Süddeutsche Zeitung. «Ս. Սոֆիան թուրքերը կը պառակտէ»

­Գեր­մա­նա­կան «Süddeutsche Zeitung» ազ­դե­ցիկ թեր­թը ամ­բողջ էջ մը կը տրա­մադ­րէ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի՝ «Ս. ­Սո­ֆիա» տա­ճա­րը մզկի­թի վե­րա­ծե­լու ո­րո­շու­մին մա­սին։ ­Թեր­թին կող­մէ...

Էրտողան կը նկարուի Էգէական ծովու կէսը Թուրքիոյ սահմաններուն մէջ ցոյց տուող...

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան լուսանկարուեցաւ քարտէսի մը առջեւ, որ արտացոլումն է թուրք նախագահի «Կապոյտ հայրենիքի» երազանքներուն։ Նկարը առնուած է 31 Օգոստոսին, Թուրքիոյ Ազգային...

Սելինա Տողան

Թուրքիոյ խորհրդարանի նախկին պատգամաւոր, ընդդիմադիր գործիչ, քեմալական «Ժողովրդահանրապետական կուսակցութեան» անդամ Սելինա Տողան Twitterի մէջ անդրադարձած է Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած ընտրութիւններուն։ Ան մէջբերած է Պոլսոյ...

Եւրոմիութեան կոշտ զեկոյցը Թուրքիոյ մասին

Եւ­րո­միու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ­Թուր­քիոյ զար­գաց­ման զե­կոյ­ցը, ուր կը նշո­ւի, թէ որ ո­լորտ­նե­րուն մէջ ինչ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կամ ան­յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ու­նի եր­կի­րը։ Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ զե­կոյ­ցին մէջ խօ­սո­ւած է...

Ձիթենիի ճիւղե՞ր, թէ՞…

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» - Խմ­բագ­րա­կան ­Յու­նա­կան հին դի­ցա­բա­նու­թեան մէջ, ձի­թե­նիի ճիւ­ղը թէ՛ խա­ղա­ղու­թեան եւ թէ յաղ­թա­նա­կի խորհր­դա­նիշն էր, իսկ այս վեր­ջին նշա­նա­կու­թիւ­նը մին­չեւ օրս պահ­պա­նո­ւած է։ Ներ­կայ դա­րուս,...

­Փա­րի­զի ո­ճի­րը եւ թրքա­կան ՄԻ­Թի շու­քը

ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ 10 ­Յու­նո­ւար 2013ին, ­Փա­րի­զի մէջ, ­Քիւր­տիս­տա­նի տե­ղե­կա­տո­ւա­կան գրա­սե­նեա­կէն ներս սպան­նո­ւե­ցան Ք.Ա.Կ.ի (Քր­տա­կան Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւն - PKK) հիմ­նա­դիր­նե­րէն ­Սա­քի­նէ ­Ճան­սըզ, Ֆ­րան­սա­յի մօտ PKKի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ...

Գերմանիա տեղեակ է ծրագրուող յարձակումներէն

­Գեր­մա­նիոյ ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րը յայ­տա­րա­րած են, որ տե­ղեակ են ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի այն յայ­տա­րա­րու­թե­նէն, թէ Եւ­րո­պա­յի շարք մը եր­կիր­նե­րու մէջ, մաս­նա­ւո­րա­բար` ­Գեր­մա­նիոյ...

Թուրքիոյ շուրջ

ԹԱՆԷՐ ԱՔՉԱՄ ­Թարգ­մա­նեց՝ ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ Ա­մե­րի­կան մօ­տի­կից ճա­նա­չող ըն­կեր­ներս կը հա­ւաս­տեն, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը եր­բեք ուղ­ղա­կի եւ բա­ցա­յայտ կեր­պով չեն առ­ճա­կա­տում: Ն­րանք կ­՛ա­սեն, որ ա­մե­նաուժ­գին ընդ­հար­ման ժա­մա­նակ...

Էր­տո­ղան կը շա­րու­նա­կէ թշնա­մաց­նել բո­լո­րը

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «­Քա­լի­ֆոր­նիա ­Քու­րիըր» ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղան «օրհ­նու­թիւն» է բո­լոր ա­նոնց հա­մար, ո­րոնք դէմ են թրքա­կան բռնա­տի­րու­թեան եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու զան­գո­ւա­ծա­յին խախ­տում­նե­րուն: Օր չկայ, որ ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը...

Նախագահ Էրտողանը ընդունողները Թուրքիոյ նոր դէմքը նկատի կ’ունենա՞ն

Յ. ՊԱԼԵԱՆ ­Կա­մա­ւոր կու­րու­թիւ­նը յո­ռե­գոյն մե­ղան­չումն է, ան­բա­րո­յու­թիւն: ­Բա­ցի ի­րենք զի­րենք եւ ի­րենց աս­պա­րէ­զը յար­գող եւ ի­րենց կեանքն ալ վտան­գող քաջ լրագ­րող­նե­րէ, ա­ռեւտրա­կան­նե­րու եւ քա­ղա­քա­կան թատ­րո­նի...
- Advertisement -