Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն՝ նկա­տի առ­նե­լով հան­րու­թեան հետ հա­ղոր­դա­կցու­թեան ստեղծ­ման նոր եւ ան­մի­ջա­կան մի­ջոց­նե­րու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը ար­դէն մի քա­նի օր է, որ նոր պաշ­տօ­նա­կան իր է­ջը հաս­տա­տած է դի­մա­տետ­րի հե­տե­ւեալ հաս­ցէով.-
FB: ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն — ARF Greece
Այս է­ջին մի­ջո­ցաւ կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ տե­ղե­կա­նալ Հ.Յ.Դ.նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու, ծրա­գիր­նե­րու ու աշ­խա­տանք­նե­րու մասին, ինչ­պէս նաեւ հա­ղոր­դա­կից մնալ Հ.Յ.Դ. գոր­ծու­նէու­թեան։