­Շա­բաթ՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9:45ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս-­Ֆիք­սի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դիս ա­տե­նա­պետ պրն. ­Կար­պիս ­Պե­քէ­րէ­ճեան ներ­կայ ե­ղան ­Նէա Զ­միռ­նիի յու­նաց «Այ. ­Ֆո­թի­նի» ե­կե­ղե­ցին եւ մաս­նա­կից դար­ձան յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի, պատ­մա­կան «Ոչ»ի 77րդ ­տա­րե­դար­ձին առ­թիւ կա­տա­րո­ւող գո­հա­բա­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Նէա Զ­միռ­նիի յու­նաց ­Մետ­րո­պո­լիտ՝ գերշ. Տ. ­Սի­մէոն Ե­պիս­կո­պո­սին եւ ներ­կա­յու­թեամբ քա­ղա­քա­պետ՝ պրն. Ս­թավ­րոս ­Ծու­լա­քի­սի եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան ­խոր­հուր­դի ան­դամ — ան­դա­մու­հի­նե­րուն։
Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նէն ետք ներ­կայ բազ­մու­թիւ­նը, պրն. քա­ղա­քա­պե­տի եւ հո­գե­ւոր դա­սու գլխա­ւո­րու­թեամբ, ա­շա­կերտ դրօ­շա­կա­կիր­նե­րը քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շե­փո­րա­խում­բին ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ, թա­փօ­րը ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի քա­ղա­քիս «Էս­թիա»ի հրա­պա­րա­կը «Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւոր»ի յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ հո­գե­հանգս­տեան կարճ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նէ մը ետք, տե­ղի ու­նե­ցաւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տեղ­մում:
­Քա­ղա­քա­պետ՝ պրն. Ս­թավ­րոս ­Ծու­լա­քիս յա­նուն քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին եւ յա­րա­կից կա­ռոյց­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քիս բա­րե­սի­րա­կան, քա­ղա­քա­կան, մշա­կու­թա­յին, մար­զա­կան եւ այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն եւ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնց կար­գին ­Նէա Զ­միռ­նիի եւ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի հայ հա­մայն­քին ա­նու­նով դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղեց: ­Յա­ջոր­դեց ա­շա­կեր­տա­կան եւ սկաու­տա­կան տո­ղանցք, ո­րուն մաս­նա­կից ե­ղաւ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի սկաու­տա­կան ա­րի-ա­րե­նուշ­նե­րու խում­բը, ուր պա­տո­ւի­րա­կու­թիւնս պաշ­տօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու եւ հիւ­րե­րու կար­գին հե­տե­ւե­ցաւ տո­ղան­ցող­նե­րուն։
Ա­ւար­տին, պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը յա­նուն հայ գա­ղու­թին, շնոր­հա­ւո­րեց ­Սի­մէոն Սր­բա­զան Հայ­րը, քա­ղա­քա­պետն ու ­Քա­ղա­քա­պե­տա­կան ­Խոր­հուր­դի ան­դամ — ան­դա­մու­հի­նե­րը, եւ փո­խան­ցեց ա­նոնց յու­նա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի յա­տուկ ող­ջոյն­ներն ու  բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը։

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ