Ս. Ծ­նուն­դը՝ հրա­ւէր ու­րա­խու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան

«­Խոր­հուրդ ­Մեծ եւ սքան­չե­լի» (­Շա­րա­կան)։ ­Դա­րե­րու խոր­քէն եւ մեր հայ­րե­րու սրտի, մտքի եւ հո­գիի զու­լալ ա­կունք­նե­րէն բխած սրբա­զան շա­րա­կա­նա­գի­րի այս բա­ռե­րը կը գո­վեր­գեն աս­տո­ւա­ծա­յին սի­րոյն մար­դոց...

Սրբալոյս Միւռոնը հայ եկեղեցւոյ միութեան խորհրդանիշ է

­Կա­մօքն Աս­տու­ծոյ¸ 1 ­Յու­լիս 2022-ին¸ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Սր­բազ­նա­գոյն ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ կա­նո­նա­կան ա­ղօթ­քով եւ մեր հա­ւա­տոյ հայր Ս. Գրի­գոր ­Լու­սա­ւոր­չի...

Վերանորոգման հրամայականը

­Մեր Փրկ­չին ­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի Հ­րա­շա­փառ ­Յա­րու­թեան ա­ռա­ւօ­տը մարդ­կու­թեան այն հիաս­քանչ ա­ռա­ւօտն է¸ ո­րուն ի տես կը զմայ­լինք¸ կը հիա­նանք այն­պէս ինչ­պէս ան­կաս­կած պի­տի սքան­չա­նա­յինք¸...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սին Ս. ­Զատ­կո­ւան ­Պատ­գա­մը

­Յա­րու­ցեալ Ք­րիս­տո­սը Ապ­րի՛լ` Իբ­րեւ ­Կեան­քի Ու­ղե­ցոյց Ք­րիս­տո­սի հետ ապ­րած, ա­նոր երկ­րա­ւոր կեան­քի բո­լոր դրո­ւագ­նե­րուն հա­ղոր­դա­կից դար­ձած, ա­նոր ու­սու­ցում­նե­րը լսած ու հրաշք­նե­րուն ա­կա­նա­տես ե­ղած ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար...

Մա­տեան Ող­բեր­գու­թեան

Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Գ­րի­գոր ­Նա­րե­կա­ցիի «­Մա­տեան Ող­բեր­գու­թեան» հրա­շա­լի եր­կի՝ Ք­րիս­տո­սի ­Չար­չա­րա­նաց հետ կա­պո­ւած գլու­խը յու­նա­րէն լե­զո­ւով։ ­Նա­րե­կա­ցիի ե­զա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ամ­բող­ջու­թեամբ յու­նա­րէ­նի թարգ­մա­նո­ւած է Ա­րա...

«Յիսուս, Պոնտոս Պիղատոսի օրով, չարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, մեռաւ եւ թաղուեցաւ… երրորդ օրը...

- Ի՞նչ է կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը ­Յի­սու­սի զատ­կա­կան խոր­հուր­դին։ ­Յի­սու­սի չար­չա­րանք­նե­րէն, մա­հէն, յա­րու­թե­նէն եւ փա­ռա­ւո­րու­թե­նէն բաղ­կա­ցած զատ­կա­կան խոր­հուր­դը քրիս­տո­նեայ հա­ւատ­քին կեդ­րո­նը կը գրա­ւէ, ո­րով­հե­րեւ Աս­տու­ծոյ փրկչա­կան ծրա­գի­րը...

Երկրորդ արտաքսում

­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան Աս­տու­ծոյ կա­րե­ւո­րա­գոյն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն մին կը հան­դի­սա­նայ աշ­խար­հը։ Ան հրա­շա­լի է, գե­ղե­ցիկ ու հմա­յիչ։ Երկ­նա­յին ծրագ­րին ամ­բող­ջաց­ման հա­մար, Աս­տո­ւած ստեղ­ծեց նաեւ մար­դի­կը, ա­նոնց...

Էմմանուէլ` ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵԶԻ ՀԵՏ

«Եւ ­Բանն մար­մին ե­ղեւ եւ բնա­կեաց ի մեզ»։ (­Յովհ. 1:14) ­Բանն Աս­տու­ծոյ մար­դե­ղու­թեան խոր­հուր­դին բա­ցա­յայ­տու­մը Ս. Ծնն­դեան դէպ­քով սկիզբ կ’առ­նէ¸ որ Աս­տու­ծոյ կա­տա­րած խոս­տու­մին ի­րա­գործ­ման առ­հա­ւատ­չեան...

Քրիստոսի համբարձման տօն. «ջանգիւլում» ջա՜ն, ջա՜ն

­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Զա­տի­կից յե­տոյ՝ Ք­րիս­տո­սի ­Յա­րու­թեան 40րդ­ օ­րը, ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին նշում է ­Տի­րոջ ­Համ­բարձ­ման տօ­նը. «Եւ Ին­քը­Տէր ­Յի­սուս,...

Մարդն ու աշխարհը

­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան Ա­րա­րիչն Աս­տո­ւած աշ­խար­հը յանձ­նեց մար­դուն, որ­պէս­զի տէր դառ­նայ եւ ոչ թէ տի­րէ։ Ի­մաս­տու­թեամբ գոր­ծէ, զար­գա­նայ...
- Advertisement -