­Յու­նաս­տա­նի ­Կա­նանց ­Մի­ջազ­գա­յին ­կազ­մա­կեր­պու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 10 ­Յու­նիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30էն սկսեալ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Գա­լա­մա­րիա շրջա­նի «Πλαζ Αρετσούς» բացօթեայ ծո­վե­զե­րեայ մէկ վայ­րին մէջ, բազ­մա­հա­զարանոց ներ­կա­յու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Food For Good» 21րդ ­Ճա­շի փա­ռա­տօ­նը, ա­ւե­լի քան 30 եր­կիր­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։
­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հայ հա­մայն­քի կող­մէ ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին Հ.Գթ.Խաչի ­Թես­աղո­նի­կէի «Ա­նի» ­մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, ­գոր­ծակ­ցե­լով ­յու­նա­կան ման­կա­կան գիւղ ­Ֆի­լի­րո­յի հետ՝ ­հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան ճա­շեր եւ ու­տես­տե­ղէն­ներ հրամց­նե­լով ժո­ղո­վուր­դին։
­Պէտք է ը­սել, որ մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մու­հի­նե­րը տքնա­ջան աշ­խա­տան­քով կա­րո­ղա­ցան ­հա­յու­թեան պա­տի­ւը բարձր պա­հել։ ­Սոյն ձեռ­նար­կին այ­ցե­լե­ցին նաեւ շրջա­նիս ­հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­ն, ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի եւ շրջա­նի ազգային կա­ռոյց­նե­րու, ­հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ան­դամ-ան­դա­մու­հի­ներ, ինչ­պէս նաեւ այլ կա­մա­ւոր ան­հատ­ներ, ի­րենց բարձր գնա­հա­տան­քը յայտ­նե­լով տի­կին­նե­րու ան­խոնջ աշ­խա­տան­քին։
Ն­շենք, որ սոյն ձեռ­նար­կին նաեւ մաս­նակ­ցու­թիւ­ն բե­րաւ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ գոր­ծող «­Մա­սիս» ­պա­րա­խում­բը՝ հայ պարն ու ­հայ ա­րո­ւես­տը հրամց­նե­լով օ­տար­նե­րուն:
Ն­շենք, որ սոյն ձեռ­նար­կին հա­սոյ­թը պի­տի տրա­մադ­րո­ւի ­բա­րե­գոր­ծա­կան նպա­տակ­նե­րու։