Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3էն 4, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան հար­ցազ­րոյց ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի FM 100.6 հայ­կա­կան ռա­տիո­ժա­մէն, հա­ղոր­դա­վա­րու­թեամբ՝ գա­ղու­թի ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեա­նի եւ ­Ռո­զա ­Թեր­զեա­նի։ ­Ներ­կայ էր նաեւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան։
Սր­բա­զան ­Հայ­րը թէ՛ յու­նա­րէն եւ թէ հա­յե­րէն լե­զու­նե­րով ընդ­հա­նուր ակ­նարկ մը ը­րաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մու­թեան ու մաս­նա­ւո­րա­բար ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ գա­ղու­թին մա­սին՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ 10 տա­րի­նե­րու ծա­ռա­յու­թիւ­նը որ­պէս հո­գե­ւոր հո­վիւ։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան բա­ցած դա­տին՝ ­Սի­սի ­Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի վե­րա­բե­րեալ եւ նշեց, որ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի բարձր տնօ­րի­նու­մով ու անն­կուն կամ­քով կը շա­րու­նա­կո­ւին աշ­խա­տանք­նե­րը եւ յոյ­սով ենք, որ մեր պա­պե­րուն ժա­ռան­գած հո­ղե­րուն ու կա­լո­ւած­նե­րուն՝ ար­դա­րու­թեան ճամ­բով պի­տի տի­րա­նանք։
Ա­ռի­թէն օգ­տո­ւե­լով՝ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ող­ջու­նեց ու բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տեց «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ ա­նոնք՝ ո­րոնք ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րեն այս գե­ղե­ցիկ ու անհ­րա­ժեշտ մտայ­ղա­ցու­մին հա­մար՝ շա­բա­թա­կան մէկ ժամ տե­ւո­ղու­թեամբ յու­նա­կան ռա­տիո­կա­յա­նէն հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թիւն, ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ս­փիւռ­քի մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ, ­Հայ ­Դա­տի վե­րա­բե­րեալ ազ­գա­յին ե­լոյթ­ներ, ինչ­պէս նաեւ հո­գե­ւոր փոքր խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ ունկնդրե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը ստեղ­ծե­լով, եւ մաղ­թեց յա­րա­տեւ վե­րելք ու բա­րի յա­ջո­ղու­թիւն։
Ա­ւար­տին, ան պատ­գամ մը ուղ­ղեց մեր ժո­ղո­վուր­դի բո­լոր զա­ւակ­նե­րուն, որ­պէս­զի զօ­րա­վիգ կանգ­նին այս ռա­տիո­ժա­մին, շա­րու­նա­կեն ունկնդ­րել ու մտիկ ը­նել այս հա­ղոր­դում­նե­րը, աշ­խա­տին այս ձայ­նին հա­մար՝ որ­պէս­զի այս ձայ­նը լսե­լով ա­ռա­ւել եւս ապ­րին ու ապ­րեց­նեն ու կը հա­ւա­տամ, որ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յու­թիւ­նը իր վե­րել­քով ու նո­րու­թիւն­նե­րով կը շա­րու­նա­կէ շնչել ու ապ­րիլ։
Հա­ղոր­դա­վար ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, ի­րենց կար­գին, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր, որ իր սուղ ժա­մե­րէն տրա­մադ­րեց մե­զի՝ մեր հետ ըլ­լա­լու, մեր ռա­տիո­ժա­մին իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լու, ինչ­պէս նաեւ հա­յու­թեան ձայ­նը բաշ­խե­լու ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դին ու մաս­նա­ւո­րա­բար՝ յու­նա­հա­յու­թեան։

Թղ­թա­կից