Ե­րե­ւա­նի պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նը Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հետ ստո­րագ­րած գոր­ծակ­ցու­թեան յու­շա­գի­րի շրջա­գի­ծէն ներս, պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ Ն.Ա.Թ.Օ.ի ան­դամ ­Յու­նաս­տա­նի զի­նեալ ու­ժե­րու ա­ռա­ջին բժշկա­կան օգ­նու­թիւն ցու­ցա­բե­րող բու­ժանձ­նա­կազ­մի պատ­րաս­տու­թիւն:  Հ.Հ. զի­նեալ ու­ժե­րու ռազ­մաբժշ­կա­կան վար­չու­թիւ­նը, նկա­տի առ­նե­լով Ե.Պ.Բ.Հ.ի մէջ ռազ­մա­կան ու­սում­նա­կան կեդ­րո­նի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, ­Յու­նաս­տա­նի զի­նեալ ու­ժե­րու ռազ­մաբժշ­կա­կան վար­չու­թեան ա­ռա­ջար­կած է ա­ռա­ջին բու­ժօգ­նու­թիւն ցու­ցա­բե­րող կրտսեր բու­ժանձ­նա­կազ­մի վե­րա­պատ­րաստ­ման գոր­ծըն­թա­ցին մէջ նե­րառ­նել Ե.Պ.Բ.Հ. ռազ­մաբժշ­կա­կան պաշ­տօ­նէու­թիւ­նը: Այս հա­մա­ձայ­նու­թեան հի­ման վրայ, կադ­րե­րու վե­րա­պատ­րաստ­ման զի­նո­ւո­րա­կան բա­ղադ­րի­չը պի­տի կա­տա­րո­ւի ռազ­մաբժշ­կա­կան վար­չու­թեան, իսկ բժշկա­կան բա­ղադ­րի­չը՝ Ե.Պ.Բ.Հ. ռազ­մաբժշ­կա­կան պաշ­տօ­նէու­թեան կող­մէ: