Ե­րեք­շաբ­թի` 13 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00ին, նա­խա­պէս ժա­մադ­րու­թիւն առ­նե­լով ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեա­կէն` ­Թե­սա­ղո­նի­կէի պե­տա­կան յա­տուկ High Schoolի ու­սա­նող­նե­րէն 2 դա­սա­րան­ներ (60 հո­գի), ի­րենց կրօ­նա­գի­տա­կան, ա­րո­ւես­տի եւ յու­նա­րէն լե­զո­ւի ու­սու­ցիչ­նե­րուն գլխա­ւո­րու­թեամբ, այ­ցե­լե­ցին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղե­ցի, ա­ւե­լի մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լու ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ ե­կե­ղեց­ւոյ ծագ­ման ու պատ­մու­թեան։ ­Հիւ­րե­րուն դի­մա­ւո­րեց պրն. ­Թո­նի ­Գա­սէ­մեան։
Ա­ռա­ջին հեր­թին, պրն. ­Գա­սէ­մեան յու­նա­րէն լե­զո­ւով ընդ­հա­նուր նե­րա­ծա­կան մը ը­նե­լով ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թեան ու ծագ­ման, ինչ­պէս նաեւ գա­ղու­թի գոր­ծու­նէու­թեանց վե­րա­բե­րեալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց։ Ի­րենց կար­գին, ու­սա­նող­ներ ի­րենք եւս հար­ցադ­րում­նե­րով ա­ռա­ւել տե­ղե­կա­ցան հայ ե­կե­ղեց­ւոյ ու մաս­նա­ւո­րա­բար ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մա­սին։

Թղ­թա­կից