­Յով­հան­նէ­սի ու Ալ­բեր­տի ըն­կե­րու­թիւ­նը ար­դէն մէկ տա­րո­ւան պատ­մու­թիւն ու­նի: ­Հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ ծա­նօ­թա­ցած այս ըն­կեր­նե­րը սկիզ­բը ձեռ­քով ու ոտ­քով կը զրու­ցէին: Այ­սօր ար­դէն ի­րար տե­սու­թեան կ­՛եր­թան, կը խօ­սակ­ցին եւ կը կա­տա­կեն: Եր­կու ե­րի­տա­սարդ­նե­րը Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից­ներ են: ­Յով­հան­նէ­սը նախ ոտ­քէն վի­րա­ւո­րո­ւած է, սա­կայն չէ ի­ջած դիր­քե­րէն, ա­պա՝ գլու­խէն ծան­րօ­րէն վի­րա­ւո­րո­ւած է, որ­մէ ետք կորսն­ցու­ցած է իր գի­տակ­ցու­թիւ­նը:
«­Բան չեմ յի­շում, տա­ռերն եմ սո­վո­րում հի­մա…»,- կ­՛ը­սէ ­Յով­հան­նէս: Ա­պա­գա­յի հետ կա­պո­ւած բո­լոր հար­ցե­րուն ­Յով­հան­նէս մէկ պա­տաս­խան ու­նի՝ «­Լա­ւա­նամ, յե­տոյ»:
Ալ­բերտն ալ գլու­խէն ծանր վի­րա­ւո­րո­ւած էր՝ ­Քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն շա­բաթ­ներ անց: ­Բա­նակ ծա­ռա­յե­լու հա­մար ­Ռու­սիա­յէն վե­րա­դար­ձած Ալ­բեր­տը ար­դէն սկսած է խօ­սե­լու, իսկ յի­շո­ղու­թիւ­նը դեռ ամ­բող­ջո­վին չէ վե­րա­կանգ­նած: