Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ «Feelgood» շար­ժա­պատ­կե­րի ըն­կե­րու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի «Ա­թի­նէոն» սրա­հին մէջ, ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նին։ ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին ներ­կա­յա­ցում­նե­րը կը սկսին ­այսօր 12 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ա­ւե­լի քան 70 սրահ­նե­րու մէջ։
Ծա­նօթ բե­մադ­րի­չի եւ համ­բա­ւա­ւոր դե­րա­սան­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ յատ­կան­շո­ւած ­Հո­լի­վու­տեան այս ֆիլ­մը սի­րա­յին պատ­մու­թիւն մըն է, որ միա­ժա­մա­նակ կը բա­ցա­յայ­տէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ա­մէ­նէն ող­բեր­գա­կան է­ջե­րը, ցոյց տա­լով հայ ազ­գին դէմ ­Թուր­քիոյ բնաջնջ­ման նա­խամ­տա­ծո­ւած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։
­Կա­րե­լի է լա­ւա­պէս ըմբռ­նել, թէ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ժա­պա­ւէ­նի մը նկա­րա­հա­նու­մը, դիւ­րին գործ չէ, ո՛չ ար­տադ­րիչ­նե­րու, ո՛չ նկա­րա­հա­նող­նե­րու, ո՛չ ալ տա­րա­ծու­մի գոր­ծով զբա­ղող մար­դոց եւ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն հա­մար։
«­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նը կա­րո­ղա­ցաւ յաղ­թա­հա­րել բո­լոր այդ դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը եւ իր ներ­կա­յա­ցու­մը պար­տադ­րել շար­ժա­պատ­կե­րի մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յին մէջ։
Ա­թէն­քի մէջ ա­ռա­ջին ներ­կա­յաց­ման հա­մար «Ա­թի­նէոն» սրա­հը գտնո­ւե­ցան ­Յու­նա­հա­յոց Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ կրօ­նից դա­սը, յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց պե­տե­րը, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ՀՀ դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան եւ դես­պա­նու­թեան անձ­նա­կազ­մը, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ օ­տար դես­պա­նու­թեանց պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, ազ­գա­յին-գա­ղու­թա­յին եւ կու­սակ­ցա­կան կա­ռոյց­նե­րու վար­չա­կան­ներ, յոյն հրա­ւի­րեալ­ներ, քա­ղա­քա­պետ­ներ, դե­րա­սան­ներ ու բե­մադ­րիչ­ներ, մշա­կոյ­թի գոր­ծիչ­ներ եւ պոն­տոս­ցի բա­րե­կամ­ներ։
­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ջան­քե­րով յա­ջո­ղո­ւած ներ­կա­յաց­ման անդ­րա­դար­ձաւ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով «Feelgood» ըն­կե­րու­թեան, ի­րենց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար եւ բա­ցատ­րե­լով, թէ նոյն պա­հուն երկ­րորդ ներ­կա­յա­ցում մը կը կա­տա­րո­ւի նոյն շար­ժա­պատ­կե­րի այլ սրա­հէ մը ներս, ուր յատ­կա­պէս հրա­ւի­րուած են մաս­նակ­ցե­լու լրագ­րող­ներ եւ մշա­կու­թա­յին հար­ցե­րու մաս­նա­գէտ­ներ։ Ան տե­ղե­կա­ցուց հան­դի­սա­տես­նե­րուն, թէ նոյն օ­րը նաեւ ­Կիպ­րո­սի մէջ ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը կը կա­տա­րո­ւի ժա­պա­ւէ­նին։
­Յա­ջոր­դա­բար հան­դէս ե­կաւ «Feelgood» ըն­կե­րու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու տիկ. Ի­րի­նի ­Սու­ղա­նի­տու բա­ցատ­րե­լով, թէ ծախ­սոտ եւ խնա­մո­ւած ար­տադ­րու­թիւն մըն է ժա­պա­ւէ­նը, ո­րու ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ներ­կա­յաց­ման գոր­ծը մեծ պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ ստանձ­նեց «Feelgood»՝ գի­տակ­ցե­լով, թէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թիւ­նը պէտք է լու­սա­բա­նո­ւի ժո­ղո­վուր­դին մօտ։
Յու­զիչ մթնո­լոր­տի մէջ հան­դի­սա­տես­նե­րը հե­տե­ւե­ցան պաս­տա­ռին վրայ պար­զո­ւող դէպ­քե­րուն։
Տ­պա­ւո­րիչ, ու­ժեղ ու սրտա­շարժ էին պատ­կեր­նե­րը, եւ շատ հա­րա­զատ մե­զի հա­մար։ ­Հա­ճե­լի էր նաեւ վեր­ջա­ւո­րու­թեան լսել ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով հնչած գլխա­ւոր դե­րա­սա­նի «­Կե­նաց»ը, որ այն­քան վա­ւե­րա­կան հնչեց մեր ա­կանջ­նե­րուն։
«­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նի գլխա­ւոր ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը կը կա­յա­նայ այն կէ­տին մէջ, որ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բո­լոր կող­մե­րու ներ­կա­յա­ցում կը կա­տա­րո­ւի, ա­ռանց ա­ղա­ւա­ղե­լու ժա­մա­նա­կագ­րու­թիւ­նը, դէպ­քե­րու աշ­խար­հագ­րու­թիւնն ու պատ­մա­կան ի­րա­կա­նու­թիւ­նը։ ­Մարդ­կա­յին զգայ­նու­թիւ­նը, ցա­սու­մը, տա­ռա­պան­քը, զայ­րոյ­թը, քա­ջու­թիւ­նը եւ լա­ւա­տե­սու­թեամբ պայ­քա­րե­լու մար­դու բնազ­դին հետ կա­պո­ւած բո­լոր դէպ­քե­րը՝ տրա­մա­բա­նա­կան ձե­ւով կը ներ­կա­յա­ցո­ւին պաս­տա­ռին վրայ։

Ար­դիա­կան ու մե­ծա­գու­մար այս ար­տադ­րու­թեան մէջ բնաւ չէ զլա­ցո­ւած բարձր ո­րակ պահ­պա­նե­լու ճի­գը։
Ն­կա­րա­հա­նում­նե­րը կա­տա­րո­ւած են ­Փոր­թու­կա­լի, ­Մալ­թա­յի եւ Ս­պա­նիոյ մէջ։
Ծախ­սը ե­ղած է 90 մի­լիոն տո­լար։
Հ­րա­ւի­րե­ցէ՛ք ձեր յոյն բա­րե­կամ­նե­րը, ան­պայ­մա­նօ­րէն դի­տե­լու ժա­պա­ւէ­նը։
Որ­քան ա­րագ, այն­քան ա­ւե­լի՛ լաւ։