Human Rights Watch ի­րա­ւա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կոչ կ’ը­նէ զերծ մնա­լու ցու­ցա­րար­նե­րու դէմ բռնի ու­ժի գոր­ծադ­րու­մէն:
­Փաս­տե­լով, որ վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը Ե­րե­ւա­նի մէջ բազ­միցս բռնի ուժ գոր­ծադ­րած է՝ յատ­կա­պէս խա­ղաղ հան­րա­հա­ւաք­նե­րը ցրե­լու հա­մար, հե­ղի­նա­կա­ւոր ի­րա­ւա­պաշտ­պան կա­ռոյ­ցը կ’ընդգ­ծէ՝ ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը պէտք է պաշտ­պա­նեն ի­րենց քա­ղա­քա­ցի­նե­րու՝ խա­ղաղ հա­ւաք­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու ի­րա­ւուն­քը, կը հա­ղոր­դէ Azatutyun.amը։
«Ոս­տի­կա­նու­թեան ցան­կա­ցած ար­ձա­գանգ պէտք է ըլ­լայ հա­մա­չափ եւ հա­մա­պա­տաս­խա­նէ Մ.Ա.Կ.ի չա­փա­նիշ­նե­րուն»,- կը յայ­տա­րա­րէ Human Rights Watchը, ա­ւելց­նե­լով.- «­Հա­յաս­տա­նի ոս­տի­կա­նու­թեան հա­մար եր­բեք ուշ չէ՝ հրա­ժա­րիլ ան­հա­մա­չափ ուժ կի­րա­ռե­լու՝ ի­րենց ա­ւան­դա­կան վատ գոր­ծե­լաո­ճէն»: ­Գեր­մա­նա­կան «­Տոյ­չէ ­Վել­լէ»ն ­կը յի­շեց­նէ՝ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նը իշ­խա­նու­թեան ե­կաւ 2008 թո­ւա­կա­նին՝ յաղ­թե­լով նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք զան­գո­ւա­ծա­յին բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րու եւ սպա­նու­թիւն­նե­րով ու­ղեկ­ցո­ւած բա­խում­նե­րու պատ­ճառ դար­ձան: ­Փոր­ձա­գէտ­նե­րը կը նշեն, որ նա­խա­գա­հու­թե­նէն ետք վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նը ստանձ­նե­լու՝ ա­նոր քայ­լը ծա­նօթ փորձ է ու յա­ճախ կի­րա­ռո­ւած է նախ­կին Խ.Ս.Հ.Մ. եր­կիր­նե­րուն մէջ: «Ա­տի­կա յայտ­նի մար­տա­վա­րու­թիւն է յետ-խորհ­րդա­յին տա­րած­քին, ուր ա­ռաջ­նորդ­նե­րը ան­վերջ կը փո­փո­խեն ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը՝ ի­րենց իշ­խա­նու­թիւ­նը յա­ւեր­ժաց­նե­լու հա­մար»,- ը­սած է «­Քար­նե­գի Եւ­րո­պա» փոր­ձա­գի­տա­կան կեդ­րո­նի ա­ռա­ջա­տար փոր­ձա­գէտ ­Թո­մաս տէ ­Վաա­լը: Աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վտանգ­նե­րու մի­ջազ­գա­յին վեր­լու­ծա­կան կեդ­րո­նը՝ Foreign Briefը կը պնդէ՝ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի նշա­նա­կու­մը վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նին վրայ կաս­կա­ծի տակ կը դնէ ­Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան կա­յու­նու­թիւ­նը: ­Մի­ջազ­գա­յին վեր­լու­ծա­կան կեդ­րո­նը նաեւ կը փաս­տէ, որ ան­կա­խա­ցու­մէն ետք՝ մինչ օրս՝ ղա­րա­բա­ղեան հարցն ու ե­րե­րուն տնտե­սու­թիւ­նը փոր­ձու­թեան կ­‘են­թար­կեն ­Հա­յաս­տա­նի ներ­քին կա­յու­նու­թիւ­նը: «Այս ա­մէ­նուն վե­րը կա­շա­ռա­կե­րու­թեան մէջ մխրճո­ւած քա­ղա­քա­կան հա­մա­կարգն է, որ 2015ին դի­մեց սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու՝ կեդ­րո­նաց­նե­լով իշ­խա­նու­թիւ­նը վար­չա­պե­տի ձեռ­քին»,- կ­‘ա­ւելց­նէ Foreign Briefը: «­Հա­շո­ւի առ­նե­լով ­Սերժ Ս­րագ­սեա­նի կա­պե­րը ­Մոս­կո­ւա­յի հետ՝ ա­նոր ընտ­րու­թեամբ ­Ռու­սիոյ ազ­դե­ցու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի վրայ պի­տի պահ­պա­նո­ւի»,- կը պնդեն մի­ջազ­գա­յին փոր­ձա­գէտ­նե­րը, ա­ւելց­նե­լով՝ ­Սերժ ­Սարգսեա­նի իշ­խա­նա­վար­ման դէմ ցոյ­ցե­րը, ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ, պի­տի շա­րու­նա­կո­ւին: