Հ­րա­ւէ­րո­վը՝ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ շրջա­նի նա­հան­գա­պետ պրն. Ա­բոս­թո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հի տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­փու­լի­տու­յի, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ հրէա­կան գա­ղու­թի ա­տե­նա­պետ Պրն. ­Դա­ւիթ ­Սալ­թիէ­լի, ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն սկսեալ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի նա­ւա­հան­գիս­տի մէկ սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­լոյթ մը, նո­ւի­րո­ւած՝ յոյն-հրեայ մար­տի­րոս­նե­րու եւ Holocaustի հե­րոս­նե­րու «ազ­գա­յին յի­շա­տա­կու­թեան օր»ո­ւան։
Ն­շենք, որ ե­լոյ­թէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ազ­գա­յին հրա­պա­րա­կին վրայ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ծաղ­կեպ­սա­կի զե­տե­ղում։
Ե­լոյ­թին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին եւ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին ա­նու­նով ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին՝ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան եւ ան­դամ՝ ­Կա­րօ ­Տուր­ղու­թեան։
­Նաեւ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յու­թեան ա­նու­նով պրն. Աբ­րա­հա­մեան ե­ռա­գոյն դրօ­շով ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց։