Եղբ. Յակոբ Եթիմեան արժանացաւ Հ.Մ.Ը.Մ.–ի «Արժանեաց» շքանշանին

16 եւ 17 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շր­ջա­նա­յին ­Ներ­կա­յա­ցու­ցա­չա­կան ժո­ղո­վի ծի­րէն ներս, ­Շա­բաթ, 16 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան կող­մէ եղբ. ­Յա­կոբ Ե­թի­մեան ար­ժա­նա­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի «Ար­ժա­նեաց»...

Ադրբեջանը որպէս աշխարհի մշակութային վանդալիզմի եւ գիտական կեղծարարութեան թագակիր

Ար­գամ Այ­վա­զեան ­­Հա­յա­գետ, Հ.Հ. մշա­կոյ­թի վաս­տա­կա­ւոր գոր­ծիչ ­­Պատ­մու­թեան կեղ­ծա­րար­նե­րին պէտք է կա­խել, ինչ­պէս կեղծ դրամ կտրող­նե­րին։ ­­Սեր­վան­տէս (16-րդ դ․) Այս զայ­րա­լից մտո­րումս վե­րա­բե­րում է Ադր­բե­ջա­նի եւ ­­Նա­խի­ջե­ւա­նի պե­տա­կան ու...

Ա­ղաւ­նո­յի եւ ­Բեր­ձո­րի յանձ­նու­մը. հայ­րե­նի­քի բզկտու­մը կը շա­րու­նա­կո­ւի

ԺԱԳ ՏԱՄԱՏԵԱՆ ­Յա­ճախ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ  կա­րե­ւոր ու հա­կա­ժո­ղովր­դա­կան բնույ­թի ո­րո­շում­ներ կը կա­յա­ցո­ւին Օ­գոս­տոս ամ­սուն, երբ որ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կը գտնո­ւի ար­ձա­կուր­դի կամ ա­մա­ռա­յին մթնո­լոր­տի մէջ։...

Միաչեայ մայրը…

ՄԻՆՍԱՐ ­Յով­հան­նէ­սին մայ­րը միա­կա­նի էր... ­Կեան­քէն սաս­տիկ տան­ջո­ւած, տա­րի­քոտ կին մըն էր... ­Յով­հան­նէս՝ կ’ամչ­նար մօ­րը մա­սին եւ ա­տեն ա­տեն... նոյ­նիսկ ի­րեն կ’ա­տէր... ­Կի­նը խո­հա­րա­րու­հի էր եւ ու­սա­նո­ղա­կան ա­կում­բին...

Յունահայութեան հաւաքագրած մարդասիրական օգնութեան կարեւոր մէկ մասը դեռ չէ յանձնուած

Արցախի պատերազմէն տուժած մեր հայրենակիցներուն համար Յունահայութեան հաւաքագրած մարդասիրական օգնութեան կարեւոր մէկ մասը դեռ չէ յանձնուած Խոր հիաս­թա­փու­թիւն ու ան­հանգս­տու­թիւն յա­ռա­ջաց­նող լու­րի մը մա­սին տե­ղե­կու­թիւն...

«Ատրպէյճան իր սադրիչ քայլերով կը փորձէ լարուածութիւն մտցնել հայ յունական յարաբերութիւններուն...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­յին հան­րա­կառ­քին վրայ յայտ­նո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան «­Շու­շին Ատրպէյ­ճան է» գո­վազ­դին անդ­րա­դար­ձաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. նո­րան­շա­նակ դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան, «Ար­մէնփ­րես»-ի հետ ու­նե­ցած ցրոյ­ցի ըն­թաց­քին։ ­Դես­պա­նը...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­կո­մի­տէի յայ­տա­րա­րու­թիւն

Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­թէն­քի մէջ, 21 եւ 22 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021ին, տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Եւ­րո­պա­յի ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի հա­մա­գու­մա­րը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­լու հրա­ւի­րո­ւած են 47 ան­դամ եր­կիր­նե­րու, յա­ւե­լեալ...

Երկ­նա­ձիր Ա Բ Գ -ը

«Ն­մա­նեալ ­­­Մով­սէ­սի տէր վար­դա­պետ, բե­րե­լով զգիր օ­րի­նաց ի ­­­Հա­յաս­տան աշ­խարհս. Ո­րով լու­սա­ւո­րե­ցան ազգս ­­­Թոր­գո­մայ։» (Ս. ­­­Թարգ­ման­չաց տօ­նի շա­րա­կան) ­­­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նա­ցոյ­ցին մէջ կա­նո­նագ­րո­ւած են տօ­ներ, ո­րոնք սոսկ յի­շա­տա­կու­թեան ար­ժա­նի...

Պիտի չհաշտուինք

Պր­կո­ւած ու­շադ­րու­թեամբ կը դի­տեմ առ­ջեւս կանգ­նած մեր կազ­մա­կերպ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ստո­ւար խում­բը, ո­րոնք ան­դի­մադ­րե­լի մղու­մէ մը ներշն­չո­ւած, ի­րենց պա­հան­ջա­տի­րա­կան ո­գին ու կո­րո­վը կ­՚ար­տա­յայ­տեն ատր­պէյ­ճա­նա­կան դես­պա­նա­տան...

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան երիտասարդ վեց միաբաններ արժանացան ծայրագոյն վարդապետութեան աստիճաններուն

­Շա­բաթ՝ 10 Ապ­րիլ 2021-ին, ­Կի­րա­կամ­տից ­Ժա­մեր­գու­թե­նէն ան­մի­ջա­պէս ետք, նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին, ձե­ռամբ ­Շա­հան Արք. ­Սար­գի­սեա­նին եւ խար­տա­ւի­լա­կու­թեամբ ­Զա­րեհ վրդ. ­Սար­գի­սեա­նին, Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քի...
- Advertisement -