CNN պի­տի սկսի սփռե­լու «Էն­թը­նի ­Պուր­տեն ­Փարց Ան­նոն» (Anthony Bourdain Parts Unknown) յայ­տա­գի­րի 11րդ­ ե­թե­րաշր­ջա­նը:
Յայտ­նի ա­մե­րի­կա­ցի խո­հա­րար Էն­թը­նի ­Պուր­տեն, աշ­խար­հի տա­րած­քին ճա­նա­պար­հոր­դե­լով, կը բա­ցա­յայ­տէ զա­նա­զան մշա­կոյթ­ներ եւ ա­նոնց խո­հա­նո­ցը:
­Յա­ռա­ջի­կայ ե­թե­րաշր­ջա­նը բաղ­կա­ցած է ութ ներ­կա­յա­ցուցմ­նե­րէ, ո­րոնց­մէ մէ­կը, որ պի­տի սփռո­ւի 20 ­Մա­յի­սին, նո­ւի­րո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նին: