­մա­նը:

Հ.Յ.Դ. Ե­րե­ւա­նի Քա­ղա­քա­յին ­Կո­մի­տէ

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըԽմ­բագ­րա­կան
Յաջորդ յօդուածըԱրա Ճանիկեան