«Արմ­սես» գի­տակր­թա­կան կեդ­րոն» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան եւ Ե­րե­ւա­նի ­Պե­տա­կան ­Հա­մալ­սա­րա­նի ռազ­մա­վա­րա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նի միա­ցեալ ջան­քե­րով գոր­ծար­կո­ւած է «Ապ­րի­լեան պա­տե­րազմ 2016» կայ­քը www.april2016.am:
«­Հա­յաս­տա­նի ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րամ»էն News.amին յայտ­նած են, որ կայ­քը նո­ւի­րո­ւած է 2016 Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մին, տե­ղի ու­նե­ցած մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն, զո­հո­ւած հե­րոս­նե­րու կեան­քի ու սխրան­քի պատ­մու­թեան, հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան պա­տե­րազ­մի ներ­կայ փու­լին: ­Կայ­քին մէջ, ըն­թեր­ցո­ղին հետ հարց ու պա­տաս­խա­նի ձե­ւա­չա­փով լու­սա­բա­նո­ւած են պա­տե­րազ­մի ներ­կայ փու­լի ըն­թաց­քը, ա­նոր դրդա­պատ­ճառ­ներն ու յաղ­թա­հար­ման հնա­րա­ւոր տար­բե­րակ­նե­րը, ա­ռաջ­նա­գի­ծի վրայ զին­ծա­ռա­յող­նե­րու հե­րո­սու­թեան ներ­կա­յաց­ման հա­մա­շա­րին վրայ պար­զա­բա­նո­ւած է պա­տե­րազ­մա­կան պայ­ման­նե­րուն մէջ թի­կուն­քի եւ առ­հա­սա­րակ քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չու­թեան դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը:
«Ապ­րի­լեան պա­տե­րազմ 2016» կայ­քին մէջ ներ­կա­յա­ցո­ւած են վեր­լու­ծա­կան բնոյ­թի նիւթ-տե­ղե­կա­գիր­ներ` յօ­դո­ւած­ներ, հար­ցազ­րոյց­ներ, ժա­մա­նա­կագ­րու­թիւն, ո­րոնք լոյս կը սփռեն հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի ռազ­մա­վա­րա­կան մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն վրայ եւ կրնան օգ­տա­կար ըլ­լալ թէ՛ հայ­կա­կան, թէ՛ օ­տա­րերկ­րեայ լսա­րա­նի հա­մար:
­Կայ­քը ու­նի նաեւ ատր­պէյ­ճա­նե­րէն էջ, ուր ներ­կա­յա­ցո­ւած են հա­կա­ռա­կոր­դին լսա­րա­նը հե­տաքրք­րող այն հար­ցե­րուն պա­տաս­խան­նե­րը, ո­րոնք ատր­պէյ­ճան­ցի աշ­խոյժ օգ­տա­տէր­նե­րը յա­ճախ կը փոր­ձեն ստա­նալ ուղ­ղա­կի հայ­կա­կան կող­մէն: ­Կայ­քը չծան­րա­բեռ­նե­լու հա­մար այդ է­ջը հա­սա­նե­լի է միայն ատր­պէյ­ճան­ցի օգ­տա­տէր­նե­րուն: