Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Կինն ու օ­ձը... ՄԻՆՍԱՐ ­­Պատ­մու­թիւ­նը, որ ձե­զի պի­տի պատ­մեմ, ծայ­րէ-ծայր ի­րա­կան է եւ կը վե­րա­բե­րի կնկան մը, որ ­­Մի­ջին ­­Դա­րուն Հնդ­կաս­տան կ­’ապ­րէր... Այդ կի­նը ու­րեմն, իր...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Կոյր աղ­ջի­կը... ՄԻՆՍԱՐ ­­Ժա­մա­նա­կին կոյր աղջ­նակ մը կար, որ ինք­զին­քը չա­փա­զանց կ­’ա­տէր, կոյր ծնած ըլ­լա­լուն հա­մար... ­­Թէեւ ե­ղա­ծին չափ բնա­կա­նոն կեանք մը ու­նէր, ինք­զին­քին գո­ցուած էր...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Ճա­նա­պար­հոր­դը... ՄԻՆՍԱՐ ­­Մար­դուն մէ­կը, իր ձիուն ու շու­նին հետ, կը քա­լէին ճամ­բա­յէ մը: Հս­կայ ծա­ռի մը մօ­տէն անցնե­լու ժա­մա­նակ, նոյն պա­հուն ին­կած կայ­ծակ մը, ե­րեքին...

­Մաղ­թանք­ներ…

Կէս լուրջ - կէս կատակ ­­Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Մաղ­թանք­ներ... ՄԻՆՍԱՐ ­­Բա­ժա­նու­մի պա­հուն՝ մայր ու աղ­ջիկ ի­րար փաթ­թո­ւած եւ մէ­կը-միւ­սին գիր­կին մէջ կոր­սո­ւած, սի­րոյ խօս­քեր կը փսփսա­յին... Աղ­ջի­կը պի­տի ճամ­բոր­դէր... ­­Զօ­րա­ւոր բայց...

Ճշ­մար­տու­թեան խա­նու­թը…

Եր­կու խօսք՝ ­Մին­սա­րի նոր շար­քին մա­սին ­Չո­րեք­շաբ­թի, 2 ­Մար­տի թի­ւով թեր­թը սկսաւ հրա­տա­րա­կել մեր աշ­խա­տա­կից ­Մին­սա­րի նոր յօ­դո­ւա­ծա­շար­քը, այս ան­գամ իր ծա­նօթ «­Կէս լուրջ, կէս...

­Մայ­րի՞կ… կրնա՞մ այ­սօր նա­նիին տու­նը քնա­նալ…

Կէս լուրջ - կէս կատակ Հա­մա­ցան­ցա­յին որ­սոր­դու­թիւն­ներ ­Մայ­րի՞կ... կրնա՞մ այ­սօր նա­նիին տու­նը քնա­նալ... ՄԻՆՍԱՐ - ­­Մայ­րի՞կ... կրնա՞մ այ­սօր նա­նիին տու­նը քնա­նալ... Լ­սե­ցի ա­ռա­ւօ­տուն ինք­նա­շար­ժիս մէջ ի­րեն դպրոց տա­րած ժա­մուս... Երբ...

Ամ­բող­ջա­կան վե­րա­մու­տի մը ակն­կա­լի­քով

Ա­ւան­դա­բար, վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տը կը նշա­նա­ւո­րէ նաեւ հա­ւա­քա­կան կեան­քի վե­րաշ­խու­ժաց­ման մեկ­նար­կը, որ ա­մա­ռո­ւան հան­գիս­տի եր­կար դա­դա­րէն ետք, կը փոր­ձէ դար­ձեալ ճամ­բու մէջ մտնել ու զար­գա­նալ։ ­Միայն...

­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը անգ­լուխ մնա­ցած է

­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան ի­րա­կա­նու­թեան լու­րե­րէն կ­՚ի­մա­նանք այն, որ օ­րե­րէ ի վեր ար­դէն ծա­նօթ էր բո­լո­րին։ Երկ­րի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար Ա­րա Այ­վա­զեա­նի շռնդա­լից հրա­ժա­րա­կա­նէն ետք, ո­րուն...

­Բա­րե­գոր­ծու­թեան ա­նու­նին տակ, ա­մէն ինչ թոյ­լատ­րե­լի է

­Ծա­նօթ է, թէ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր, Ա­լիե­ւի վար­չա­կար­գը ըն­դու­նակ շրջա­նակ­ներ գտած է ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան եւ գոր­ծա­տի­րա­կան ի­րա­կա­նու­թեան մէջ։ ­Վեր­ջին տաս­նա­մեա­կին, ա­ւե­լի...

Ո՞վ հաշիւ պիտի պահանջէ նախագահ Էրտողանէն

­Շա­բա­թա­վեր­ջին, տե­ղա­կան մա­մու­լը լայ­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձաւ ­Բիւ­զան­դա­կան քա­ղա­քակր­թու­թեան ան­կու­մին եւ ­Կոս­տանտ­նու­պոլ­սոյ գրաւ­ման ա­ռի­թով՝ ­Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տգեղ ե­լոյթ­նե­րուն։ Այս ան­գամ, կի­զա­կէտն էր...
- Advertisement -