Ա­ղաւ­նո­յի եւ ­Բեր­ձո­րի յանձ­նու­մը. հայ­րե­նի­քի բզկտու­մը կը շա­րու­նա­կո­ւի

ԺԱԳ ՏԱՄԱՏԵԱՆ ­Յա­ճախ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ  կա­րե­ւոր ու հա­կա­ժո­ղովր­դա­կան բնույ­թի ո­րո­շում­ներ կը կա­յա­ցո­ւին Օ­գոս­տոս ամ­սուն, երբ որ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կը գտնո­ւի ար­ձա­կուր­դի կամ ա­մա­ռա­յին մթնո­լոր­տի մէջ։...

Միաչեայ մայրը…

ՄԻՆՍԱՐ ­Յով­հան­նէ­սին մայ­րը միա­կա­նի էր... ­Կեան­քէն սաս­տիկ տան­ջո­ւած, տա­րի­քոտ կին մըն էր... ­Յով­հան­նէս՝ կ’ամչ­նար մօ­րը մա­սին եւ ա­տեն ա­տեն... նոյ­նիսկ ի­րեն կ’ա­տէր... ­Կի­նը խո­հա­րա­րու­հի էր եւ ու­սա­նո­ղա­կան ա­կում­բին...

Յունահայութեան հաւաքագրած մարդասիրական օգնութեան կարեւոր մէկ մասը դեռ չէ յանձնուած

Արցախի պատերազմէն տուժած մեր հայրենակիցներուն համար Յունահայութեան հաւաքագրած մարդասիրական օգնութեան կարեւոր մէկ մասը դեռ չէ յանձնուած Խոր հիաս­թա­փու­թիւն ու ան­հանգս­տու­թիւն յա­ռա­ջաց­նող լու­րի մը մա­սին տե­ղե­կու­թիւն...

«Ատրպէյճան իր սադրիչ քայլերով կը փորձէ լարուածութիւն մտցնել հայ յունական յարաբերութիւններուն...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­յին հան­րա­կառ­քին վրայ յայտ­նո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան «­Շու­շին Ատրպէյ­ճան է» գո­վազ­դին անդ­րա­դար­ձաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. նո­րան­շա­նակ դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան, «Ար­մէնփ­րես»-ի հետ ու­նե­ցած ցրոյ­ցի ըն­թաց­քին։ ­Դես­պա­նը...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­կո­մի­տէի յայ­տա­րա­րու­թիւն

Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­թէն­քի մէջ, 21 եւ 22 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021ին, տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Եւ­րո­պա­յի ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի հա­մա­գու­մա­րը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­լու հրա­ւի­րո­ւած են 47 ան­դամ եր­կիր­նե­րու, յա­ւե­լեալ...

Երկ­նա­ձիր Ա Բ Գ -ը

«Ն­մա­նեալ ­­­Մով­սէ­սի տէր վար­դա­պետ, բե­րե­լով զգիր օ­րի­նաց ի ­­­Հա­յաս­տան աշ­խարհս. Ո­րով լու­սա­ւո­րե­ցան ազգս ­­­Թոր­գո­մայ։» (Ս. ­­­Թարգ­ման­չաց տօ­նի շա­րա­կան) ­­­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նա­ցոյ­ցին մէջ կա­նո­նագ­րո­ւած են տօ­ներ, ո­րոնք սոսկ յի­շա­տա­կու­թեան ար­ժա­նի...

Պիտի չհաշտուինք

Պր­կո­ւած ու­շադ­րու­թեամբ կը դի­տեմ առ­ջեւս կանգ­նած մեր կազ­մա­կերպ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ստո­ւար խում­բը, ո­րոնք ան­դի­մադ­րե­լի մղու­մէ մը ներշն­չո­ւած, ի­րենց պա­հան­ջա­տի­րա­կան ո­գին ու կո­րո­վը կ­՚ար­տա­յայ­տեն ատր­պէյ­ճա­նա­կան դես­պա­նա­տան...

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան երիտասարդ վեց միաբաններ արժանացան ծայրագոյն վարդապետութեան աստիճաններուն

­Շա­բաթ՝ 10 Ապ­րիլ 2021-ին, ­Կի­րա­կամ­տից ­Ժա­մեր­գու­թե­նէն ան­մի­ջա­պէս ետք, նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին, ձե­ռամբ ­Շա­հան Արք. ­Սար­գի­սեա­նին եւ խար­տա­ւի­լա­կու­թեամբ ­Զա­րեհ վրդ. ­Սար­գի­սեա­նին, Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քի...

Ատր­պէյ­ճան հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն կը բնաջն­ջէ Ար­ցա­խի մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւ­նը

Ար­ցա­խի հո­ղե­րու գրա­ւու­մէն ետք, Ատր­պէյ­ճան այ­լեւս հե­տե­ւո­ղա­կան կեր­պով լծո­ւած է Ար­ցա­խի կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին կո­թող­նե­րու ոչն­չաց­ման։ Ազ­դան­շա­նը տո­ւած է նոյ­նինքն Ա­լիեւ, որ հրա­մա­յած է...

­Պի­տի ապ­րի՛նք

ՔԵՐՈԲ ԷՔԻԶԵԱՆ «­Կը սա­սա­նի եր­կիրն հիմ­քէն դա­րա­ւոր, կը սա­սա­նի կա­մարն ան­գամ երկ­նա­յին, մինչ ռում­բե­րու բո­ցե­րուն տակ կանգ­նած, կը կան­չենք քեզ այ­սօր, ­Հա­յաս­տա՛ն։» ­Տե­սա­րան ա­ռա­ջին։ 1999-ի ­Սեպ­տեմ­բերն է։ ­Հա­յաս­տա­նի...
- Advertisement -