Վա­ղը ար­դէն ուշ է…

Ար­ցա­խը ու ա­նոր կող­քին ամ­բողջ հա­յու­թիւ­նը՝ պա­տե­րազ­մի մէջ է։ ­Թուրք եւ ա­զե­րի խու­ժան­նե­րու յար­ձա­կում­նե­րը մեր ար­ծո­ւա­բոյն Ար­ցա­խին վրայ գե­րա­զան­ցած են 1994-ի հրա­դա­դա­րէն ետք ծա­ւա­լած ո­րե­ւէ...

Որ­պէս­զի կան­գուն պա­հենք մեր ար­ժէք­նե­րը

­Քա­նի մը օ­րէ ի վեր, «Ա­զատ Օր»-ը հրա­տա­րա­կած է յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, որ կապ ու­նի թեր­թի ա­պա­գայ ծրագ­րում­նե­րուն հետ, սկիզբ առ­նե­լով 2024-ի ա­ռա­ջին թի­ւէն։ ­Մեր...

­Խորհր­դա­րա­նա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը կա­մա­յա­կա­նու­թիւն­նե­րու զոհ չի կրնար դառ­նալ

21 եւ 22 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­թէն­քը կը հիւ­րըն­կա­լէ Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի մօտ 50 ան­դամ-եր­կիր­նե­րու, գոր­ծա­կից եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ նոյն խորհր­դա­րան­նե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին...

Խոհեր՝ գաղութային կարեւոր ելոյթներու առիթով — Ա. մաս

«Ա­զատ Օր», իր 75ա­մեայ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին, միշտ նա­խան­ձախն­դիր ե­ղած է իր է­ջէ­րէն ներ­կա­յաց­նել եւ վեր­լու­ծել գա­ղու­թին հետ կա­պո­ւած կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ, ո­րոնց մա­սին կ­՚ար­ժէ մտա­ծել,...

Տարբե՞ր Ապրիլ մըն է

Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի սար­սա­փազ­դու վտանգն ու տա­րո­ղու­թիւ­նը մեզ ստի­պեց ամ­բող­ջու­թեամբ վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կել Ապ­րի­լեան պա­հան­ջա­տի­րա­կան ե­լոյթ­նե­րու ծրագ­րու­մը։ Ոչ միայն ­Յու­նաս­տա­նի մէջ, այ­լեւ ­Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ...

Սահմանային արկածախնդրութիւններ՝ ողբերգական հետեւանքներով

«Էվ­րո­սի սահ­մա­նա­գի­ծին վրայ պի­տի ու­ղար­կենք յա­տուկ ուժե­րու 1000 ոս­տի­կան­ներ, լրիւ զի­նո­ւած, թրքա­կան հո­ղե­րէն դուրս պա­հե­լու հա­մար գաղ­թա­կան­նե­րու հո­սանք­նե­րը, ո­րոնք ­Յու­նաս­տա­նին կող­մէ կը...

Խմ­բագ­րա­կան

Ք­րիս­տո­նեայ աշ­խար­հը Ապ­րի­լի այս օ­րե­րուն կը վե­րա­նո­րո­գո­ւի ­Սուրբ ­Յա­րու­թեան խոր­հուր­դով։ ­Թէեւ իր ար­մատ­նե­րով հե­թա­նո­սա­կան տօն է ­Զա­տի­կը եւ հնա­դա­րեան ժա­մա­նակ­նե­րէն կը խորհր­դան­շէ յա­րու­թիւնն ու վե­րա­նո­րո­գու­մը...

Ոտ­քի կանգ­նի՛ր, յու­նա­հա­յու­թիւն

Ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դը, Ար­ցա­խէն ու ­Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Ս­փիւռ­քի ծայ­րա­մա­սե­րը, մտա­հո­գու­թեամբ կը հե­տե­ւի ­Հա­յաս­տա­նի, Ատր­պէյ­ճա­նի ու մեծ ու­ժե­րուն մի­ջեւ շա­րու­նա­կո­ւող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցում­նե­րուն, այս­պէս կո­չուած «խա­ղա­ղու­թեան...

Այս­պի­սի ­Մա­յիս մը վա­յել չէ հայ ժո­ղո­վուր­դին…

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչա­կու­մին 103-րդ ­տա­րե­դար­ձը ամ­բողջ հա­յաշ­խար­հը կը գտնէ ծան­րօ­րէն վի­րա­ւոր կա­ցու­թեան մէջ։ ­Հա­յոց պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն փա­ռա­պանծ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի գե­րա­զան­ցա­պէս տօ­նե­րուն տօ­նը նկա­տո­ւող մեր...

«Ազատ Օր» կը համակերպի նոր կացութեան

«Ազատ Օր» կը համակերպի նոր կացութեան եւ կը շարունակէ իր ամէնօրեայ ելեկտրոնային հրատարակութիւնը Անս­պա­սե­լի...
- Advertisement -