Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մէջ տես­նել հայ­կա­զեան ո­գիի բո­ցա­վա­ռու­մը

Այս ­Կի­րա­կի, Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ը պի­տի կա­տա­րէ իր ննջե­ցեալ ան­դամ­նե­րու հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նը, միա­ժա­մա­նակ պի­տի նշէ «­Հայ Ս­կաուտ»-ի օ­րը։ ­Յար­գան­քի օր մըն է,...

Լրջութեամբ եւ զգօնութեամբ պայմանաւորուած է ժողովուրդի վստահութիւնը

­­Դի­ւա­նա­կա­լու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ըլ­լալ պե­տա­կան մե­քե­նա­յի քան­դիչ ու­ժը ու երկ­րի մը յա­ռաջ­դի­մու­թեան զսպո­ղը։ ­­Բազ­մա­թիւ եր­կիր­ներ ին­կած են դի­ւա­նա­կա­լու­թեան ճի­րան­նե­րուն մէջ, իսկ ան­կէ ա­զա­տու­մը կը...

­­Լի­բա­նա­նի եւ ­­Սու­րիոյ հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րուն հա­մար

Ան­ցեալ տա­րո­ւան ­­Դեկ­տեմ­բե­րէն, յու­նա­հայ գա­ղու­թէն ներս մեկ­նար­կած ­­Լի­բա­նա­նի եւ ­­Սու­րիոյ տա­ռա­պող հա­յու­թեան հա­մար հան­գա­նա­կու­թիւ­նը իր շօ­շա­փե­լի ար­դիւնք­նե­րը ցոյց կու տայ ար­դէն։ «Ա­զատ Օր»ի եւ...

«Հ­զօր Ս­փիւռք՝ հզօր ­Հա­յաս­տան, ազ­գա­յին ռազ­մա­վա­րու­թեան հիմք ու նպա­տա­կա­կէտ»

Ար­դէն թե­ւա­կո­խած ենք նոր տա­րին եւ իւ­րա­քան­չիւր նոր սկիզ­բի պա­րա­գա­յին, մեր առ­ջեւ կը դրո­ւին խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ եւ մտա­հո­գու­թիւն­ներ, ո­րոնք նախ որ­պէս բեռ կ­՚ա­ւել­նան անց­նող տա­րո­ւան...

100 տա­րի ետք. յի­շո­ղու­թիւն եւ վե­րապ­րում

­Փոքր Ա­սիոյ եւ Զ­միւռ­նիոյ ա­ղէ­տը ի­րենց անջն­ջե­լի դրոշ­մը ձգած են ­Յու­նաս­տա­նի պատ­մու­թեան վրայ, որ­պէս նո­րա­գոյն տա­րի­նե­րու ա­մէ­նէն մեծ ու ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը, որ մին­չեւ այ­սօր...

Μια υποκριτική φιλία

Οι αναγνώστες μας θα θυμούνται το άθλιο περιστατικό που συνέβη τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου έξω από την πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Αθήνα, όπου τα...

Ա­մօ­թա­լի եւ դա­տա­պար­տե­լի ա­րարք

Ն­կա­րը ինք­նին խօ­սուն է։ ­­Յու­նաս­տա­նի երկ­րորդ մեծ քա­ղա­քին՝ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ շրջա­գա­յող հան­րա­կառքե­րուն վրայ կը ցու­ցադ­րո­ւի Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րա­ւո­ւած հայ­կա­կան ­­Շու­շիի պատ­մա­կան բեր­դի պա­րիսպն ու ա­նոր...

Մ­տա­հոգ ենք

Ար­ցա­խեան 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մի հրա­դա­դա­րի ա­մօ­թա­լի տա­րե­լի­ցը ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը կը գտնէ ծան­րօ­րէն վի­րա­ւոր ու շո­ւա­րած վի­ճա­կի մէջ։ ­Տա­րիէ մը ի վեր, բայց մա­նա­ւանդ վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն...

­Խորհր­դա­րա­նա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը կա­մա­յա­կա­նու­թիւն­նե­րու զոհ չի կրնար դառ­նալ

21 եւ 22 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­թէն­քը կը հիւ­րըն­կա­լէ Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի մօտ 50 ան­դամ-եր­կիր­նե­րու, գոր­ծա­կից եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ նոյն խորհր­դա­րան­նե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ — Միայն անցեալը չէ, որ պիտի հունաւորէ ապագան

Իր 30-ամեայ պատմութեան մէջ, առաջին անգամ ըլլալով մեր նորահաստատ հայրենիքը կը նշէ իր անկախութեան տարեդարձը անցեալ տարուան 27 Սեպտեմբերին Արցախի վրայ շրթայազերծուած եւ 44...
- Advertisement -