2017ի ­Յու­լի­սի 1էն 30, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հո­գե­ւոր հո­վի­ւին՝ ­Վահ­րիճ Վրդ. ­Ղա­րա­խա­նեա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ հսկո­ղու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի միամ­սեայ դա­սըն­թացք: Այս դա­սըն­թաց­նե­րը ա­ռա­ւել չա­փով ի­րենց մէջ ամ­փո­փե­ցին.-
Ա.- Աս­տո­ւա­ծաշն­չա­յին կարճ պատ­մո­ւածք­ներ,
Բ.- Ե­րաժշ­տու­թիւն,
Գ.- ­Հայ­կա­կան եւ օ­տար պա­րեր,
Դ.- Ձ­եռա­յին աշ­խա­տանք­ներ,
Ե.- Ն­կար­չու­թիւն,
Զ.- Բժշ­կա­կան ա­ռա­ջին աս­տի­ճա­նի բուժ­ման մե­թոդ­ներ,
Է.- ­Խո­հա­նո­ցա­յին պատ­րաս­տու­թիւն­ներ,
Ը.- ­Հե­ռա­տե­սիլ դի­տել,
Թ.- Խմ­բա­յին աշ­խա­տանք­ներ եւ խա­ղեր եւ, ա­մէ­նէն կա­րե­ւո­րը, հայ­կա­կան շրջա­նա­կի մէջ թրծո­ւիլ եւ հա­յե­րէն խօ­սիլ:
Ա­ռա­ջին օ­րը դի­մա­ւո­րե­ցինք շուրջ 9 փոք­րիկ­ներ, բայց կա­րե­լի է ը­սել, որ թի­ւը օր ըստ օ­րէ սկսաւ ա­ճիլ եւ հա­սաւ մին­չեւ 25 ա­շա­կերտ­նե­րու: ­Հունձ­քը ա­ռատ էր: Իւ­րա­քան­չիւր օր ու­նէր իր յա­տուկ ծրա­գի­րը եւ փոք­րիկ­նե­րը ու­րա­խու­թեամբ ու նպա­տա­կաս­լաց կեր­պով կու գա­յին ե­կե­ղե­ցի եւ կը մաս­նակ­ցէին այս օգ­տա­շատ ծրա­գի­րին:
Ող­ջու­նե­լի էր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը նաեւ այն բո­լոր կա­մա­ւոր օգ­նա­կան­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց ժա­մա­նա­կը յա­ճախ կը տրա­մադ­րէին գա­ղու­թին փոք­րիկ­նե­րը զար­գաց­նե­լու՝ ա­նոնց մէջ հայ­րե­նա­սի­րու­թեան ո­գին վառ պա­հե­լու հե­ռան­կա­րով: Ա­մէն ե­րե­կոյ ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մա­տետ­րի է­ջին վրայ (Ս.­Յա­կոբ Ե­կե­ղե­ցի — Εκκλησία Αγίου Ιακώβου) կը տե­ղադ­րո­ւէին օ­րո­ւան հետ առն­չու­թիւն ու­նե­ցող փոք­րիկ­նե­րու կա­տա­րած աշ­խա­տանք­ներն ու զբա­ղում­նե­րը:
Ա­ւար­տին՝ բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը ի­րենց ծնող­նե­րուն հետ ­Հայր ­Սուր­բին թե­լադ­րան­քով յա­ճա­խե­ցին ե­կե­ղե­ցի, մաս­նակ­ցե­լու հա­մար ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին:
­Բա­րի ա­մառ բո­լո­րին եւ վարձ­քեր­նիդ կա­տար:

Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ եւ ­Տիկ­նաց ­Մար­մին՝
­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ