­Շա­բաթ՝ 7 եւ ­Կի­րա­կի՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան գե­րա­գոյն ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 69րդ ­Ժո­ղո­վը:
­Ներ­կայ էին միու­թեան ե­րեք շրջան­նե­րէն՝ ­Ֆիք­սի «Դ­րօ», ­Գո­քի­նիոյ «­Փո­թո­րիկ» եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» խում­բե­րէն ընտ­րո­ւած պատ­գա­մա­ւոր­ներ, խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով մաս­նակ­ցող­ներ եւ հրա­ւի­րեալ­ներ:
­Ժո­ղո­վին կը մաս­նակ­ցէր Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կայա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­րութ ­Սե­րո­բեան, ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան եւ շրջան­նե­րու ­Կո­մի­տէ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։
­Ժո­ղո­վին ներ­կայ էր նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան Ընդ­հա­նուր ­Վա­րիչ ­Մարմ­նոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սա­րին Ա­ւե­տի­սեան:
­Ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տա­րեց շրջա­նա­ւարտ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­տենա­պետ ընկ. ­Ռազ­միկ Էր­ջէ­նեան։ Ա­պա՝ առ­ժա­մեայ դի­ւա­նին կող­մէ հաս­տա­տո­ւե­ցաւ ժո­ղո­վին օ­րի­նա­ւո­րու­թիւ­նը եւ յստա­կա­ցաւ ներ­կա­նե­րու ցան­կը:
­Ժո­ղո­վը ան­ցաւ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն՝ նա­խա­պէս ընտ­րե­լով ժո­ղո­վի մնա­յուն դի­ւա­նը։ ­Նա­խա­գահ­ներ ընտ­րո­ւե­ցան ըն­կեր­ներ ­Սեր­գօ ­Տէօք­մէ­ճեան եւ ­Սե­ւակ ­Գա­զա­րեան եւ քար­տու­ղա­րու­հի­ներ՝ ըն­կե­րու­հի­ներ ­Նա­րօտ ­Շա­հի­նեան եւ ­Լու­սի Ե­զե­կիէ­լեան։
­Բա­նա­ձե­ւի յանձ­նա­խումբ ընտ­րո­ւե­ցան ըն­կե­րու­հի­ներ ­Մա­րալ ­Ծե­րո­նեան, ­Լո­ռի ­Գու­յում­ճեան եւ Ա­նա­յիս Խտ­րեան։ ­Հա­շո­ւեքն­նիչ յանձ­նա­խումբ՝ ըն­կե­րու­հի­ ­Լո­ռի Գ­րի­գո­րեան եւ ­ըն­կերներ­ Ար­մէն Ա­ճէ­մեան, Խա­չիկ ­Մա­րու­քեան:
­Խօսք ա­ռաւ Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­րութ ­Սե­րոբեան՝ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թե­լով ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Ան ը­սաւ, թէ Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թիւ­նը գա­ղու­թի ա­պա­գան է։ ­Նոր սե­րուն­դի աշ­խու­ժու­թիւ­նը, խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը եւ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը մղիչ ուժ են գա­ղու­թի գո­յա­տեւ­ման եւ յա­ռաջ­դի­մու­թեան։

­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան միա­մեայ տե­ղե­կագ­րի քննար­կում

Շր­ջա­նա­ւարտ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը ըն­թեր­ցեց իր միա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան տե­ղե­կա­գի­րը։
­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան տե­ղե­կագ­րէն ի յայտ ե­կաւ, թէ միու­թիւ­նը գոր­ծած է ե­րեք խում­բե­րով՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան»ը, ­Ֆիք­սի «Դ­րօ»ն, ­Գո­քի­նիոյ «­Փո­թո­րիկ»ը։
­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւ­նը, որ ընտ­րո­ւած էր նա­խորդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վէն, կը բաղ­կա­նար ըն­կեր­ներ՝ ­Ռազ­միկ Էր­ջէ­նեա­նէ, Ար­ման Գ­րի­գո­րեա­նէ, Ար­մէն Ա­ճէ­մեա­նէ, ­Վազ­գէն ­Սա­վու­լեա­նէ եւ Ար­տա­ւազդ ­Սի­մո­նեա­նէ։
­Տա­րո­ւան ըն­թաց­քին կազ­մա­կեր­պո­ւած են խում­բե­րու հեր­թա­կան եւ միջխմբային ժո­ղով­ներ, ըն­կե­րա­յին ե­րե­կո­ներ, ար­շաւ­ներ, պարհա­ւա­քոյթ­ներ։
Ար­ցա­խին եւ ­Սում­կայ­թին նո­ւի­րո­ւած նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն կազ­մա­կեր­պո­ւած է Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ։
­Ներ­կայ գտնո­ւած է գա­ղու­թի միու­թեանց կազ­մա­կեր­պած ձեռ­նարկ­նե­րուն եւ գոր­ծօն իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած է Ապ­րի­լեան պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ցոյ­ցե­րուն:
­Կա­տա­րած է հո­գե­հան­գիստ-ո­գե­կո­չում ­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց յի­շա­տա­կին:
Օ­գոս­տո­սին տե­ղի ու­նե­ցած է Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան բա­նա­կում open-campը ­Խալ­քի­տի­քիի մէջ, ­Յու­նաս­տա­նի բո­լոր հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հա­մար։
­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ ­Խում­բե­րու ­Վար­չու­թիւն­նե­րը եւ անդամ­նե­րը, ներ­կայ գտնո­ւած են Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի, ­Կո­մի­տէ­նե­րու, ու­ղե­կից միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պած տար­բեր ձեռ­նարկ­նե­րուն, ըն­դա­ռա­ջած են ի­րենց ուղ­ղո­ւած բո­լոր հրա­ւէր­նե­րուն:
­Հե­տե­ւո­ղու­թեամբ զբա­ղած է միու­թեան ե­լեկտ­րո­նա­յին է­ջով, որ լայն ար­ձա­գանգ ու­նե­ցած է։
­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան տե­ղե­կագ­րի ըն­թեր­ցու­մը ամ­բող­ջա­նա­լէ ետք՝ ե­րեք ­Խում­բե­րու տե­ղե­կա­գիր­նե­րու բա­ժին­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան, ուր­կէ կ’ար­տա­ցո­լար միու­թեան ընդ­հա­նուր պատ­կե­րը։
­Ժո­ղո­վին ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ նաեւ նիւ­թա­կան հա­շուեկ­շի­ռը։
­Տե­ղե­կագ­րի ըն­թեր­ցու­մէն ետք, տե­ղի ու­նե­ցաւ միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան քննար­կու­մը, ու ա­պա՝ ժո­ղո­վը զբա­ղե­ցաւ օ­րա­կարգ­նե­րու քննար­կու­մով։ ­Կազ­մա­կերպ­չա­կա­նի օ­րա­կար­գին մէջ զրոյց­նե­րու նիւթ դար­ձան ժո­ղո­վա­կան կեան­քը, դաս­տիա­րակ­չա­կան շար­քը, նոր ան­դամ­նե­րու ներգ­րա­ւու­մը, ար­շաւ­ներ-բա­նա­կում­նե­րը, նիւ­թա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ ­Պա­տա­նե­կան ­Խում­բե­րու ստեղ­ծու­մը՝ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղաք­նե­րուն մէջ։
­Հաս­տա­տո­ւե­ցաւ անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը յա­րա­բե­րու­թիւն ու­նե­նա­լու Եւ­րո­պա­յի, Ա­մե­րի­կա­յի եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մէջ գոր­ծող Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թիւն­նե­րուն հետ, Ս­քայ­փի մի­ջո­ցաւ կապ հաս­տա­տե­լու եւ կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­լու ա­նոնց հետ: ­Հայ ­Դատ-քա­րոզ­չա­կան օ­րա­կար­գին մէջ, ըն­կեր­նե­րը ի­րենց պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին ա­ւե­լի շատ եւ տար­բեր ձեռ­նարկ­ներ կա­տա­րե­լու Ապ­րի­լեան աշ­խա­տանք­նե­րու ծի­րէն ներս։ ­Նաեւ ո­րո­շե­ցին՝ յու­նա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու մէջ գրքոյք­ներ բաժ­նել՝ լայ­նօ­րէն ծա­նօ­թաց­նե­լու հա­մար ­Հայ ­Դա­տը յոյն ու­սա­նող­նե­րուն։ ­Շատ մեծ ծան­րու­թիւն տրո­ւե­ցաւ Ար­ցա­խի հար­ցը ծա­նօ­թաց­նե­լու հան­րու­թեան։ ­Նաեւ՝ ա­ռաջ­նա­հերթ մտա­հո­գու­թիւն էր Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու եւ ա­նոնց ըն­տա­նիք­նե­րուն օգ­նու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հար­ցը։ Ա­ռա­ջար­կո­ւե­ցաւ, որ հնա­րա­ւո­րու­թեան պա­րա­գա­յին ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն կազ­մա­կեր­պո­ւի եւ ա­րիւ­նի պա­հեստ ա­պա­հո­վել Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րուն։ ­Նաեւ՝ դե­ղեր եւ կա­րե­ւոր ի­րեր հա­ւա­քել, ղրկե­լու հա­մար ա­նոնց ըն­տա­նիք­նե­րուն։

Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւն

­Ժո­ղո­վին ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան Ընդ­հա­նուր ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նը: Ըն­թեր­ցո­ւե­ցաւ միու­թեան միա­մեայ տե­ղե­կա­գի­րը, ուր կը ներ­կա­յա­ցո­ւէին գոր­ծու­նէու­թեան հիմ­նա­կան բա­ժին­նե­րը:
­Լայ­նօ­րէն քննար­կո­ւե­ցան ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան հետ Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի առն­չո­ւող հար­ցե­րը՝ կար­ծիք­ներ յայտ­նե­լով եւ ա­ռա­ջարկ­ներ կա­տա­րե­լով միու-թեան գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­բե­րեալ։

­Նոր ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն
­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի եր­կու օ­րո­ւան նիս­տե­րը ըն­թա­ցան շատ ա­ռողջ եւ բեղմ­նա­ւոր մթնո­լոր­տի մէջ՝ ա­ռա­ջար­կու­թիւն­նե­րով եւ քննար­կում­նե­րով:
Ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան նոր կազ­մի ընտ­րու­թիւ­նը.-
Ընտ­րո­ւե­ցաւ հին­գան­դամ նոր կազմ եւ կազ­մեց իր դի­ւա­նը հե­տե­ւեալ ըն­կեր­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ.-

— Ար­մէն Ա­ճէ­մեան (Յարութիւնի)՝ հեր­թա­պահ
— ­Լո­ռի ­Գու­յում­ճեան՝ քար­տու­ղար
— Ար­մէն Ա­ճէ­մեան (Հայկազունի)՝ գան­ձա­պահ
— ­Վազ­գէն ­Սա­վու­լեան՝ խորհր­դա­կան
— ­Խա­չիկ ­Մա­րու­քեան՝ խորհր­դա­կան