Խմբագրական.- Համազգային համախմբում՝ մայիսեան ոգիով

Հա­յաս­տա­նի Ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման եւ հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան հաս­տատ­ման 105-ա­մեա­կի սե­մին, Նի­կոլ Փա­շի­նեա­նին կող­մէ Ար­ցա­խը Ատր­պէյ­ճա­նի կազ­մին մէջ ճանչ­նա­լու յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ուժ­գին հա­րո­ւած մը ե­ղաւ մեր...

Μια υποκριτική φιλία

Οι αναγνώστες μας θα θυμούνται το άθλιο περιστατικό που συνέβη τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου έξω από την πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Αθήνα, όπου τα...

Յանուն ազգային արժապատուութեան

Ար­ցա­խի ող­բեր­գու­թե­նէն ետք, կաս­կած չկայ, որ այ­լեւս ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւ­նը վտան­գի տակ մնա­ցած է։ ­Վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նին կող­մէ 9 ­Նո­յեմ­բե­րի ա­մօ­թա­լի պար­տու­թեան փաս­տա­թուղ­թի...

Ինչ­պէ՞ս պի­տի ըլ­լայ յա­ջորդ օ­րը…

­Լուրջ հար­ցա­կան մը դրո­ւած է մեր առ­ջեւ։ ­Մինչ ամ­բողջ աշ­խար­հը կը պատ­րաս­տո­ւի աս­տի­ճա­նա­բար, բայց դան­դաղ քայ­լե­րով, մտնել բնա­կա­նոն կեան­քին հու­նին մէջ,...

Ի՞նչ կը պատահի հայոց բանակին մէջ

­Տա­կա­ւին չէր մա­րած ար­ձա­գան­գը՝ ան­ցեալ շա­բաթ, Ար­ցա­խի մէջ ծա­ռա­յող պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի եր­կու զի­նո­ւոր­նե­րու անս­տոյգ պայ­ման­նե­րու տակ մա­հո­ւան լու­րէն, երբ Ուր­բաթ՝ 14 ­Փետ­րո­ւա­րին,...

Խոհեր՝ գաղութային կարեւոր ելոյթներու առիթով — Բ. մաս

Շա­րու­նա­կե­լով մեր զրոյ­ցը ըն­թեր­ցող­նե­րուն հետ, այ­սօր պի­տի անդ­րա­դառ­նանք ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած բժշկա­կան տե­ղե­կա­տո­ւա­կան հան­դի­պու­մին՝ «Ոսկ­րա­ծու­ծի նո­ւի­րա­տու­նե­րու հայ­կա­կան ար­խիւ» բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մի...

«Ա­զատ Օր»ի ա­մա­նո­րեայ նո­ւէ­րը

Մեր թեր­թի վեր­ջին օ­րե­րու թի­ւե­րով լոյս տե­սած գո­վազդ­նե­րէն ըն­թե­ցո­ղը ար­դէն տե­ղեակ է, որ ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րէն իսկ սկսե­լով՝ «Ա­զատ Օր» հիմ­նո­վին վե­րա­նո­րո­գո­ւած հա­մա­ցան­ցա­յին...

Ա­մօ­թա­լի եւ դա­տա­պար­տե­լի ա­րարք

Ն­կա­րը ինք­նին խօ­սուն է։ ­­Յու­նաս­տա­նի երկ­րորդ մեծ քա­ղա­քին՝ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ շրջա­գա­յող հան­րա­կառքե­րուն վրայ կը ցու­ցադ­րո­ւի Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րա­ւո­ւած հայ­կա­կան ­­Շու­շիի պատ­մա­կան բեր­դի պա­րիսպն ու ա­նոր...

Ոտ­քի կանգ­նի՛ր, յու­նա­հա­յու­թիւն

Ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դը, Ար­ցա­խէն ու ­Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Ս­փիւռ­քի ծայ­րա­մա­սե­րը, մտա­հո­գու­թեամբ կը հե­տե­ւի ­Հա­յաս­տա­նի, Ատր­պէյ­ճա­նի ու մեծ ու­ժե­րուն մի­ջեւ շա­րու­նա­կո­ւող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցում­նե­րուն, այս­պէս կո­չուած «խա­ղա­ղու­թեան...

Ա­հա­զան­գող նա­մակ, այ­լեւ հա­մա­հայ­կա­կան ար­ձա­գանգ

«Ա­զատ Օր»-ի է­ջե­րէն լոյս տե­սաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կազ­մա­կեր­պա­կան գոր­ծօն­նե­րուն կող­մէ ու­ղար­կո­ւած նա­մա­կը ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նին։ Ա­նոր մէջ, յու­նա­հա­յու­թեան կա­ռոյց­նե­րը ի­րենց ափ­սո­սանքն ու հիաս­թա­փու­թիւ­նը...
- Advertisement -