Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մուտ

Յու­նաս­տա­նի մէջ, այ­սօր տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ դպրո­ցա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նի վե­րա­մու­տը։ Երկ­րի ման­կա­պար­տէզ­նե­րուն, նա­խակր­թա­րան­նե­րուն, միջ­նա­կարգ եւ երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը կը վե­րա­դառ­նայ դա­սա­րան, ե­կող ու­սում­նա­կան տա­րո­ւան ակն­կա­լիք­նե­րով։ ­Թա­գա­վա­րա­կի...

Դիւանագիտական սայթաքո՞ւմ… կա՞մ երկդիմի քաղաքականութիւն

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած 50 եւ ա­ւե­լի դի­ւա­նա­գի­տա­կան եւ մի­ջազ­գա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու, ո­րոնց կար­գին՝ նաեւ յոյն դես­պան Ն. ­Փի­փե­րի­կո­սի, բե­մադ­րո­ւած այ­ցե­լու­թիւ­նը Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րաւո­ւած ­Վա­րան­դա...

Այս­պի­սի ­Մա­յիս մը վա­յել չէ հայ ժո­ղո­վուր­դին…

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչա­կու­մին 103-րդ ­տա­րե­դար­ձը ամ­բողջ հա­յաշ­խար­հը կը գտնէ ծան­րօ­րէն վի­րա­ւոր կա­ցու­թեան մէջ։ ­Հա­յոց պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն փա­ռա­պանծ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի գե­րա­զան­ցա­պէս տօ­նե­րուն տօ­նը նկա­տո­ւող մեր...

­Վե­րար­ժե­ւո­րու­մի հրա­մայա­կա­նով

Երբ ան­ցեալ տա­րի այս է­ջէն կը փոր­ձէինք պա­տաս­խա­նել ե­թէ տար­բեր Ապ­րի­լի մը դէմ հան­դի­ման գտնո­ւե­լու ի­րա­կա­նու­թեան առ­ջեւ էինք, խո­րա­պատ­կե­րին մէջ կը տես­նէինք միայն մարդ­կու­թիւ­նը...

Յունական յեղափոխութեան 200-ամեակ` Զուգահեռներ եւ քաղելիք դասեր

Ազգերու պատ­մու­թեան է­ջե­րուն մէջ, 25 ­Մարտ 1821-ի յու­նա­կան յե­ղա­փո­խու­թեան ծնուն­դը ար­ձա­նագ­րո­ւած է որ­պէս ա­ռա­ջին ապս­տամ­բու­թիւ­նը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան դէմ, որ 9 տա­րի­նե­րու տե­ւա­կան ու խի­զախ...

Պաշ­տօ­նա­կան Ե­րե­ւա­նը ե՞րբ դէմ պի­տի կանգ­նի Ատր­պէյ­ճա­նի վայ­րա­գու­թիւն­նե­րուն

Կար­դա՛լ քո­վի սիւ­նա­կին մէջ՝ Ար­ցա­խի հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի կո­թող­նե­րուն վրայ Ատր­պէյ­ճա­նի վայ­րա­գու­թիւն­նե­րուն մա­սին։ ­Կա­րե­լի չէ չզայ­րա­նալ տես­նե­լով, թէ ­Շու­շիի նշա­նա­ւոր «­Կա­նաչ ­Ժամ» ե­կե­ղե­ցին հիմ­նա­յա­տակ ե­ղաւ...

«Հս­կէ՛ քա­ռա­թեւ, գոր­ծէ՛ ան­նա­հանջ…»

­Մեծ մտա­ւո­րա­կա­նին՝ ­Գէորգ ­Կառ­վա­րեն­ցի կող­մէ գրո­ւած բա­նաս­տեղ­ծու­թեան ծա­նօթ բա­ռերն են, որ տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր կ­՚եր­գո­ւին Հ.Կ.­Խա­չի եւ Հ.Գ.­Խա­չի իւ­րա­քան­չիւր ան­դա­մու­հիէն, որ­պէս կտակ եւ շա­րու­նա­կա­կան...

Արեւմուտքը կը վերադառնայ Արցախի հիմնահարցի կարգաւորման գործընթացին

­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նոր նա­խա­գահ ­Ճօ ­Պայ­տը­նի ստանձ­նու­մով, Ա­րեւ­մուտ­քը նա­խան­շան­ներ կու տայ, թէ մտա­դիր է ան­յա­պաղ վե­րա­դառ­նալ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի խնդի­րի կար­գա­ւոր­ման սե­ղա­նին։ ­Նա­խորդ վար­չա­կար­գի՝ Թ­րամ­փի ծա­նօթ...

Նոր ժամանակները ստեղծելու պահանջով

Ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին ի­րա­կա­նու­թեան մը առ­ջեւ կանգ­նած է ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը։ Ար­ցա­խեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մի պար­տու­թեան եւ հո­ղա­տո­ւու­թեան հե­տե­ւանք­նե­րը հիմ­նո­վին ցնցե­ցին այն ար­ժե­հա­մա­կար­գը, որ­մէ սնունդ ստա­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դը...

75 տարեկան՝ առոյգ ու չվհատող

Երբ տա­րո­ւան ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րուն խան­դա­վա­ռու­թեամբ ճամ­բայ կ­՚ել­լէինք պատ­շաճ կեր­պով ծրագ­րե­լու հա­մար «Ա­զատ Օր»ի 75-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած յո­բե­լի­նա­կան բազ­մա­տե­սակ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, չէինք կրնար ե­րե­ւա­կա­յել, որ նախ ամ­բողջ...
- Advertisement -