Մեր թեր­թի վեր­ջին օ­րե­րու թի­ւե­րով լոյս տե­սած գո­վազդ­նե­րէն ըն­թե­ցո­ղը ար­դէն տե­ղեակ է, որ ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րէն իսկ սկսե­լով՝ «Ա­զատ Օր» հիմ­նո­վին վե­րա­նո­րո­գո­ւած հա­մա­ցան­ցա­յին դէմ­քով ու պատ­կե­րով կը ներ­կա­յա­նայ ըն­թեր­ցող­նե­րուն։

1 ­Յու­նո­ւար 2017էն սկսեալ, www.azator.gr կայ­քէ­ջին հե­տե­ւող­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նան ոչ միայն «Ա­զատ Օր»ի լու­րե­րը, թղթակ­ցու­թիւն­նե­րը, ծա­նու­ցում­նե­րը եւ յօ­դո­ւած­նե­րը գե­ղե­ցիկ ու ճա­շա­կա­ւոր դա­սա­ւո­րու­մով կար­դա­լու հա­մա­ցան­ցի վրայ, այ­լեւ՝ ա­մէ­նէն նո­րա­րար ար­հես­տա­գի­տու­թեան կի­րար­կու­մով՝ ի­րենց ձեռ­քի բջի­ջա­յին հե­ռա­ձայն­նե­րուն վրայ եւս պի­տի վա­յե­լեն այդ բո­լո­րը։

Հա­մա­ցան­ցի վրայ «Ա­զատ Օր»ին ըն­թեր­ցումն ու օգ­տա­գոր­ծու­մը այ­լեւս պի­տի չսահ­մա­նա­փա­կո­ւին անձ­նա­կան հա­մա­կար­գիչ­նե­րու գոր­ծա­ծու­թեամբ։ Ըն­թեր­ցող­նե­րը, յատ­կա­պէս նո­րա­հաս սե­րուն­դի մեր հե­տե­ւող­նե­րը պի­տի կա­րե­նան ի­րենց tabletե­րով ու smart phoneե­րով ան­մի­ջա­կան եւ ա­րագ կա­պի մէջ ըլ­լալ «Ա­զատ Օր»ին հետ, ի­րենց ա­ռօ­րեա­յին մէջ ուղ­ղա­կի ներ­կա­յու­թեան վե­րա­ծե­լով հա­յաշ­խար­հի եւ յու­նա­հայ կեան­քի ի­րենց հա­րա­զատ աղ­բիւր «Ա­զատ Օր»ը։

Ար­դիա­կա­նու­թեան եւ ար­հես­տա­գի­տա­կան նո­րա­րա­րու­թեանց հետ քայլ պա­հե­լու ա­ռա­ջադ­րան­քը ե­ղած է ու կը շա­րու­նա­կէ մնալ մեր թեր­թին մղիչ ուժն ու մե­ծա­գոյն բա­ւա­րա­րու­թեան աղ­բիւ­րը։ «Ա­զատ Օր»ի վե­րա­նո­րո­գո­ւած կայ­քէ­ջը միայն իր տես­քով ու հա­մա­ցան­ցի հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով թար­մա­ցո­ւած չէ։
Կայ­քէ­ջը պահ­պա­նած եւ օգ­տա­գոր­ծե­լի վի­ճա­կի մէջ դրած է «Ա­զատ Օր»ի վեր­ջին վեց տա­րի­նե­րու ամ­բողջ ար­խի­ւը։

Նո­րո­գո­ւած կայ­քէ­ջը նոյն­պէս զարկ տուած է յու­նա­րէն լե­զո­ւով լու­րե­րուն եւ նիւ­թե­րուն հրա­պա­րակ­ման՝ բա­ժի­նը թէ՛ ա­ւե­լի ընդգր­կուն դարձ­նե­լով եւ թէ շա­րու­նակ վե­րա­թար­մաց­նե­լով։

Հա­կա­ռակ մեր երկ­րի տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մին եւ ազ­գա­յին մեր կա­ռոյց­նե­րուն հետ նաեւ ու մա­նա­ւանդ «Ա­զատ Օր»ին դի­մագ­րա­ւած նիւ­թա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն, մեր թեր­թը ոչ մէկ ճիգ կը խնա­յէ եւ ո­րե­ւէ զո­հա­բե­րու­թեան առ­ջեւ կանգ չ­՚առ­ներ, որ­պէս­զի թէ՛ բա­ւա­րա­րէ ըն­թեր­ցո­ղին խստա­պա­հան­ջու­թիւ­նը, թէ՛ ըն­դար­ձա­կէ ծի­րը ե­րի­տա­սարդ իր ըն­թեր­ցող­նե­րուն։

Կը հա­ւա­տանք, որ ա­մա­նո­րեան այս նո­ւէ­րով պի­տի կա­րո­ղա­նանք ա­ւե­լիով ամ­րապն­դել սերտ ու հո­գե­հա­րա­զատ կա­պը մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն, յու­նա­հայ կեան­քի գոր­ծօն­նե­րուն եւ ընդ­հան­րա­պէս հա­յաշ­խար­հի զար­գա­ցում­նե­րուն մի­ջեւ։
Շ­նոր­հա­ւոր ­Նոր ­Տա­րի եւ բա­րի երթ «Ա­զատ Օր»ի նո­րո­գո­ւած կայ­քէ­ջին։