­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ.

Ե­գէա­կան ծո­վու հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան «­Տօ­տե­քա­նի­սոս» կղզէ­խում­բին ա­զա­տագր­ման եւ մայր ­Յու­նաս­տա­նի հետ միաց­ման 70ա­մեա­կին ա­ռի­թով, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Մարտ 2017ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան յա­տուկ հրա­ւէ­րով գտնո­ւե­ցաւ ­Ռո­տոս պատ­մա­կան մեծ կղզին, եւ բե­րաւ իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պե­տա­կան պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն:
­Նա­խօ­րէին՝ 6 ­Մար­տի ե­րե­կո­յեան, նմա­նա­պէս ­Ռո­տոս կղզիի Աս­պետ­նե­րու ­Բեր­դին մայր սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ներ­կա­յա­ցու­մը Ե­րու­սա­ղե­մի Ս. ­Յա­րու­թեան ­Տա­ճա­րի Ք­րիս­տո­սի ­Գե­րեզ­մա­նի հիմ­նա­կան նո­րո­գու­թեան, զոր հո­վա­նա­ւո­րած էր ­Յու­նաս­տա­նի ­Պե­տու­թիւ­նը, հա­մա­ձայ­նու­թեամբ ­Սուրբ ­Տե­ղեաց կրօ­նա­կան ե­րեք ազ­գե­րու հո­գե­ւոր պե­տե­րուն:
­Ներ­կայ էր ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ պրն. Բ­րո­քո­բիս ­Բավ­լո­բու­լոս: Ե­րու­սա­ղէ­մի յոյն ուղ­ղա­փառ ­Պատ­րիարք ­Թէո­ֆի­լոս Սր­բա­զա­նը, Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց ­Նուր­հան ­Պատ­րիար­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Ս. ­Յա­րու­թեան ­Տա­ճա­րի տե­սուչ ­Հայր ­Սա­մո­ւէլ Ա­ղո­յեան, ինչ­պէս եւ ­Լա­տին Ե­կե­ղեց­ւոյ ե­պիս­կո­պո­սը, եւ ­Քա­բու­չին վա­նա­կան եղ­բայ­րու­թեան վա­նա­հայ­րը՝ Սր­բա­տե­ղեաց Ե­րեք Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։ ­Հայր ­Սա­մո­ւէլ Ա­ղո­յեան հան­դէս ե­կաւ ­Նուր­հան Ս.­Պատ­րիար­քի ­Խօս­քով։
Ե­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Մար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Գո­հա­բա­նա­կան ­Մաղ­թան­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն Ս. Ա­ւետ­ման ­Մայր ­Տա­ճա­րին մէջ, ա­պա՝ Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ զե­տե­ղո­ւե­ցան դափ­նեպ­սակ­ներ, ո­րու հե­տե­ւե­ցաւ ազ­գագ­րա­կան, դպրո­ցա­կան եւ զի­նո­ւո­րա­կան տո­ղանցք:
­Գե­ղե­ցիկ էր տես­նել, թէ ինչ­պէ՛ս իւ­րա­գան­չիւր կղզի տո­ղան­ցեց իր ազ­գա­յին գեղջ­կա­կան տա­րազ­նե­րով եւ դրօշ­նե­րով:
­Վե­րեւ նշո­ւած բո­լոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն պաշ­տօ­նա­պէս ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, ու այս ա­ռի­թով շնոր­հա­ւո­րեց ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը, ­Ռո­տո­սի քա­ղա­քա­պետ պրն. ­Ֆո­թիս ­Խա­ծի­տիա­քո­սը, ­Ռո­տո­սի ­Յոյն Ու­ղղա­փառ Ա­ռաջ­նորդ ­Գի­րի­լոս (­Կիւ­րեղ) Սր­բա­զա­նը եւ յայտ­նեց ա­նոնց յու­նա­հա­յու­թեան սէրն ու խնդակ­ցու­թիւ­նը պատ­մա­կան տօ­նին ա­ռի­թով: